Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Poverená osoba: Zuzana Brčáková
Aktualizácia: 19.07.2018 07:55:54
Počet záznamov: 1368
Počet platných záznamov: 700
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijný odbor

Obsahuje všetky študijné odbory
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

« 1 2 3 4 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód (UIPŠ2) Kód (CRŠ 1) Názov Anglický názov Kód skupiny Skupina Kód podskupiny Podskupina Financovanie Kód stupňa štúdia Dĺžka štúdia Kód oblasti výskumu Oblasť výskumu Dĺžka štúdia (externe) Platné od Platné do
501071 3901700 Aplikovaná mechanika Applied Mechanics 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 501 architektúra a staviteľstvo 6 1 3 5. projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo 4 06.08.2014
303231 6252700 Verejná ekonomika a služby Public Economics and services 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 303 ekonómia a manažment 9 1 3 8. ekonómia a manažment 16.12.2002
704041 5609700 Pôrodná asistencia Midwifery 7 zdravotníctvo 704 nelekárske zdravotnícke vedy 1 1 3 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy 4 05.09.2005
202071 8215700 Architektonická tvorba Architectural Design 2 humanitné vedy a umenie 202 umenie 2 1 3 alebo 4 roky 4. umenie 25.11.2013
401011 1160700 Fyzika Physics 4 prírodné vedy 401 vedy o neživej prírode 4 1 3 9.1 fyzika 16.12.2002
704051 5631700 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky Medical and diagnostical devices 7 zdravotníctvo 704 nelekárske zdravotnícke vedy 4 1 3 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy 01.09.2012
704071 5611700 Fyzioterapia Physiotherapy 7 zdravotníctvo 704 nelekárske zdravotnícke vedy 17 1 3 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy 3 05.09.2005
501011 3507700 Architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 501 architektúra a staviteľstvo 6 1 najmenej 3 akademické roky a najviac 4 akademické 5. projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo 07.05.2014
704081 5621700 Rádiologická technika Radiology Technology 7 zdravotníctvo 704 nelekárske zdravotnícke vedy 4 1 3 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy 3 05.09.2005
704091 5626700 Dentálna hygiena Dental Hygiene 7 zdravotníctvo 704 nelekárske zdravotnícke vedy 17 1 3 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy 3 05.09.2005
803021 9216700 Bezpečnostné verejno-správne služby Security and Public and Administration Services 8 služby 803 bezpečnostné služby 4 1 3 23. bezpečnostné služby 16.06.2016
801011 6314700 Cestovný ruch Tourism 8 služby 801 osobné služby 9 1 3 8. ekonómia a manažment 16.12.2002
502471 2664700 Biomedicínske inžinierstvo Biomedical Engineering 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 17. inžinierstvo a technológie 4 25.11.2013
801021 7407700 Šport Sport Sciences 8 služby 801 osobné služby 7 1 3 21. vedy o športe 16.12.2002
201191 8126700 Dejiny a teória divadelného umenia History and Theory of Performing Arts 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 1 3 2. humanitné vedy 4 14.01.2013
401141 1420700 Chémia Chemistry 4 prírodné vedy 401 vedy o neživej prírode 4 1 3 12. chémia, chemická technológia a biotechnológie 16.12.2002
803051 3965700 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Safety and Health 8 služby 803 bezpečnostné služby 4 1 3 17. inžinierstvo a technológie 16.12.2002
201201 8116700 Dejiny a teória filmového umenia a multimédií Film Studies 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 1 3 2. humanitné vedy 4 11.01.2013
803061 9241700 Záchranné služby Rescue Service 8 služby 803 bezpečnostné služby 4 1 3 23. bezpečnostné služby 16.12.2002
101081 7520700 101081 Logopédia 1 výchova a vzdelávanie 101 učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 7 1 1. pedagogické vedy 01.09.2005
802011 3702700 Dopravné služby Transport Services 8 služby 802 dopravné a poštové služby 4 1 najmenej 3 a najviac 4 roky 22. dopravné služby najmenej 3 a najviac 5 rokov 13.04.2015
803071 9211700 Občianska bezpečnosť Civil Security 8 služby 803 bezpečnostné služby 4 1 3 23. bezpečnostné služby 16.12.2002
202051 8204700 Filmové umenie a multimédiá Film Art and Multimedia 2 humanitné vedy a umenie 202 umenie 2 1 3 4. umenie 4 07.11.2013
