Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Poverená osoba: Zuzana Brčáková
Aktualizácia: 05.02.2019 14:24:04
Počet záznamov: 1368
Počet platných záznamov: 700
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijný odbor

Obsahuje všetky študijné odbory
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

« 1 2 3 4 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód (UIPŠ2) Kód (CRŠ 1) Názov Anglický názov Kód skupiny Kód podskupiny Financovanie Kód stupňa štúdia Dĺžka štúdia Kód oblasti výskumu Dĺžka štúdia (externe) Platné od Platné do
401113 1156900 1156V00 Chemická fyzika Chemical Physics 4 401 19 3 3 9.1 5 01.12.2002
401123 1157900 1157V00 Biofyzika Biophysics 4 401 19 3 minimálne 3 roky a najviac 4 roky 9.1 5 01.12.2002
401223 1410900 1410V00 Biochémia Biochemistry 4 401 19 3 3 12. 5 01.12.2002
901033 1102900 1102V00 Algebra a teória čísel Algebra and Number Theory 9 901 19 3 3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili druhostupňové št 24. 01.12.2002
401343 1525900 1525V00 Pedológia Soil Science 4 401 19 3 3 9.2 5 01.12.2002
402073 1510900 1510V00 Mikrobiológia Microbiology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
402083 1516900 1516V00 Antropológia Antropology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
402103 1517900 1517V00 Fyziológia živočíchov Animal Physiology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
402113 3952900 3952V00 Bionika a biomechanika Bionics and Biomechanics 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
402123 1526900 1526V00 Etológia Ethology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
902051 2535700 2535R00 Softvérové inžinierstvo Software Engineering 9 902 4 1 3 16. 01.12.2002
201151 6164700 6164R00 201151 Pravoslávna teológia 2 201 10 1 2. 01.12.2002
402133 1511900 1511V00 Virológia Virology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
402143 1512900 1512V00 Parazitológia Parasitology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
402153 1515900 1515V00 Imunológia Immunology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
902061 2533700 2533R00 Informačné systémy Information Systems 9 902 4 1 3 16. 01.12.2002
902063 2533900 2533V00 Informačné systémy Information Systems 9 902 19 3 16. 01.12.2002
403053 1624900 1624V00 Synekológia Synecology 4 403 19 3 10. 01.12.2002
502113 2632900 2632V00 Silnoprúdová elektrotechnika 5 502 19 3 15. 01.12.2002
101073 7524900 7524V00 Liečebná pedagogika Curative education 1 101 20 3 1. 01.12.2002
502342 3608800 3608T00 Geotechnika Geotechnics 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 11. 01.12.2002
201072 7110800 7110T00 História History 2 201 10 2 2 3. 01.12.2002
301113 7721900 7721V00 Pedagogická, poradenská a školská psychológia 3 301 20 3 6. 01.12.2002
502413 2203900 2203V00 Fyzikálna metalurgia Physical Metallurgy 5 502 19 3 3 11. 01.12.2002
201163 6741900 6741V00 Religionistika 2 201 20 3 3 2. 01.12.2002
201243 7130900 7130V00 Muzeológia Museology 2 201 20 3 3. 01.12.2002
201251 7103700 7103R00 Archeológia Archaeology 2 201 10 1 3 3. 01.12.2002
201281 7362700 7362R00 Slovanské jazyky a literatúry Slavic Languages and Literature 2 201 9 1 3 2. 01.12.2002
502531 3973700 3973R00 Meranie Measurement 5 502 4 1 3 17. 01.12.2002
201282 7362800 7362T00 Slovanské jazyky a literatúry Slavic Languages and Literature 2 201 9 2 2 2. 01.12.2002
201283 7362900 7362V00 Slovanské jazyky a literatúry Slavic Languages and Literature 2 201 20 3 3 2. 01.12.2002
201291 7366700 7366R00 Neslovanské jazyky a literatúry Non-slavic languages and literatures 2 201 9 1 3 2. 01.12.2002
201292 7366800 7366T00 Neslovanské jazyky a literatúry Non-slavic languages and literatures 2 201 9 2 2 2. 01.12.2002
201293 7366900 7366V00 Neslovanské jazyky a literatúry Non-slavic languages and literatures 2 201 20 3 2. 01.12.2002
303051 6218700 6218R00 Verejná správa a regionálny rozvoj Public Administration and Regional Development 3 303 9 1 3 8. 01.12.2002
303052 6218800 6218T00 Verejná správa a regionálny rozvoj Public Administration and Regional Development 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 01.12.2002
303053 6218900 6218V00 Verejná správa a regionálny rozvoj Public Administration and Regional Development 3 303 20 3 8. 01.12.2002
701153 1514900 1514V00 Onkológia 7 701 18 3 18. 01.12.2002
