Stupne dosiahnutého vzdelania

Obsahuje stupne dosiahnutého vzdelania

Zdroj
Aktualizácia 15.09.2017 00:00:00
Počet záznamov 31
Počet platných záznamov 21
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Skov5 Názov Popis Level ISCED97 ISCED2011 Platné od Platné do
A predprimárne vzdelanie bez vzdelania, materská škola, špeciálna materská škola, prípravný ročník na ZŠ a ŠZŠ , 0-tý ročník na základnej škole; nedokončený 1. stupeň základnej školy 0 020 15.09.2017
B primárne vzdelanie vzdelanie na 1. stupni ZŠ 1 100 15.09.2017
D nižšie sekundárne vzdelanie nižšie stredné vzdelanie, vzdelanie na 2. stupni základnej školy; 1. - 4. ročník 8-ročných stredných škôl 2A, 2B 244 15.09.2017
E nižšie sekundárne vzdelanie absolventi praktických škôl, žiaci OU s MP zaškolení alebo zaučení 2C 252 15.09.2017
F nižšie sekundárne vzdelanie / odborné vzdelanie nižšie stredné odborné vzdelanie (vzdelávacie programy stredných odborných škôl; bývalé učilištia, odbory so zvlášť upravenými učebnými plánmi, zaškolení, zaučení) 2C 253 15.09.2017
G vyššie sekundárne vzdelanie / odborné vzdelanie s výučným listom žiaci OU s MP, ktorí získali odborné vzdelanie s výučným listom 3C 352 15.09.2017
H vyššie sekundárne vzdelanie / stredné odborné vzdelanie s výučným listom stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním stredoškolských nematuritných vzdelávacích programov, pri ktorých žiaci získajú výučný list 3C 353 15.09.2017
I vyššie sekundárne vzdelanie / stredné odborné vzdelanie bez maturity a výučného listu stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním stredoškolských nematuritných vzdelávacích programov neposkytujúcich výučný list 3C 353 15.09.2017
1 J vyššie sekundárne vzdelanie; úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou úplné stredné všeobecné vzdelanie na gymnáziách 3A - G 3A 344 15.09.2017
3 K vyššie sekundárne vzdelanie / úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a výučným listom úplné stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním vzdelávacích programov ukončených maturitou, pri ktorých žiaci získajú aj výučný list 3A - V 3A 354 15.09.2017
2 L vyššie sekundárne vzdelanie / úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou bez výučného listu úplné stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním vzdelávacích programov ukončených maturitou pre absolventov učebných odborov 3A - V 3A 454 15.09.2017
2 M vyššie sekundárne vzdelanie / úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou (bez výučného listu) úplné stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním vzdelávacích programov ukončených maturitou s výnimkou programov uvedených v bode K 3A - V 3A 354 15.09.2017
4 N postsekundárne vzdelanie pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie 4A - V 4A 454 15.09.2017
6 Q terciárne vzdelanie / vyššie odborné vzdelanie (absolventský diplom) vyššie odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním vzdelávacích programov vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné 5B 5B 554 15.09.2017
7 P terciárne vzdelanie / vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske vysokoškolské vzdelanie dosiahnuté absolvovaním profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov vysokých škôl 5A 5B 655 15.09.2017
7 R terciárne vzdelanie / vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske vysokoškolské vzdelanie dosiahnuté absolvovaním bakalárskych študijných programov vysokých škôl 5A 5A 665 15.09.2017
8 S terciárne vzdelanie / vysokoškolské vzdelanie II. stupeň súvislé vysokoškolské vzdelanie absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijníých programov vysokých škôl 5A 5A 766 15.09.2017
8 T terciárne vzdelanie / vysokoškolské vzdelanie II. stupeň vysokoškolské vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijníých programov vysokých škôl 5A 5A 767 15.09.2017
8 U terciárne vzdelanie / vysokoškolské vzdelanie II. stupeň vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa s vykonaním rigoróznej skúšky 5A 5A 768 15.09.2017
9 V terciárne vzdelanie / vysokoškolské vzdelanie III. stupeň - doktorandské vysokoškolské doktorandské vzdelanie dosiahnuté absolvovaním štúdia v doktorandských štúdijných programoch, postgraduálne štúdium a vedecká výchova 6 6 864 15.09.2017
  • «
  • 1 (current)
  • 2
  • »