804011 9871700 Manažment vojenských systémov 8 služby 804 obrana a vojenstvo 4 1 3 23. bezpečnostné služby 16.12.2002
401231 1201700 Geológia Geology 4 prírodné vedy 401 vedy o neživej prírode 4 1 3 9.2 vedy o Zemi a vesmíre 16.12.2002
804021 9874700 Ekonomika a manažment obranných zdrojov 8 služby 804 obrana a vojenstvo 4 1 3-4 23. bezpečnostné služby 16.12.2002
202031 8211700 Hudobné umenie Music Art 2 humanitné vedy a umenie 202 umenie 2 1 3 až 4 4. umenie 4 až 5 07.11.2013
805011 3968700 Logistika Logistics 8 služby 805 logistika 4 1 3 17. inžinierstvo a technológie 3 01.10.2011
501051 3644700 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 501 architektúra a staviteľstvo 6 1 3 5. projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo 4 20.10.2014
401351 1316700 Geografia Geography 4 prírodné vedy 401 vedy o neživej prírode 9 1 3 9.2 vedy o Zemi a vesmíre 16.12.2002
901101 6211700 Štatistika Statistics 9 informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie 901 matematika a štatistika 8 1 3 24. matematika a štatistika 16.12.2002
502451 3339700 Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov Construction and Processes of Wood Products Manufacturing 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 4 12.05.2014
402011 1536700 Biológia Biology 4 prírodné vedy 402 vedy o živej prírode 4 1 3 13. vedy o živej prírode 16.12.2002
803041 9265700 Kriminalistika a kriminológia Criminalistic and Criminology 8 služby 803 bezpečnostné služby 4 1 3 23. bezpečnostné služby 4 20.12.2013
902011 2508700 Informatika Informatics 9 informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie 902 informatické vedy, informačné a komunikačné technológie 4 1 3 16. informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie 16.12.2002
602071 4192700 Lesnícke technológie Forest Technology 6 pôdohospodárske a veterinárske vedy 602 lesníctvo 5 1 3 4 23.05.2014
902041 2523700 Počítačové inžinierstvo Computer Engineering 9 informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie 902 informatické vedy, informačné a komunikačné technológie 4 1 3 16. informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie 16.12.2002
201141 6163700 201141 Evanjelická teológia 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 1 2. humanitné vedy 16.12.2002
303181 6225700 Medzinárodné podnikanie International Business 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 303 ekonómia a manažment 9 1 3 8. ekonómia a manažment 4 27.11.2013
902051 2535700 Softvérové inžinierstvo Software Engineering 9 informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie 902 informatické vedy, informačné a komunikačné technológie 4 1 3 16. informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie 01.12.2002
201151 6164700 201151 Pravoslávna teológia 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 1 2. humanitné vedy 01.12.2002
201371 8112700 Muzikológia Musicology 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 1 3 2. humanitné vedy 29.04.2014
902061 2533700 Informačné systémy Information Systems 9 informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie 902 informatické vedy, informačné a komunikačné technológie 4 1 3 16. informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie 01.12.2002
403011 1626700 Ochrana a využívanie krajiny 4 prírodné vedy 403 ekologické a environmentálne vedy 4 1 3 10. environmentalistika a ekológia 3 16.12.2002
804041 9601700 Národná a medzinárodná bezpečnosť National and International Security 8 služby 804 obrana a vojenstvo 9 1 3 23. bezpečnostné služby 11.07.2011
902071 2647700 Kybernetika Cybernetics 9 informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie 902 informatické vedy, informačné a komunikačné technológie 4 1 3 16. informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie 16.12.2002
403021 1612700 Environmentálne inžinierstvo Environmental Engineering 4 prírodné vedy 403 ekologické a environmentálne vedy 4 1 3 10. environmentalistika a ekológia 16.12.2002
704031 5616700 704031 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7 zdravotníctvo 704 nelekárske zdravotnícke vedy 4 1 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy 05.09.2005
