Portál VŠČíselníky

Zdroj:
Aktualizácia: 07.07.2017 08:18:02
Počet záznamov: 130
Počet platných záznamov: 119
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Fakulty

Obsahuje fakulty vysokých škôl
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (CRŠ 1) Kód školy Názov Skratka Kód mesta Ulica PSČ Platné od Platné do
701010000 151 701000000 Lekárska fakulta LF 582000 Špitálska 24 813 72 01.01.2010
701020000 161 701000000 Právnická fakulta PraF 582000 Šafárikovo nám. 6, P. O. Box 313 810 00 01.01.2010
701030000 164 701000000 Filozofická fakulta FF 582000 Gondova 2, P. O. Box 32 814 99 01.01.2010
701040000 114 701000000 Prírodovedecká fakulta PriF 582000 Mlynská dolina B-1 842 15 01.01.2010
701050000 171 701000000 Pedagogická fakulta PdF 582000 Račianska 59 813 34 01.01.2010
701060000 155 701000000 Farmaceutická fakulta FaF 582000 Odbojárov 10 832 32 01.01.2010
701070000 174 701000000 Fakulta telesnej výchovy a športu FTVŠ 582000 Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9 814 69 01.01.2010
701080000 152 701000000 Jesseniova lekárska fakulta v Martine JLF 512036 Malá Hora 4A 036 01 01.01.2010
701090000 111 701000000 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky FMFI 582000 Mlynská dolina F1 842 48 01.01.2010
701100000 102 701000000 Evanjelická bohoslovecká fakulta EBF 582000 Bartókova 8 811 02 01.01.2010
701110000 101 701000000 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta RCBF 582000 Kapitulská 26 814 58 01.01.2010
701120000 131 701000000 Fakulta managementu FM 582000 Odbojárov 10, P. O. Box 95 820 05 01.01.2010
701130000 168 701000000 Fakulta sociálnych a ekonomických vied FSEV 582000 Mlynské luhy 4 821 05 01.01.2010
702010000 2127 702000000 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie FCHPT 582000 Radlinského 9 812 37 01.01.2010
702020000 2123 702000000 Strojnícka fakulta SjF 582000 Námestie slobody 17 812 31 01.01.2010
702030000 2126 702000000 Fakulta elektrotechniky a informatiky FEI 582000 Ilkovičova 3 812 19 01.01.2010
702040000 2125 702000000 Stavebná fakulta SvF 582000 Radlinského 11 810 05 01.01.2010
702050000 2128 702000000 Fakulta architektúry FA 582000 Námestie slobody 19 812 45 01.01.2010
702070000 2120 702000000 Fakulta informatiky a informačných technológií FIIT 582000 Ilkovičova 2 842 16 01.01.2010
702060000 2124 702000000 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave MtF 506745 Ulica Jána Bottu 2781/25 917 24 01.09.2016
703010000 3132 703000000 Obchodná fakulta OF 582000 Dolnozemská cesta 1 852 35 01.01.2010
703020000 3131 703000000 Fakulta podnikového manažmentu FPM 582000 Dolnozemská cesta 1/b 852 35 01.01.2010
703030000 3138 703000000 Národohospodárska fakulta NHF 582000 Dolnozemská cesta 1 852 35 01.01.2010
703040000 3136 703000000 Fakulta hospodárskej informatiky FHI 582000 Dolnozemská cesta 1/b 852 35 01.01.2010
703050000 3137 703000000 Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach PHF 599981 Tajovského 13 041 30 01.01.2010
703060000 3162 703000000 Fakulta medzinárodných vzťahov FMV 582000 Dolnozemská cesta 1/b 852 35 01.01.2010
703070000 3163 703000000 Fakulta aplikovaných jazykov FAJ 582000 Dolnozemská 1 852 35 01.06.2010
704010000 4141 704000000 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov FAPZ 500011 Tr. A. Hlinku 2 949 76 01.01.2010
704020000 4133 704000000 Fakulta ekonomiky a manažmentu FEM 500011 Tr. A. Hlinku 2 949 76 01.01.2010
704030000 4142 704000000 Technická fakulta TechF 500011 Tr. A. Hlinku 2 949 76 01.01.2010
704040000 4143 704000000 Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva FZKI 500011 Tulipánová 7 949 76 01.01.2010
704050000 4127 704000000 Fakulta biotechnológie a potravinárstva FBP 500011 Tr. A. Hlinku 2 949 76 01.01.2010
704060000 4162 704000000 Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja FEŠRR 500011 Trieda A. Hlinku 2 949 76 01.01.2010
705010000 4546 705000000 Lesnícka fakulta LesF 518158 Ul. T. G. Masaryka 2117/24 960 53 01.01.2010
705020000 4547 705000000 Drevárska fakulta DreF 518158 Ul. T. G. Masaryka 2117/24 960 53 01.01.2010
705030000 4548 705000000 Fakulta ekológie a environmentalistiky FEkoE 518158 Ul. T. G. Masaryka 2117/24 960 53 01.01.2010