701183 5122900 5122V00 Toxikológia Toxicology 7 701 18 3 18. 01.12.2002
303231 6252700 6252R00 Verejná ekonomika a služby Public Economics and services 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303232 6252800 6252T00 Verejná ekonomika a služby Public Economics and services 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
303233 6252900 6252V00 Verejná ekonomika a služby Public Economics and services 3 303 20 3 3 -5 8. 16.12.2002
401011 1160700 1160R00 Fyzika Physics 4 401 4 1 3 9.1 16.12.2002
401012 1160800 1160T00 Fyzika Physics 4 401 4 2 2 9.1 16.12.2002
401023 1121900 1121V00 Všeobecná fyzika a matematická fyzika General physics and mathematical physics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
401033 1122900 1122V00 Fyzika kondenzovaných látok a akustika Physics of Condensed Matter and Acoustics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
401043 1123900 1123V00 Kvantová elektronika a optika Quantum Electronics and Optics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
401053 1124900 1124V00 Jadrová a subjadrová fyzika Nuclear and Subnuclear Physics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
401063 1125900 1125V00 Fyzika plazmy Plasma Physics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
801011 6314700 6314R00 Cestovný ruch Tourism 8 801 9 1 3 8. 16.12.2002
401073 1140900 1140V00 Astronómia Astronomy 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
801012 6314800 6314T00 Cestovný ruch Tourism 8 801 9 2 2 8. 16.12.2002
401083 1141900 1141V00 Astrofyzika Astrophysics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
801013 6314900 6314V00 Cestovný ruch Tourism 8 801 20 3 3 8. 16.12.2002
401093 1145900 1145V00 Geofyzika Geophysics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
801021 7407700 7407R00 Šport Sport Sciences 8 801 7 1 3 21. 16.12.2002
401103 1155900 1155V00 Meteorológia a klimatológia Meteorology and Climatology 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
801022 7407800 7407T00 Šport Sport Sciences 8 801 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 21. 16.12.2002
801033 7403900 7403V00 Športová edukológia Sport Edukology 8 801 20 3 3 21. 5 16.12.2002
801043 7404900 7404V00 Športová humanistika Sport Humanistics 8 801 20 3 3 21. 5 16.12.2002
401393 1307900 1307V00 401393 Politická geografia 4 401 19 3 9.2 16.12.2002
401133 1165900 1165V00 Teória vyučovania fyziky Physics Education 4 401 19 3 3 1. 5 16.12.2002
801053 7402900 7402V00 Športová kinantropológia Sport Kinanthropology 8 801 20 3 21. 16.12.2002
401141 1420700 1420R00 Chémia Chemistry 4 401 4 1 3 12. 16.12.2002
803051 3965700 3965R00 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Safety and Health 8 803 4 1 3 17. 16.12.2002
401142 1420800 1420T00 Chémia Chemistry 4 401 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 12. 16.12.2002
803052 3965800 3965T00 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Safety and Health 8 803 4 2 2 17. 16.12.2002
401153 1401900 1401V00 Anorganická chémia Inorganic Chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
803053 3965900 3965V00 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Safety and Health 8 803 19 3 17. 16.12.2002
401163 1402900 1402V00 Organická chémia Organic Chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
803061 9241700 9241R00 Záchranné služby Rescue Service 8 803 4 1 3 23. 16.12.2002
401173 1403900 1403V00 Analytická chémia Analytical Chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
803062 9241800 9241T00 Záchranné služby Rescue Service 8 803 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 23. 16.12.2002
401183 1404900 1404V00 Fyzikálna chémia Physical Chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
803063 9241900 9241V00 Záchranné služby Rescue Service 8 803 19 3 3 23. 16.12.2002
401193 1405900 1405V00 Makromolekulová chémia Macromolecular chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
803071 9211700 9211R00 Občianska bezpečnosť Civil Security 8 803 4 1 3 23. 16.12.2002
401203 1407900 1407V00 Jadrová chémia Nuclear chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
803072 9211800 9211T00 Občianska bezpečnosť Civil Security 8 803 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 23. 16.12.2002
401213 2838900 2838V00 Teoretická a počítačová chémia Theoretical and Computational Chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