803011 9245700 Ochrana osôb a majetku Security protection of persons and property 8 služby 803 bezpečnostné služby 4 1 3 23. bezpečnostné služby 16.06.2016
403031 1615700 Environmentálny manažment Environmental Management 4 prírodné vedy 403 ekologické a environmentálne vedy 4 1 3 10. environmentalistika a ekológia 16.12.2002
201301 7368700 Orientálne jazyky a kultúry Oriental languages and Cultures 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 9 1 najmenej 3 akademické roky a najviac 4 akademické 2. humanitné vedy 01.06.2014
902091 2511700 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie 902 informatické vedy, informačné a komunikačné technológie 4 1 3 16. informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie 16.12.2002
704061 5605700 704061 Urgentná zdravotná starostlivosť 7 zdravotníctvo 704 nelekárske zdravotnícke vedy 17 1 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy 05.09.2005
403051 1624700 Synekológia Synecology 4 prírodné vedy 403 ekologické a environmentálne vedy 4 1 3 10. environmentalistika a ekológia 16.12.2002
502461 4112700 Poľnohospodárska a lesnícka technika Agricultural and forest machinery 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 14. strojárstvo 4 29.01.2014
902101 6292700 Hospodárska informatika Business Informatics 9 informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie 902 informatické vedy, informačné a komunikačné technológie 4 1 3 16. informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie 16.12.2002
802021 3704700 Poštové služby Postal Services 8 služby 802 dopravné a poštové služby 4 1 najmenej 3 a najviac 4 roky 22. dopravné služby najmenej 3 a najviac 5 rokov 13.04.2015
501021 3514700 Priestorové plánovanie Spatial Planning 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 501 architektúra a staviteľstvo 6 1 3 5. projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo 16.12.2002
704101 5613700 704101 Fyziologická a klinická výživa 7 zdravotníctvo 704 nelekárske zdravotnícke vedy 17 1 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy 05.09.2005
502601 3768700 Poštové technológie Postal Technology 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 najmenej 3 a najviac 4 roky 22. dopravné služby najmenej 3 a najviac 5 rokov 13.04.2015
501031 3636700 Geodézia a kartografia Geodesy and Cartography 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 501 architektúra a staviteľstvo 6 1 3-4 5. projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo 16.12.2002
201121 6171700 Teológia Theology 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 1 3 2. humanitné vedy 16.12.2002
704111 5628700 Zubná technika 7 zdravotníctvo 704 nelekárske zdravotnícke vedy 1 1 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy 24.01.2006
501041 3631700 Pozemné stavby Architectural Engineering 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 501 architektúra a staviteľstvo 6 1 4 5. projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo 16.12.2002
303241 6258700 Kvantitatívne metódy v ekonómii Quantitative Methods in Economics 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 303 ekonómia a manažment 9 1 3 8. ekonómia a manažment 16.12.2002
502081 3659700 Stavebníctvo Civil Engineering 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 5. projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo 4 20.10.2014
201271 7304700 201271 Slovenský jazyk a literatúra 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 1 2. humanitné vedy 16.12.2002
502011 2381700 Strojárstvo Mechanical Engineering 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 14. strojárstvo 16.12.2002
403041 1622700 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 4 prírodné vedy 403 ekologické a environmentálne vedy 4 1 3 10. environmentalistika a ekológia 16.12.2002
202021 8212700 Tanečné umenie Dance Art 2 humanitné vedy a umenie 202 umenie 2 1 3 až 4 4. umenie 4 až 5 18.06.2014
502021 2355700 Údržba strojov a zariadení Maitenance Machine and Equipments 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 14. strojárstvo 16.12.2002
502391 2235700 Hutníctvo Metallurgy 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 16 1 3 11. metalurgické a montánne vedy 4 17.03.2017