705040000 4545 705000000 Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky FEVT 518158 Študentská 26 960 53 01.01.2010
707010000 5183 707000000 Divadelná fakulta DF 582000 Ventúrska 3 813 01 01.01.2010
707020000 5185 707000000 Hudobná a tanečná fakulta HTF 582000 Zochova 1 813 01 01.01.2010
707030000 5181 707000000 Filmová a televízna fakulta FTF 582000 Svoradova 2 813 01 01.01.2010
709010000 2421 709000000 Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií FBERG 599981 Letná 9 042 00 01.01.2010
709030000 2423 709000000 Strojnícka fakulta SjF 599981 Letná 9 042 00 01.01.2010
709040000 2426 709000000 Fakulta elektrotechniky a informatiky FEI 599981 Letná 9 042 00 01.01.2010
709050000 2491 709000000 Letecká fakulta LetF 599981 Rampová 7 041 21 01.01.2010
709060000 2425 709000000 Stavebná fakulta SvF 599981 Vysokoškolská 4 042 00 01.01.2010
709070000 2435 709000000 Ekonomická fakulta EkF 599981 B. Němcovej 32 040 01 01.01.2010
709080000 2420 709000000 Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove FVT 524140 Bayerova 1 080 01 01.01.2010
709090000 2488 709000000 Fakulta umení FU 599981 Letná 9 042 00 01.01.2010
709020000 2422 709000000 Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie FMMR 599981 Letná 9 042 00 01.07.2017
710020000 2825 710000000 Stavebná fakulta SvF 517402 Univerzitná 1 010 26 01.01.2010
710030000 2823 710000000 Strojnícka fakulta SjF 517402 Univerzitná 1 010 26 01.01.2010
710040000 2826 710000000 Elektrotechnická fakulta EF 517402 Univerzitná 1 010 26 01.01.2010
710050000 2833 710000000 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov FPEDaS 517402 Univerzitná 1 010 26 01.01.2010
710060000 2836 710000000 Fakulta riadenia a informatiky FRI 517402 Univerzitná 1 010 26 01.01.2010
710070000 2814 710000000 Fakulta humanitných vied FHV 517402 Univerzitná 1 010 26 19.01.2011
710010000 2890 710000000 Fakulta bezpečnostného inžinierstva FBI 517402 Univerzitná 1 010 26 01.09.2014
711010000 451 711000000 Lekárska fakulta LF 599981 Trieda SNP 1 040 11 01.01.2010
711020000 414 711000000 Prírodovedecká fakulta PriF 599981 Šrobárova 2 041 54 01.01.2010
711030000 461 711000000 Právnická fakulta PraF 599981 Kováčska 26, P. O. Box A-45 040 75 01.01.2010
711040000 431 711000000 Fakulta verejnej správy FVS 599981 Popradská 66, P. O. Box C-2 041 32 01.01.2010
711050000 464 711000000 Filozofická fakulta FF 599981 Šrobárova 2 040 59 01.01.2010
713010000 1966 713000000 Filozofická fakulta FF 506745 Hornopotočná 23 918 43 01.01.2010
713020000 1971 713000000 Pedagogická fakulta PdF 506745 Priemyselná 4, P. O. Box 9 918 43 01.01.2010
713030000 1953 713000000 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce FZSP 506745 Univerzitné námestie 1 918 43 01.01.2010
713040000 1901 713000000 Teologická fakulta TF 582000 Kostolná 1, P. O. Box 173 814 99 01.01.2010
713050000 1961 713000000 Právnická fakulta PraF 506745 Hornopotočná 23 918 43 01.01.2010
714010000 1871 714000000 Pedagogická fakulta PdF 508438 Ružová 13 974 11 01.01.2010
714020000 1835 714000000 Ekonomická fakulta EkF 508438 Tajovského 10 974 01 01.01.2010
714060000 1862 714000000 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov FPVaMV 508438 Kuzmányho 1 974 01 01.01.2010
714070000 1814 714000000 Fakulta prírodných vied FPV 508438 Tajovského 40 974 01 01.01.2010
714080000 1861 714000000 Právnická fakulta PraF 508438 Komenského 20 974 00 01.01.2010
714030000 1866 714000000 Filozofická fakulta FiF 508438 Tajovského 40 974 01 01.01.2014
716010000 1771 716000000 Pedagogická fakulta PdF 500011 Dražovská cesta 4 949 74 01.01.2010
716020000 1714 716000000 Fakulta prírodných vied FPV 500011 Trieda Andreja Hlinku 1 949 74 01.01.2010
716030000 1764 716000000 Filozofická fakulta FF 500011 Štefánikova 67 949 74 01.01.2010
716040000 1768 716000000 Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva FSVZ 500011 Kraskova 1 949 74 01.01.2010
716050000 1762 716000000 Fakulta stredoeurópskych štúdií FSŠ 500011 Dražovská cesta 4 949 74 01.01.2010
717010000 502 717000000 Pravoslávna bohoslovecká fakulta PBF 524140 Masarykova 15 080 01 01.01.2010
