Portál VŠČíselníky

Zdroj: -
Aktualizácia: 26.09.2018 08:50:09
Počet záznamov: 65
Počet platných záznamov: 65
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

ŠP - Predmet

predmety
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Id Kód Názov Financovanie
1 1 biológia 12
2 2 ekológia 12
3 3 environmentalistika 12
4 4 fyzika 12
5 5 geografia 12
6 6 geológia 12
7 7 chémia 12
8 8 informatika 14
9 9 matematika 14
10 10 deskriptívna geometria 14
11 11 matematika pre nižšie sekundárne vzdelávanie 14
13 13 história 15
14 14 dejepis 15
15 15 filozofia 15
16 16 náuka o spoločnosti 15
17 17 občianska výchova 15
18 18 pedagogika 7
19 19 psychológia 7
20 20 výchova k občianstvu 15
22 22 anglický jazyk a literatúra 13
23 23 francúzsky jazyk a literatúra 13
24 24 latinský jazyk a literatúra 13
25 25 maďarský jazyk a literatúra 13
26 26 nemecký jazyk a literatúra 13
27 27 ruský jazyk a literatúra 13
28 28 slovenský jazyk a literatúra 15
29 29 španielsky jazyk a literatúra 13
30 30 taliansky jazyk a literatúra 13
31 31 ukrajinský jazyk a literatúra 13
32 32 rusínsky jazyk a literatúra 13
33 33 latinský jazyk 13
40 40 sociálna práca 15
64 64 estetika 15
65 65 estetická výchova 15
66 66 etická výchova 15
67 67 hudobná výchova 17
68 68 katechetika 15
69 69 katechetika evanjelikálnych cirkví 15
70 70 náboženská výchova 15
71 71 náboženská výchova (katolícka) 15
72 72 náboženská výchova ECAV 15
73 73 telesná výchova 7
74 74 výtvarná edukácia 17
75 75 výtvarná výchova 17
76 76 animácia výtvarného umenia 17
80 80 hudobné umenie 17
81 81 hudobno-dramatické umenie 17
82 82 pedagogika hudobno-dramatického umenia 17
83 83 pedagogika hudobného umenia 17
84 84 školské hudobné súbory 17
85 85 pedagogika výtvarného umenia 17
86 86 výtvarné umenie 17
87 87 hra na klávesovom nástroji/na klávesové nástroje 17
88 88 cirkevná hudba 17
89 89 spev 17
93 93 odborné ekonomické predmety 15
94 94 ekonomické predmety 15
95 95 praktická príprava 12
96 96 praktická príprava v ekonomických predmetoch 15
97 97 technická výchova 12
98 98 technika 12
99 99 technické predmety 12
100 100 hudba 17
901 901 slovenský jazyk a slovenská literatúra na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín 15
902 34 rómsky jazyk, literatúra a reálie 13