301071 6709700 Verejná politika a verejná správa Public Policy and Public Administration 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 301 spoločenské a behaviorálne vedy 10 1 3 6. spoločenské a behaviorálne vedy 05.10.2011
502031 2302700 Dopravné stroje a zariadenia Transport and Handlig Machines 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 14. strojárstvo 16.12.2002
201171 8109R00 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry History and Theory of Fine Arts and Architecture 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 1 3 2. humanitné vedy 19.07.2018
604011 3660700 3660900 Vodné hospodárstvo Water Resources Management 6 pôdohospodárske a veterinárske vedy 604 vodné hospodárstvo 4 1 3 5. projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo 4 17.10.2017
502041 2353700 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá Motor vehicles, railway vehicles, ships and aircrafts 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 14. strojárstvo 3,5 16.12.2002
201181 8109R00 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry Theory and History of Fine Art and Architecture 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 1 3 2. humanitné vedy 19.07.2018
501061 3629700 Vodné stavby Hydraulic Engineering 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 501 architektúra a staviteľstvo 6 1 3 5. projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo 4 20.10.2014
502061 2304700 Energetické stroje a zariadenia Power Engineering 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 a najviac 4 roky 14. strojárstvo 16.12.2002
304011 6835700 Právo Law 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 304 právo 11 1 3 alebo 4 7. právo a medzinárodné vzťahy 4 alebo 5 27.04.2017
804061 9109700 Vojenské spojovacie a informačné systémy 8 služby 804 obrana a vojenstvo 4 1 3 23. bezpečnostné služby 11.07.2011
502091 2675700 Elektrotechnika Electrical Engineering 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3-4 15. elektrotechnika a elektroenergetika 16.12.2002
301161 7763700 Sociálne služby a poradenstvo Social Services and Consulting 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 301 spoločenské a behaviorálne vedy 10 1 3 6. spoločenské a behaviorálne vedy 4 18.07.2017
502501 2329700 Výrobná technika Production Engineering 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 14. strojárstvo 06.08.2014
502611 2385R00 Letecké a kozmické inžinierstvo AEROSPACE ENGINEERING 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 5. projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo 4 23.11.2017
502131 2613700 Elektronika Electronics 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 15. elektrotechnika a elektroenergetika 16.12.2002
804031 9113700 Výzbroj a technika ozbrojených síl Military Technology and Armament 8 služby 804 obrana a vojenstvo 4 1 3 23. bezpečnostné služby 11.07.2011
502141 2621700 Automatizácia Automation 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 16. informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie 16.12.2002
101011 7656700 Učiteľstvo akademických predmetov Training for teachers with academic subject specialisation 1 výchova a vzdelávanie 101 učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 1 3 1. pedagogické vedy 16.12.2002
101021 7634700 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy Training for techers of vocational/practical subjects 1 výchova a vzdelávanie 101 učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 1 3 (pre uchádzačov, ktorí nemajú stredné odborné vz 1. pedagogické vedy 16.12.2002
502151 2627700 Telekomunikácie Telecommunications 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3-4 16. informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie 16.12.2002
101031 7658700 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Training for teachers of arts and trainings subjects 1 výchova a vzdelávanie 101 učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 1 3 1. pedagogické vedy 25.05.2004
502161 2387700 Mechatronika Mechatronics 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 16. informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie 16.12.2002
101041 7501700 Pedagogika Pedagogy 1 výchova a vzdelávanie 101 učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 7 1 3 1. pedagogické vedy 16.12.2002