717020000 564 717000000 Filozofická fakulta FF 524140 Ul. 17.novembra č. 1 080 01 01.01.2010
717030000 571 717000000 Pedagogická fakulta PdF 524140 Ul. 17.novembra č. 15 080 01 01.01.2010
717040000 501 717000000 Gréckokatolícka teologická fakulta GKTF 524140 Ul. Biskupa Pavla Gojdiča 2 080 01 01.01.2010
717050000 567 717000000 Fakulta humanitných a prírodných vied FHPV 524140 Ul. 17.novembra č. 1 081 61 01.01.2010
717070000 531 717000000 Fakulta manažmentu FM 524140 Ul. Konštantínova 16 080 01 01.01.2010
717080000 574 717000000 Fakulta športu 524140 Ul. 17.novembra č. 13 080 01 01.01.2010
717060000 553 717000000 Fakulta zdravotníckych odborov FZO 524140 Partizánska 1 080 01 27.01.2011
718010000 5387 718000000 Fakulta múzických umení FMU 508438 J. Kollára 22 974 01 01.01.2010
718020000 5388 718000000 Fakulta výtvarných umení FVU 508438 J. Kollára 28 974 01 01.01.2010
718030000 5383 718000000 Fakulta dramatických umení FDU 508438 Horná 95, P. O. Box 275 974 01 01.01.2010
719010000 2928 719000000 Fakulta priemyselných technológií v Púchove FPT 513610 Ivana Krasku 491/30 020 01 01.01.2010
719030000 2934 719000000 Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov FSEV 505820 Študentská 3 911 50 01.01.2010
719040000 2923 719000000 Fakulta špeciálnej techniky FŠT 505820 Pri parku 19 911 06 01.01.2010
719050000 2953 719000000 Fakulta zdravotníctva FZ 505820 Študentská 2 911 50 01.01.2010
720010000 665 720000000 Fakulta masmediálnej komunikácie FMK 506745 Námestie J. Herdu 2 917 01 01.01.2010
720020000 614 720000000 Fakulta prírodných vied FPV 506745 Námestie J. Herdu 2 917 01 01.01.2010
720030000 664 720000000 Filozofická fakulta FF 506745 Námestie J. Herdu 2 917 01 01.01.2010
720040000 668 720000000 Fakulta sociálnych vied FSV 506745 Bučianska 4/A 917 01 28.10.2011
722010000 764 722000000 Filozofická fakulta FF 510998 Hrabovská cesta 1 B 034 01 01.01.2010
722020000 771 722000000 Pedagogická fakulta PdF 510998 Hrabovská cesta 1 034 01 01.01.2010
722030000 701 722000000 Teologická fakulta v Košiciach TF 599981 Hlavná 89 041 21 01.01.2010
722040000 753 722000000 Fakulta zdravotníctva FZ 510998 Nám. A. Hlinku 48 034 01 01.01.2010
723010000 1453 723000000 Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií FOZOŠ 582000 Limbová 12 833 03 01.01.2010
723020000 1457 723000000 Fakulta verejného zdravotníctva FVZ 582000 Limbová 12 833 03 01.01.2010
723040000 1458 723000000 Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici FZ 508438 Sládkovičova 21 974 05 01.01.2010
723030000 1456 723000000 Lekárska fakulta LF 582000 Limbová 12 833 03 25.01.2011
724020000 1557 724000000 Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava IZSP 503011 ul. Slovenská 11 940 52 01.01.2010
724030000 1558 724000000 Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. FMPaTZ 582000 Polianky, ul. Pod brehmi 4/A, P.O. Box 104 810 00 01.01.2010
724040000 724000000 Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove FZSP Prešov 524140 Jilemnického 1/A 080 01 01.01.2006
724050000 724050000 724000000 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava FZSP 503011 ul. Slovenská 11/A 94034 01.01.2017
725010000 1131 725000000 Ekonomická fakulta EkF 501026 Bratislavská 3322, P.O. BOX 54 945 01 01.01.2010
725020000 1171 725000000 Pedagogická fakulta PdF 501026 Bratislavská 3322 945 01 01.01.2010
725030000 1101 725000000 Reformovaná teologická fakulta RTF 501026 Bratislavská 3322 945 01 01.01.2010
727010000 1361 727000000 Fakulta práva FP 582000 Tomášikova 20 821 02 01.01.2010
727020000 1331 727000000 Fakulta ekonómie a podnikania FEP 582000 Tematínska 10 851 05 01.01.2010
727030000 1365 727000000 Fakulta masmédií FMd 582000 Tematínska 10 851 05 01.01.2010
727040000 1320 727000000 Fakulta informatiky FI 582000 Tematínska 10 851 05 01.01.2010
727050000 727050000 727000000 Fakulta psychológie FPsy 582000 Tomášikova 20 821 02 17.08.2011
728010000 1261 728000000 Fakulta práva Janka Jesenského FPJJ 504017 Richterova 1171 925 21 01.01.2010
728020000 1268 728000000 Fakulta sociálnych štúdií FSŠ 504017 Richterova 1171 925 21 01.01.2010
728030000 1231 728000000 Fakulta verejnej politiky a verejnej správy FVPaVS 504017 Richterová ul. 1171 925 21 01.09.2009