Tituly za menom

Obsahuje tituly za menom

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0063
Aktualizácia 01.01.2000 00:00:00
Počet záznamov 10
Počet platných záznamov 10
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód OfficialTitle MediumTitle ShortTitle OfficialTitleEn MediumTitleEn ShortTitleEn Note NoteEn ValidFrom ValidTo
52 doktor vied (doctor scientarium) DrSc. DrSc. vedecká hodnosť udeľovaná podľa zákona č. 53/1964 Zb., resp. predchádzajúcich právnych predpisov 01.01.1997
51 kandidát vied CSc. CSc. vedecká hodnosť priznaná podľa predchádzajúcich predpisov 01.01.1997
921 cudzie štát.uzn.tituly udeľ.na vysokých škol. 01.10.2017
54 doktor umenia (artis doctor) ArtD. ArtD. akademický titul udeľovaný absolventom umeleckýhc doktorandských programov 09.11.2000
53 doktor (philosophiae doctor) PhD. PhD. akademický titul udeľovaný absolventom doktorandského štúdia, okrem umeleckých doktorandských programov 10.05.1999
81 diplomovaný špecialista DiS DiS absolventský diplom vyššieho odborného vzdelávania; titul sa uvádza za priezviskom, pre zdravotnícke odbory vzdelania podľa zák. č. 245/2008 01.09.2008
82 diplomovaný umelec DiS.art DiS.art absolventský diplom vyššieho odborného vzdelávania; titul sa uvádza za priezviskom podľa zák. č. 245/2008. Od 1.9.2015 bol novelou zákona č. 245/2008 zavedený nový význam: diplomovaný špecialista umenia 01.09.2008