804011 9871700 9871R00 Manažment vojenských systémov 8 804 4 1 3 23. 16.12.2002
401231 1201700 1201R00 Geológia Geology 4 401 4 1 3 9.2 16.12.2002
804012 9871800 9871T00 Manažment vojenských systémov 8 804 4 2 2 23. 16.12.2002
401232 1201800 1201T00 Geológia Geology 4 401 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 9.2 16.12.2002
804013 9871900 9871V00 Manažment vojenských systémov 8 804 19 3 3 23. 16.12.2002
401243 3943900 3943V00 Hydrológia Hydrology 4 401 19 3 9.2 16.12.2002
804021 9874700 9874R00 Ekonomika a manažment obranných zdrojov 8 804 4 1 3-4 23. 16.12.2002
401253 1202900 1202V00 Hydrogeológia Hydrogeology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
804022 9874800 9874T00 Ekonomika a manažment obranných zdrojov 8 804 4 2 1-2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové š 23. 16.12.2002
401263 1203900 1203V00 Inžinierska geológia Engineering Geology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
804023 9874900 9874V00 Ekonomika a manažment obranných zdrojov 8 804 19 3 23. 16.12.2002
401273 1214900 1214V00 Ložisková geológia Economic Geology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
804053 9604900 9604V00 Operačné a bojové použitie ozbrojených síl Operational and combat use of armed forces of the Slovak republic 8 804 19 3 23. 16.12.2002
402163 5175900 5175V00 402163 Neurovedy Neurosciences 4 402 19 3 3 až 4 13. 5 16.12.2002
401283 1205900 1205V00 Geochémia Geochemistry 4 401 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 9.2 5 16.12.2002
804073 9110900 9110V00 Vojenská logistika 8 804 19 3 23. 16.12.2002
401293 1207900 1207V00 Mineralógia Mineralogy 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
401303 1211900 1211V00 Aplikovaná geofyzika Applied Geophysics 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
401313 1220900 1220V00 Paleontológia Paleontology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
401323 1225900 1225V00 Petrológia Petrology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
901023 1101900 1101V00 Matematická logika a základy matematiky Mathematical Logic and Foundations of Mathematics 9 901 19 3 3-5 24. 16.12.2002
401333 1226900 1226V00 Tektonika Tectonics 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
901043 1104900 1104V00 Matematická analýza Mathematical Analysis 9 901 19 3 3 24. 5 16.12.2002
401351 1316700 1316R00 Geografia Geography 4 401 9 1 3 9.2 16.12.2002
901053 1107900 1107V00 Numerická analýza a vedecko-technické výpočty Numerical Analysis and Scientific Computing 9 901 19 3 3 24. 5 16.12.2002
401352 1316800 1316T00 Geografia Geography 4 401 9 2 2 9.2 16.12.2002
901063 1111900 1111V00 Diskrétna matematika Discrete Mathematics 9 901 19 3 3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili druhostupňové št 24. 16.12.2002
401363 1301900 1301V00 Fyzická geografia a geoekológia Physical Geography and Geoecology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
901073 1116900 1116V00 Geometria a topológia Geometry and Topology 9 901 19 3 4 24. 5 16.12.2002
401373 1302900 1302V00 Humánna geografia Human Geography 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
901083 1117900 1117V00 Teória vyučovania matematiky Education of Mathematics 9 901 20 3 4 1. 5 16.12.2002
401383 1303900 1303V00 Regionálna geografia Regional geography 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
901101 6211700 6211R00 Štatistika Statistics 9 901 8 1 3 24. 16.12.2002
402011 1536700 1536R00 Biológia Biology 4 402 4 1 3 13. 16.12.2002
901102 6211800 6211T00 Štatistika Statistics 9 901 8 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 24. 16.12.2002
402012 1536800 1536T00 Biológia Biology 4 402 4 2 2 13. 16.12.2002
901103 6211900 6211V00 Štatistika Statistics 9 901 19 3 3 (pre uchádzačov zo vzdialenejších odborov 4 roky 24. 5 16.12.2002
402023 1545900 1545V00 Molekulárna cytológia Molecular Cytology 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
901113 1106900 1106V00 Pravdepodobnosť a matematická štatistika Probability and Mathematical Statistics 9 901 19 3 3 (pre uchádzačov zo vzdialenejších odborov 4 roky 24. 5 16.12.2002
402033 1502900 1502V00 Molekulárna biológia Molecular Biology 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
902011 2508700 2508R00 Informatika Informatics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
