Portál VŠČíselníky

Zdroj: Štatistický úrad SR Kód: 0062
Aktualizácia: 01.01.2000 00:00:00
Počet záznamov: 49
Počet platných záznamov: 49
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Tituly pred menom

Obsahuje tituly pred menom
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód OfficialTitle MediumTitle ShortTitle OfficialTitleEn MediumTitleEn ShortTitleEn Note NoteEn ValidFrom ValidTo
01 inžinier Ing. Ing. akademický titul absolventov inžinierskych študijných programov 29.01.1997
02 inžinier architekt Ing. arch. Ing. arch. akademický titul udeľovaný absolventom inžinierskych študijných programov v oblasti architektúry a urbanizmu 29.01.1997
03 doktor práv JUDr. JUDr. akademický titul udeľovaný v rámci rigorózneho konania 29.01.1997
04 doktor všeobecného lekárstva MUDr. MUDr. akademický titul absolventov doktorského štúdia v oblasti humánneho lekárstva 29.01.1997
05 doktor veterinárskeho lekárstva MVDr. MVDr. akademický titul absolventov doktorského štúdia v oblasti veterinárskeho lekárstva 29.01.1997
06 doktor prírodných vied RNDr. RNDr. akademický titul udeľovaný v rámci rigorózneho konania 29.01.1997
07 doktor sociálno-politických vied RSDr. RSDr. titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov po vykonaní štátnej rigoróznej skúšky absolventom Vysokej školy politickej Ústredného výboru KSČ a absolventom Vojenskej politckej akadémie Klementa Gottwaalda 29.01.1997
08 doktor filozofie PhDr. PhDr. akademický titul udeľovaný v rámci rigorózneho konania 29.01.1997
09 magister farmácie PhMr. PhMr. magister farmácie, titul priznaný podľa iných predpisov ako zák. č. 131/2002 Z. z. 29.01.1997
10 doktor teológie ThDr. ThDr. akademický titul udeľovaný v rámci rigorózneho konania; v minulosti udeľovaný aj absolventom doktorandského štúdia v študijnom odbore katolícka teológia 29.01.1997
11 akademický architekt akad. arch. akad. arch. titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov vysokými školami umeleckého smeru v odbore architektonická tvorba 29.01.1997
12 akademický maliar akad. mal. akad. mal. titul priznávaný podľa predchádzajúcich predpisov vysokými školami umeleckého smeru v orboroch výtvarné umenie a reštaurátorstvo výtvarných diel 29.01.1997
13 akademický sochár akad. soch. akad. soch. titul priznávaný podľa predchádzajúcich predpisov vysokými školami umeleckého smeru v orboroch výtvarné umenie a reštaurátorstvo výtvarných diel 29.01.1997
14 architekt arch. arch. titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
15 bakalár Bc. Bc. akademický titul absolventov bakalárskych študijných programov 29.01.1997
16 magister Mgr. Mgr. akademický titul udeľovaný absolventom magisterských študijných programov, okrem umeleckých programov 29.01.1997
17 doktor pedagogiky PaedDr. PaedDr. akademický titul udeľovaný v rámci rigorózneho konania 29.01.1997
18 doktor farmácie PharmDr. PharmDr. akademický titul udeľovaný v rámci rigorózneho konania 29.01.1997
19 licenciát teológie ThLic. ThLic. licenciát teológie, titul po absolvovaní prvej ucelenej časti doktorandského štúdia 25.11.1997
20 promovaný biológ prom. biol. prom. biol. promovaný biológ, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
21 promovaný logopéd prom. logop. prom. logop. promovaný logopéd, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 25.11.1997
22 promovaný ekonóm prom. ek. prom. ek. promovaný ekonóm, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
23 promovaný filológ prom. filol. prom. filol. promovaný filológ, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
24 promovaný filozof prom. fil. prom. fil. promovaný filozof, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
25 promovaný fyzik prom. fyz. prom. fyz. promovaný fyzik, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
26 promovaný geológ prom. geol. prom. geol. promovaný geológ, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
27 promovaný historik prom. hist. prom. hist. promovaný historik, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
28 promovaný matematik prom. mat. prom. mat. promovaný matematik, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
29 promovaný novinár prom. nov. prom. nov. promovaný novinár, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
30 promovaný pedagóg prom. ped. prom. ped. promovaný pedagóg, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
31 promovaný psychológ prom. psych. prom. psych. promovaný psychológ, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
32 promovaný právnik prom. práv. prom. práv. promovaný právnik, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
33 promovaný zubár prom. zub. prom. zub. promovaný zubár, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
34 promovaný farmaceut prom. pharm. prom. pharm. promovaný farmaceut, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
35 promovaný chemik prom. chem. prom. chem. promovaný chemik, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
36 promovaný geograf prom. geog. prom. geog. promovaný geograf, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
37 promovaný veterinársky lekár prom. vet. prom. vet. promovaný veterinársky lekár, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
38 promovaný knihovník prom. knih. prom. knih. promovaný knihovník, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
39 absolvent vysokej školy abs. v. š. abs. v. š. absolvent vysokej školy 29.01.1997
40 doktor Dr. Dr. akademicko-vedecký titul priznaný podľa doterajších predpisov, ekvivalent PhD. 25.11.1997
41 magister umenia Mgr. art. Mgr. art. akademický titul udeľovaný absolventom umeleckých magisterských študijných programov 03.04.1998
42 doktor zubného lekárstva MDDr. MDDr. akademický titul absolventov doktorského štúdia v oblasti zubného lekárstva 28.01.2004
71 docent doc. doc. vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul, píše sa pred akademický titul 14.05.2012
72 profesor prof. prof. vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul, píše sa pred akademický titul 14.05.2012
45 Joint Bachelor Degree in Animal Science BSc. BSc. akademický titul udeľovaný absolventom vybraných spoločných študijných programov 01.01.2011
911 cudzie št.uzn.tituly udeľ.na vys.šk.univerz.smerov cudzie št.uzn.tituly udeľ.na vys.šk.univerz.smerov 01.01.2013
998 Master of Science MSc. MSc. akademický titul udeľovaný absolventom vybraných spoločných študijných programov 13.05.2015
921 cudzie štát.uzn.tituly udeľ.na vysokých škol. cudzie štát.uzn.tituly udeľ.na vysokých škol. 01.10.2017