Tituly pred menom

Obsahuje tituly pred menom

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0062
Aktualizácia 01.01.2000 00:00:00
Počet záznamov 49
Počet platných záznamov 49
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód OfficialTitle MediumTitle ShortTitle OfficialTitleEn MediumTitleEn ShortTitleEn Note NoteEn ValidFrom ValidTo
01 inžinier Ing. Ing. akademický titul absolventov inžinierskych študijných programov 29.01.1997
02 inžinier architekt Ing. arch. Ing. arch. akademický titul udeľovaný absolventom inžinierskych študijných programov v oblasti architektúry a urbanizmu 29.01.1997
03 doktor práv JUDr. JUDr. akademický titul udeľovaný v rámci rigorózneho konania 29.01.1997
04 doktor všeobecného lekárstva MUDr. MUDr. akademický titul absolventov doktorského štúdia v oblasti humánneho lekárstva 29.01.1997
05 doktor veterinárskeho lekárstva MVDr. MVDr. akademický titul absolventov doktorského štúdia v oblasti veterinárskeho lekárstva 29.01.1997
06 doktor prírodných vied RNDr. RNDr. akademický titul udeľovaný v rámci rigorózneho konania 29.01.1997
07 doktor sociálno-politických vied RSDr. RSDr. titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov po vykonaní štátnej rigoróznej skúšky absolventom Vysokej školy politickej Ústredného výboru KSČ a absolventom Vojenskej politckej akadémie Klementa Gottwaalda 29.01.1997
08 doktor filozofie PhDr. PhDr. akademický titul udeľovaný v rámci rigorózneho konania 29.01.1997
09 magister farmácie PhMr. PhMr. magister farmácie, titul priznaný podľa iných predpisov ako zák. č. 131/2002 Z. z. 29.01.1997
10 doktor teológie ThDr. ThDr. akademický titul udeľovaný v rámci rigorózneho konania; v minulosti udeľovaný aj absolventom doktorandského štúdia v študijnom odbore katolícka teológia 29.01.1997
11 akademický architekt akad. arch. akad. arch. titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov vysokými školami umeleckého smeru v odbore architektonická tvorba 29.01.1997
12 akademický maliar akad. mal. akad. mal. titul priznávaný podľa predchádzajúcich predpisov vysokými školami umeleckého smeru v orboroch výtvarné umenie a reštaurátorstvo výtvarných diel 29.01.1997
13 akademický sochár akad. soch. akad. soch. titul priznávaný podľa predchádzajúcich predpisov vysokými školami umeleckého smeru v orboroch výtvarné umenie a reštaurátorstvo výtvarných diel 29.01.1997
14 architekt arch. arch. titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
15 bakalár Bc. Bc. akademický titul absolventov bakalárskych študijných programov 29.01.1997
16 magister Mgr. Mgr. akademický titul udeľovaný absolventom magisterských študijných programov, okrem umeleckých programov 29.01.1997
17 doktor pedagogiky PaedDr. PaedDr. akademický titul udeľovaný v rámci rigorózneho konania 29.01.1997
18 doktor farmácie PharmDr. PharmDr. akademický titul udeľovaný v rámci rigorózneho konania 29.01.1997
19 licenciát teológie ThLic. ThLic. licenciát teológie, titul po absolvovaní prvej ucelenej časti doktorandského štúdia 25.11.1997
20 promovaný biológ prom. biol. prom. biol. promovaný biológ, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
  • «
  • 1 (current)
  • 2
  • 3
  • »