502171 2831700 Chemické inžinierstvo Chemical Engineering 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 12. chémia, chemická technológia a biotechnológie 16.12.2002
101051 7536700 Predškolská a elementárna pedagogika Pre-school and Elemenatry School Education 1 výchova a vzdelávanie 101 učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 7 1 3 1. pedagogické vedy 16.12.2002
502241 2940700 502241 Potravinárstvo 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 12. chémia, chemická technológia a biotechnológie 16.12.2002
502181 2822700 Chemické technológie Chemical Technology 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 16 1 3 12. chémia, chemická technológia a biotechnológie 16.12.2002
101061 7518700 Špeciálna pedagogika Special Education 1 výchova a vzdelávanie 101 učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 7 1 3 1. pedagogické vedy 16.12.2002
101071 7524700 Liečebná pedagogika Curative education 1 výchova a vzdelávanie 101 učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 7 1 3 1. pedagogické vedy 16.12.2002
901011 1113700 901011 Matematika 9 informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie 901 matematika a štatistika 8 1 24. matematika a štatistika 16.12.2002
502251 2908700 Biotechnológie Biotechnology 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 12. chémia, chemická technológia a biotechnológie 16.12.2002
101091 7522700 Andragogika Andragogy 1 výchova a vzdelávanie 101 učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 7 1 3 1. pedagogické vedy 15.04.2005
502261 3948700 Materiály Materials 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 11. metalurgické a montánne vedy 16.12.2002
201011 6107700 Filozofia Philosophy 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 1 3 2. humanitné vedy 16.12.2002
502291 3921700 Energetika Energy Engineering 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 najmenej 3 a najviac 4 roky 14. strojárstvo 16.12.2002
901091 1114700 901091 Aplikovaná matematika 9 informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie 901 matematika a štatistika 8 1 24. matematika a štatistika 16.12.2002
201051 6131700 Etika Ethics 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 1 3 2. humanitné vedy 16.12.2002
301031 7106700 301031 Etnológia Ethnology 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 301 spoločenské a behaviorálne vedy 10 1 3 3. historické vedy a etnológia 4 16.12.2002
502321 2153700 Baníctvo Mining 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 11. metalurgické a montánne vedy 16.12.2002
201061 8119700 Estetika Aesthetics 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 1 3 2. humanitné vedy 16.12.2002
201071 7110700 História History 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 1 3 3. historické vedy a etnológia 16.12.2002
502351 2121700 Banská geológia a geologický prieskum Mining Geology and Geological Prospection 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 11. metalurgické a montánne vedy 16.12.2002
201101 7120700 Archívnictvo Archives 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 1 4 3. historické vedy a etnológia 16.12.2002
502371 2133700 Mineralurgia Mineralurgy 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 11. metalurgické a montánne vedy 01.10.2011
301091 7701700 301091 Psychológia 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 301 spoločenské a behaviorálne vedy 10 1 3 6. spoločenské a behaviorálne vedy 4 16.12.2002
201131 6161700 Katolícka teológia Catholic Theology 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 1 3 2. humanitné vedy 16.12.2002
502381 2118700 Získavanie a spracovanie zemských zdrojov Recovering and processing of earth resources 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 11. metalurgické a montánne vedy 16.12.2002
201161 6741700 Religionistika 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 1 3 2. humanitné vedy 16.12.2002
502421 3331700 Drevárstvo Wood Science and Technology 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 17. inžinierstvo a technológie 16.12.2002
502481 3940700 Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 15. elektrotechnika a elektroenergetika 16.12.2002
