Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Aktualizácia: 02.09.2018 18:53:03
Počet záznamov: 34922
Počet platných záznamov: 8451
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť
Filtrovať:

« 1 2 3 4 12 22 33 43 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA
16640 3631812 702000000 Slovenská technická univerzita v Bratislave 01 inžinier nosné konštrukcie pozemných stavieb 0 14.09.2009 14.09.2009
3631T12 702040000 Stavebná fakulta 1 denná 501042 Pozemné stavby 31.08.2011
5348 2 2. 501052 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 2.00 NIE
100378 9601701 712000000 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 15 bakalár bezpečnosť a obrana štátu 0 09.11.2012 18.10.2012
9601R01 1 denná 804041 Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012-15697/46856:3-071 31.08.2016
100378 1 1. 0 3.00 NIE
100964 6813900 727000000 Paneurópska vysoká škola 53 doktor (philosophiae doctor) obchodné a finančné právo 0 01.12.2014
6813V00 727010000 Fakulta práva 1 denná 304103 Obchodné a finančné právo 2014-16224/52706:5-15A0 14 - slovenský jazyk
22 - český jazyk
3 3. 3.00 NIE
12453 1507900 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) botanika 0 05.11.2015 30.10.2015
1507V00 701040000 Prírodovedecká fakulta 2 externá 402063 Botanika 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14 - slovenský jazyk
3 3. 5.00 NIE
17600 6703800 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 16 magister politológia 0 05.11.2015 30.10.2015
6703T00 701030000 Filozofická fakulta 1 denná 301062 Politológia 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1 - anglický jazyk
14 - slovenský jazyk
2 2. 2.00 NIE
11177 3901705 702000000 Slovenská technická univerzita v Bratislave 15 bakalár aplikovaná mechanika a mechatronika 0 09.11.2015 30.10.2015
3901R05 702020000 Strojnícka fakulta 1 denná 501071 Aplikovaná mechanika 2015-18811/46632:6-15A0 31.08.2020 14 - slovenský jazyk
1 1. 502161 Mechatronika 0 3.00 NIE
11055 3948711 702000000 Slovenská technická univerzita v Bratislave 15 bakalár materiálové inžinierstvo 0 09.11.2015 30.10.2015
3948R11 702060000 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave 1 denná 502261 Materiály 2015-18811/46628:3-15A0 1 - anglický jazyk
14 - slovenský jazyk
1 1. 3.00 NIE
101206 6230700 703000000 Ekonomická univerzita v Bratislave 15 bakalár národné hospodárstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6230R00 703030000 Národohospodárska fakulta 2 externá 303011 Národné hospodárstvo 2015-18841/47376:3-15A0 31.08.2020 13 - ruský jazyk
14 - slovenský jazyk
1 1. 4.00 NIE
16393 6284713 704000000 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 15 bakalár manažment podniku 0 11.11.2015 30.10.2015
6284R13 704020000 Fakulta ekonomiky a manažmentu 1 denná 303161 Ekonomika a manažment podniku 2015-18737/46404:3-15A0 14 - slovenský jazyk
1 1. 3.00 NIE
104170 4139900 705000000 Technická univerzita vo Zvolene 53 doktor (philosophiae doctor) lesnícka fytológia 0 12.11.2015 30.10.2015
4139V00 705010000 Lesnícka fakulta 1 denná 602043 Lesnícka fytológia 2015-18770/47307:2-15A0 1 - anglický jazyk
3 3. 3.00 NIE
16196 8204708 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 15 bakalár strihová skladba 0 15.07.2009 30.10.2015
8204R08 707030000 Filmová a televízna fakulta 1 denná 202051 Filmové umenie a multimédiá 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015
1 1. 0 3.00 NIE
11569 1612900 709000000 Technická univerzita v Košiciach 53 doktor (philosophiae doctor) environmentálne inžinierstvo 0 13.11.2015 30.10.2015
1612V00 709060000 Stavebná fakulta 2 externá 403023 Environmentálne inžinierstvo 2015-18817/47331:2-15A0 14 - slovenský jazyk
3 3. 5.00 NIE
105040 2118705 709000000 Technická univerzita v Košiciach 15 bakalár využívanie alternatívnych zdrojov energie 0 13.11.2015 30.10.2015
2118R05 709010000 Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 2 externá 502381 Získavanie a spracovanie zemských zdrojov 2015-18817/47332:3-15A0 31.08.2020 14 - slovenský jazyk
1 1. 4.00 NIE
21405 2645800 710000000 Žilinská univerzita v Žiline 01 inžinier priemyselné inžinierstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