402053 1506900 1506V00 Zoológia Zoology 4 402 19 3 3-4 13. 5 16.12.2002
902012 2508800 2508T00 Informatika Informatics 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
402063 1507900 1507V00 Botanika Botany 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
902013 2508900 2508V00 Informatika Informatics 9 902 19 3 3 16. 16.12.2002
902023 1180900 1180V00 Teoretická informatika 9 902 19 3 3 16. 16.12.2002
902033 1181900 1181V00 Teória vyučovania informatiky Theory of Informatics Education 9 902 20 3 3 1. 16.12.2002
402093 1505900 1505V00 Fyziológia rastlín Plant Physiology 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
902041 2523700 2523R00 Počítačové inžinierstvo Computer Engineering 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
902042 2523800 2523T00 Počítačové inžinierstvo Computer Engineering 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
902043 2523900 2523V00 Počítačové inžinierstvo Computer Engineering 9 902 19 3 16. 16.12.2002
902052 2535800 2535T00 Softvérové inžinierstvo Software Engineering 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
201152 6164800 6164T00 201152 Pravoslávna teológia 2 201 10 2 2. 16.12.2002
902053 2535900 2535V00 Softvérové inžinierstvo Software Engineering 9 902 19 3 16. 16.12.2002
201153 6164900 6164V00 201153 Pravoslávna teológia 2 201 20 3 2. 16.12.2002
403011 1626700 1626R00 Ochrana a využívanie krajiny 4 403 4 1 3 10. 3 16.12.2002
902062 2533800 2533T00 Informačné systémy Information Systems 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
403012 1626800 1626T00 Ochrana a využívanie krajiny 4 403 4 2 2 10. 2 16.12.2002
403013 1626900 1626V00 Ochrana a využívanie krajiny 4 403 19 3 3 10. 5 16.12.2002
902071 2647700 2647R00 Kybernetika Cybernetics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
403021 1612700 1612R00 Environmentálne inžinierstvo Environmental Engineering 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
902072 2647800 2647T00 Kybernetika Cybernetics 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
403022 1612800 1612T00 Environmentálne inžinierstvo Environmental Engineering 4 403 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 10. 16.12.2002
902073 2647900 2647V00 Kybernetika Cybernetics 9 902 19 3 16. 16.12.2002
403023 1612900 1612V00 Environmentálne inžinierstvo Environmental Engineering 4 403 19 3 10. 16.12.2002
902082 2541800 2541T00 Umelá inteligencia 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
403031 1615700 1615R00 Environmentálny manažment Environmental Management 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
902083 2541900 2541V00 Umelá inteligencia 9 902 19 3 3-4 16. 16.12.2002
403032 1615800 1615T00 Environmentálny manažment Environmental Management 4 403 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 10. 16.12.2002
902091 2511700 2511R00 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
403033 1615900 1615V00 Environmentálny manažment Environmental Management 4 403 19 3 10. 16.12.2002
902092 2511800 2511T00 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
201223 8145900 8145V00 201223 Teória tanca 2 201 20 3 2. 16.12.2002
403051 1624700 1624R00 Synekológia Synecology 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
902093 2511900 2511V00 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 902 19 3 16. 16.12.2002
403052 1624800 1624T00 Synekológia Synecology 4 403 4 2 2 10. 16.12.2002
902101 6292700 6292R00 Hospodárska informatika Business Informatics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
902102 6292800 6292T00 Hospodárska informatika Business Informatics 9 902 4 2 2 16. 16.12.2002
501021 3514700 3514R00 Priestorové plánovanie Spatial Planning 5 501 6 1 3 5. 16.12.2002
902103 6292900 6292V00 Hospodárska informatika Business Informatics 9 902 19 3 3 16. 5 16.12.2002
501022 3514800 3514T00 Priestorové plánovanie Spatial Planning 5 501 6 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 5. 16.12.2002
501023 3514900 3514V00 Priestorové plánovanie Spatial Planning 5 501 19 3 3 5. 5 16.12.2002
501031 3636700 3636R00 Geodézia a kartografia Geodesy and Cartography 5 501 6 1 3-4 5. 16.12.2002
201121 6171700 6171R00 Teológia Theology 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
501032 3636800 3636T00 Geodézia a kartografia Geodesy and Cartography 5 501 6 2 2 5. 16.12.2002