201241 7130700 Muzeológia Museology 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 1 3 3. historické vedy a etnológia 16.12.2002
502491 2354700 Procesná technika 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 14. strojárstvo 16.12.2002
201251 7103700 Archeológia Archaeology 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 1 3 3. historické vedy a etnológia 01.12.2002
502511 2305700 Výrobné technológie Manufacturing Technologies 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 14. strojárstvo 16.12.2002
201261 7137700 Klasická archeológia Classical Archaeology 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 1 3 3. historické vedy a etnológia 16.12.2002
502521 2645700 Priemyselné inžinierstvo Industrial Engineering 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 14. strojárstvo 16.12.2002
201281 7362700 Slovanské jazyky a literatúry Slavic Languages and Literature 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 9 1 3 2. humanitné vedy 01.12.2002
502531 3973700 Meranie Measurement 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 17. inžinierstvo a technológie 01.12.2002
201291 7366700 Neslovanské jazyky a literatúry Non-slavic languages and literatures 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 9 1 3 2. humanitné vedy 01.12.2002
201311 7343700 Klasické jazyky Classical Philologie 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 9 1 3 2. humanitné vedy 16.12.2002
502571 2386700 Kvalita produkcie 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 17. inžinierstvo a technológie 16.12.2002
201321 7357700 Cudzie jazyky a kultúry Foreign languages and cultures 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 9 1 3 2. humanitné vedy 16.12.2002
601011 4140700 Všeobecné poľnohospodárstvo General Agriculture 6 pôdohospodárske a veterinárske vedy 601 poľnohospodárstvo 5 1 3 19. poľnohospodárske a lesnícke vedy 16.12.2002
601021 4179700 Živočíšna produkcia Animal Produktion 6 pôdohospodárske a veterinárske vedy 601 poľnohospodárstvo 5 1 3 19. poľnohospodárske a lesnícke vedy 16.12.2002
201351 7330700 Prekladateľstvo a tlmočníctvo Translation Studies and Interpretation 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 6 1 3 2. humanitné vedy 16.12.2002
601051 4173700 Rastlinná produkcia Crop Production 6 pôdohospodárske a veterinárske vedy 601 poľnohospodárstvo 5 1 3 19. poľnohospodárske a lesnícke vedy 16.12.2002
202011 8216700 Výtvarné umenie Fine Arts 2 humanitné vedy a umenie 202 umenie 2 1 3 alebo 4 4. umenie 16.12.2002
202041 8213700 Divadelné umenie Drama arts 2 humanitné vedy a umenie 202 umenie 2 1 3 4. umenie 16.12.2002
601101 4142700 Záhradníctvo Horticulture 6 pôdohospodárske a veterinárske vedy 601 poľnohospodárstvo 5 1 3 19. poľnohospodárske a lesnícke vedy 16.12.2002
202061 8221700 Dizajn Design 2 humanitné vedy a umenie 202 umenie 2 1 4 4. umenie 16.12.2002
601111 4127700 Krajinárstvo Landscaping 6 pôdohospodárske a veterinárske vedy 601 poľnohospodárstvo 5 1 3 19. poľnohospodárske a lesnícke vedy 16.12.2002
202081 8286700 Reštaurovanie Restauration 2 humanitné vedy a umenie 202 umenie 2 1 4 4. umenie 16.12.2002
301161 7763700 Sociálne služby a poradenstvo 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 301 spoločenské a behaviorálne vedy 10 1 6. spoločenské a behaviorálne vedy 01.09.2012
601121 4188700 Výživa Nutrition 6 pôdohospodárske a veterinárske vedy 601 poľnohospodárstvo 5 1 3 19. poľnohospodárske a lesnícke vedy 16.12.2002
301021 8136700 Kulturológia Cultural studies 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 301 spoločenské a behaviorálne vedy 10 1 3 6. spoločenské a behaviorálne vedy 16.12.2002
601131 4170700 Spracovanie poľnohospodárskych produktov Processing of Agricultural Products 6 pôdohospodárske a veterinárske vedy 601 poľnohospodárstvo 5 1 3 19. poľnohospodárske a lesnícke vedy 16.12.2002
301051 6721700 Medzinárodné vzťahy International relations 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 301 spoločenské a behaviorálne vedy 10 1 3 7. právo a medzinárodné vzťahy 16.12.2002
301141 7761700 Sociálna práca Social work science 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 301 spoločenské a behaviorálne vedy 10 1 3 6. spoločenské a behaviorálne vedy 01.09.2012
