Tituly pred menom

Obsahuje tituly pred menom

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0062
Aktualizácia 01.01.2000 00:00:00
Počet záznamov 49
Počet platných záznamov 49
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód OfficialTitle MediumTitle ShortTitle OfficialTitleEn MediumTitleEn ShortTitleEn Note NoteEn ValidFrom ValidTo
39 absolvent vysokej školy abs. v. š. abs. v. š. absolvent vysokej školy 29.01.1997
40 doktor Dr. Dr. akademicko-vedecký titul priznaný podľa doterajších predpisov, ekvivalent PhD. 25.11.1997
15 bakalár Bc. Bc. akademický titul absolventov bakalárskych študijných programov 29.01.1997
04 doktor všeobecného lekárstva MUDr. MUDr. akademický titul absolventov doktorského štúdia v oblasti humánneho lekárstva 29.01.1997
05 doktor veterinárskeho lekárstva MVDr. MVDr. akademický titul absolventov doktorského štúdia v oblasti veterinárskeho lekárstva 29.01.1997
42 doktor zubného lekárstva MDDr. MDDr. akademický titul absolventov doktorského štúdia v oblasti zubného lekárstva 28.01.2004
01 inžinier Ing. Ing. akademický titul absolventov inžinierskych študijných programov 29.01.1997
02 inžinier architekt Ing. arch. Ing. arch. akademický titul udeľovaný absolventom inžinierskych študijných programov v oblasti architektúry a urbanizmu 29.01.1997
16 magister Mgr. Mgr. akademický titul udeľovaný absolventom magisterských študijných programov, okrem umeleckých programov 29.01.1997
41 magister umenia Mgr. art. Mgr. art. akademický titul udeľovaný absolventom umeleckých magisterských študijných programov 03.04.1998
45 Joint Bachelor Degree in Animal Science BSc. BSc. akademický titul udeľovaný absolventom vybraných spoločných študijných programov 01.01.2011
998 Master of Science MSc. MSc. akademický titul udeľovaný absolventom vybraných spoločných študijných programov 13.05.2015
03 doktor práv JUDr. JUDr. akademický titul udeľovaný v rámci rigorózneho konania 29.01.1997
06 doktor prírodných vied RNDr. RNDr. akademický titul udeľovaný v rámci rigorózneho konania 29.01.1997
08 doktor filozofie PhDr. PhDr. akademický titul udeľovaný v rámci rigorózneho konania 29.01.1997
17 doktor pedagogiky PaedDr. PaedDr. akademický titul udeľovaný v rámci rigorózneho konania 29.01.1997
18 doktor farmácie PharmDr. PharmDr. akademický titul udeľovaný v rámci rigorózneho konania 29.01.1997
10 doktor teológie ThDr. ThDr. akademický titul udeľovaný v rámci rigorózneho konania; v minulosti udeľovaný aj absolventom doktorandského štúdia v študijnom odbore katolícka teológia 29.01.1997
911 cudzie št.uzn.tituly udeľ.na vys.šk.univerz.smerov cudzie št.uzn.tituly udeľ.na vys.šk.univerz.smerov 01.01.2013
921 cudzie štát.uzn.tituly udeľ.na vysokých škol. cudzie štát.uzn.tituly udeľ.na vysokých škol. 01.10.2017
  • «
  • 1 (current)
  • 2
  • 3
  • »