201122 6171800 6171T00 Teológia Theology 2 201 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 2. 16.12.2002
501033 3636900 3636V00 Geodézia a kartografia Geodesy and Cartography 5 501 19 3 5. 16.12.2002
501041 3631700 3631R00 Pozemné stavby Architectural Engineering 5 501 6 1 4 5. 16.12.2002
303241 6258700 6258R00 Kvantitatívne metódy v ekonómii Quantitative Methods in Economics 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
501042 3631800 3631T00 Pozemné stavby Architectural Engineering 5 501 6 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 5. 16.12.2002
303242 6258800 6258T00 Kvantitatívne metódy v ekonómii Quantitative Methods in Economics 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
201271 7304700 7304R00 201271 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 10 1 2. 16.12.2002
501043 3631900 3631V00 Pozemné stavby Architectural Engineering 5 501 19 3 3 5. 5 16.12.2002
201272 7304800 7304T00 201272 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 10 2 2. 16.12.2002
502011 2381700 2381R00 Strojárstvo Mechanical Engineering 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
403041 1622700 1622R00 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
201273 7304900 7304V00 201273 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 20 3 2. 16.12.2002
502012 2381800 2381T00 Strojárstvo Mechanical Engineering 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 16.12.2002
403042 1622800 1622T00 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 4 403 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 10. 16.12.2002
502021 2355700 2355R00 Údržba strojov a zariadení Maitenance Machine and Equipments 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
403043 1622900 1622V00 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 4 403 19 3 10. 16.12.2002
502022 2355800 2355T00 Údržba strojov a zariadení Maitenance Machine and Equipments 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 16.12.2002
502031 2302700 2302R00 Dopravné stroje a zariadenia Transport and Handlig Machines 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
502032 2302800 2302T00 Dopravné stroje a zariadenia Transport and Handlig Machines 5 502 4 2 2 alebo 3 14. 16.12.2002
502033 2302900 2302V00 Dopravné stroje a zariadenia Transport and Handlig Machines 5 502 19 3 14. 16.12.2002
502041 2353700 2353R00 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá Motor vehicles, railway vehicles, ships and aircrafts 5 502 4 1 3 14. 3,5 16.12.2002
502042 2353800 2353T00 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá Motor vehicles, railway vehicles, ships and aircrafts 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 2,5 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové š 16.12.2002
502043 2353900 2353V00 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá Motor vehicles, railway vehicles, ships and aircrafts 5 502 19 3 3 14. 5 16.12.2002
502053 2301900 2301V00 Časti a mechanizmy strojov Design of machines and machine elements 5 502 19 3 14. 16.12.2002
502123 2649900 2649V00 502123 Elektrotechnológie a materiály 5 502 19 3 15. 16.12.2002
502061 2304700 2304R00 Energetické stroje a zariadenia Power Engineering 5 502 4 1 3 a najviac 4 roky 14. 16.12.2002
502062 2304800 2304T00 Energetické stroje a zariadenia Power Engineering 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 2,5 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové š 16.12.2002
502063 2304900 2304V00 Energetické stroje a zariadenia Power Engineering 5 502 19 3 3 a najviac 4 14. 5 16.12.2002
502073 2307900 2307V00 Strojárske technológie a materiály Mechanical Engineering Technology and Materials 5 502 19 3 3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili druhostupňové št 14. 5 16.12.2002
502091 2675700 2675R00 Elektrotechnika Electrical Engineering 5 502 4 1 3-4 15. 16.12.2002
803033 9201900 9201V00 803033 Teória policajných vied 8 803 20 3 23. 16.12.2002
502092 2675800 2675T00 Elektrotechnika Electrical Engineering 5 502 4 2 1-3 15. 16.12.2002
502103 2602900 2602V00 Teoretická elektrotechnika Teoretical Electromagnetic Engineering 5 502 19 3 15. 16.12.2002
502131 2613700 2613R00 Elektronika Electronics 5 502 4 1 3 15. 16.12.2002
502132 2613800 2613T00 Elektronika Electronics 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 15. 16.12.2002
« 1 2 3 4 »