601171 4121700 Krajinná a záhradná architektúra Landscape and Garden Architecture 6 pôdohospodárske a veterinárske vedy 601 poľnohospodárstvo 5 1 3 19. poľnohospodárske a lesnícke vedy 25.05.2004
301151 7765700 Sociálna antropológia Social Anthropology 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 301 spoločenské a behaviorálne vedy 10 1 3 6. spoločenské a behaviorálne vedy 01.09.2012
602011 4219700 Lesníctvo Forestry 6 pôdohospodárske a veterinárske vedy 602 lesníctvo 5 1 3 19. poľnohospodárske a lesnícke vedy 16.12.2002
302011 7222700 Žurnalistika Journalism 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 302 žurnalistika a informácie 7 1 3 2. humanitné vedy 16.12.2002
302031 7218700 Masmediálne štúdiá Media Studies 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 302 žurnalistika a informácie 7 1 3 2. humanitné vedy 4 16.12.2002
602061 4168700 Poľovníctvo Wildlife Management 6 pôdohospodárske a veterinárske vedy 602 lesníctvo 5 1 3 19. poľnohospodárske a lesnícke vedy 16.12.2002
302041 7212700 Knižnično-informačné štúdiá Library and Information Studies 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 302 žurnalistika a informácie 7 1 3 2. humanitné vedy 16.12.2002
303011 6230700 Národné hospodárstvo National Economy 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 303 ekonómia a manažment 9 1 3 8. ekonómia a manažment 16.12.2002
304011 6835700 304011 Právo 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 304 právo 11 1 7. právo a medzinárodné vzťahy 16.12.2002
603081 4347700 Kynológia Kynology 6 pôdohospodárske a veterinárske vedy 603 veterinárske vedy 3 1 3 20. veterinárske vedy 16.12.2002
303051 6218700 Verejná správa a regionálny rozvoj Public Administration and Regional Development 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 303 ekonómia a manažment 9 1 3 8. ekonómia a manažment 01.12.2002
303061 6271700 Financie, bankovníctvo a investovanie Finance, Banking and Investment 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 303 ekonómia a manažment 9 1 3 8. ekonómia a manažment 16.12.2002
303081 6216700 Poisťovníctvo Insurance 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 303 ekonómia a manažment 9 1 3 8. ekonómia a manažment 16.12.2002
603011 4320700 603011 Všeobecné veterinárske lekárstvo 6 pôdohospodárske a veterinárske vedy 603 veterinárske vedy 3 1 20. veterinárske vedy 16.12.2002
001011 pripravovaný (technický ŠO) 0 neznáma 001 študijný odbor zahraničnej vysokej školy 1 01.01.2012
603021 4332700 603021 Hygiena potravín 6 pôdohospodárske a veterinárske vedy 603 veterinárske vedy 3 1 20. veterinárske vedy 16.12.2002
303091 6262700 Obchodné podnikanie Business and Trade 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 303 ekonómia a manažment 9 1 3 8. ekonómia a manažment 16.12.2002
001021 fungujúci (technický ŠO) 0 neznáma 001 študijný odbor zahraničnej vysokej školy 1 01.01.2012
303121 6209700 Účtovníctvo Accounting 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 303 ekonómia a manažment 9 1 3 8. ekonómia a manažment 16.12.2002
502591 3772700 Doprava Transport 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 - 4 22. dopravné služby 3 - 5 13.04.2015
303131 6276700 Finančný manažment Financial Management 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 303 ekonómia a manažment 9 1 3 8. ekonómia a manažment 16.12.2002
303141 6279700 6279900 Ľudské zdroje a personálny manažment Human recources and personal management 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 303 ekonómia a manažment 9 1 najmenej 3 a najviac 4 akademické roky 8. ekonómia a manažment najmenej 4 a najviac 5 akademických rokov 17.10.2017
303151 6289700 Manažment Management 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 303 ekonómia a manažment 9 1 3 8. ekonómia a manažment 16.12.2002
301011 6121700 sociológia 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 301 spoločenské a behaviorálne vedy 10 1 3 6. spoločenské a behaviorálne vedy 4 05.09.2016
303161 6284700 Ekonomika a manažment podniku 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 303 ekonómia a manažment 9 1 3 8. ekonómia a manažment 16.12.2002
601181 4135700 Agrobiotechnológie Agrobiotechnology 6 pôdohospodárske a veterinárske vedy 601 poľnohospodárstvo 5 1 najmenej 3 a najviac 4 akademické roky 19. poľnohospodárske a lesnícke vedy najmenej 3 a najviac 5 akademických rokov 20.12.2013
303171 6221700 Medzinárodné ekonomické vzťahy International Economic Relations 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 303 ekonómia a manažment 9 1 3 8. ekonómia a manažment 16.12.2002
303201 6259700 Odvetvové ekonomiky a manažment Sub – sector economics and management 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 303 ekonómia a manažment 9 1 3 8. ekonómia a manažment 16.12.2002
704011 5602700 Ošetrovateľstvo Nursing 7 zdravotníctvo 704 nelekárske zdravotnícke vedy 17 1 3 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy 4 05.09.2005
301061 6703700 Politológia Political Sciences 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 301 spoločenské a behaviorálne vedy 10 1 3 6. spoločenské a behaviorálne vedy 4 14.05.2014
704021 5607700 Verejné zdravotníctvo Public Health 7 zdravotníctvo 704 nelekárske zdravotnícke vedy 4 1 3 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy 4 05.09.2005
501072 3901800 Aplikovaná mechanika Applied Mechanics 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 501 architektúra a staviteľstvo 6 2 2 (v prípade konverzných študijných programov až 3 5. projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo 3 06.08.2014
303232 6252800 Verejná ekonomika a služby Public Economics and services 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 303 ekonómia a manažment 9 2 2 8. ekonómia a manažment 16.12.2002
704042 5609800 Pôrodná asistencia Midwifery 7 zdravotníctvo 704 nelekárske zdravotnícke vedy 1 2 2 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy 2 05.09.2005
202072 8215800 Architektonická tvorba Architectural Design 2 humanitné vedy a umenie 202 umenie 2 2 2 alebo 3 roky 4. umenie 25.11.2013
401012 1160800 Fyzika Physics 4 prírodné vedy 401 vedy o neživej prírode 4 2 2 9.1 fyzika 16.12.2002
704072 5611800 Fyzioterapia Physiotherapy 7 zdravotníctvo 704 nelekárske zdravotnícke vedy 17 2 2 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy 2 05.09.2005
803022 9216800 Bezpečnostné verejno-správne služby Security and Public and Administration Services 8 služby 803 bezpečnostné služby 4 2 2 23. bezpečnostné služby 16.06.2016
801012 6314800 Cestovný ruch Tourism 8 služby 801 osobné služby 9 2 2 8. ekonómia a manažment 16.12.2002
502472 2664800 Biomedicínske inžinierstvo Biomedical Engineering 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 2 2 17. inžinierstvo a technológie 3 25.11.2013
801022 7407800 Šport Sport Sciences 8 služby 801 osobné služby 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 21. vedy o športe 16.12.2002
501012 3507800 Architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 501 architektúra a staviteľstvo 6 2 najmenej 2 akademické roky a najviac 3 akademické 5. projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo 07.05.2014
201192 8126800 Dejiny a teória divadelného umenia History and Theory of Performing Arts 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 2 2 2. humanitné vedy 3 14.01.2013
401142 1420800 Chémia Chemistry 4 prírodné vedy 401 vedy o neživej prírode 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 12. chémia, chemická technológia a biotechnológie 16.12.2002
803052 3965800 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Safety and Health 8 služby 803 bezpečnostné služby 4 2 2 17. inžinierstvo a technológie 16.12.2002
201202 8116800 Dejiny a teória filmového umenia a multimédií Film Studies 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 2 2 2. humanitné vedy 3 11.01.2013
803062 9241800 Záchranné služby Rescue Service 8 služby 803 bezpečnostné služby 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 23. bezpečnostné služby 16.12.2002
101082 7520800 101082 Logopédia 1 výchova a vzdelávanie 101 učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 7 2 1. pedagogické vedy 05.09.2005
802012 3702800 Dopravné služby Transport Services 8 služby 802 dopravné a poštové služby 4 2 najmenej 1 a najviac 3 roky 22. dopravné služby najmenej 2 a najviac 4 roky 13.04.2015
803072 9211800 Občianska bezpečnosť Civil Security 8 služby 803 bezpečnostné služby 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 23. bezpečnostné služby 16.12.2002
« 1 2 3 4 »