2645T00 710030000 Strojnícka fakulta 1 denná 502522 Priemyselné inžinierstvo 2015-18768/47288:2-15A0 1 - anglický jazyk
14 - slovenský jazyk
2 2. 2.00 NIE
4052 6709705 711000000 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 15 bakalár európska verejná správa 0 13.11.2015 30.10.2015
6709R05 711040000 Fakulta verejnej správy 1 denná 301071 Verejná politika a verejná správa 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14 - slovenský jazyk
1 1. 3.00 NIE
103198 6703700 714000000 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 15 bakalár politológia 0 12.11.2015 30.10.2015
6703R00 714060000 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 1 denná 301061 Politológia 2015-18820/47344:2-15A0 1 - anglický jazyk
1 1. 3.00 NIE
23149 7819800 716000000 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 16 magister učiteľstvo psychológie (v kombinácii) 1 11.11.2015 30.10.2015
7819T00 716010000 Pedagogická fakulta 1 denná 101012 Učiteľstvo akademických predmetov 2015-18831/48276:14-15A0 14 - slovenský jazyk
2 2. 2.00 NIE
17214 7518702 717000000 Prešovská univerzita v Prešove 15 bakalár pedagogika mentálne postihnutých 0 22.10.2009 30.10.2015
7518R02 717030000 Pedagogická fakulta 1 denná 101061 Špeciálna pedagogika 2015-18761/46626:13-15A0 18.11.2015
1 1. 0 3.00 NIE
22951 7873700 717000000 Prešovská univerzita v Prešove 15 bakalár učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) 1 18.11.2015 30.10.2015
7873R00 717080000 Fakulta športu 1 denná 101031 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov 2015-18761/46624:11-15A0 31.08.2020 14 - slovenský jazyk
1 1. 3.00 NIE
107076 6709704 720000000 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 15 bakalár manažment verejnej správy 0 13.11.2015 30.10.2015
6709R04 720040000 Fakulta sociálnych vied 2 externá 301071 Verejná politika a verejná správa 2015-18753/47187:2-15A0 31.08.2020 14 - slovenský jazyk
1 1. 4.00 NIE
106962 5602700 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 15 bakalár ošetrovateľstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
5602P00 2 externá 704011 Ošetrovateľstvo 2015-18762/46562:2-15A0 31.08.2020 14 - slovenský jazyk
724003200 Prešov 1 1. 4.00 NIE
113520 723000000 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 16 magister fyzioterapia 0 12.07.2016 21.06.2016
5611T00 723010000 Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 2 externá 704072 Fyzioterapia 2016-15562/20754:1-15A0 31.08.2019 14 - slovenský jazyk
2 2. 3.00 NIE
4253 2822821 702000000 Slovenská technická univerzita v Bratislave 01 inžinier riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve 0 17.07.2012 30.04.2016
2822T21 702010000 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 2 externá 502182 Chemické technológie ex offo 30.04.2016
2 2. 0 2.00 NIE
105200 1114809 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 16 magister ekonomicko-finančná matematika a modelovanie 0 19.05.2017 10.05.2017
1114T09 701090000 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 1 denná 901092 Aplikovaná matematika 2017-7372/19841:2-15A0 1 - anglický jazyk
2 2. 2.00 NIE
103637 710000000 Žilinská univerzita v Žiline 01 inžinier objekty dopravných stavieb 0 13.04.2018 26.03.2018
3644T06 710020000 Stavebná fakulta 2 externá 501052 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 2018/4183:16-15A0 14 - slovenský jazyk
2 2. 3.00 NIE
102376 704000000 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 01 inžinier rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu 0 18.06.2018 28.05.2018
6218T18 704060000 Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 1 denná 303052 Verejná správa a regionálny rozvoj 2018/6569:7-15A0 31.08.2020 1 - anglický jazyk
14 - slovenský jazyk
2 2. 2.00 NIE
107161 706000000 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 41 magister umenia vizuálna komunikácia 0 10.09.2018 14.08.2018
8221T07 1 denná 202062 Dizajn 2018/10524:27-15A0 1 - anglický jazyk
14 - slovenský jazyk
2 2. 2.00 NIE
21535 710000000 Žilinská univerzita v Žiline 01 inžinier biomedicínske inžinierstvo 0 18.09.2018 14.08.2018
2664T00 710040000 Elektrotechnická fakulta 1 denná 502472 Biomedicínske inžinierstvo 2018/10524:29-15A0 14 - slovenský jazyk
2 2. 2.00 NIE
100379 9601801 712000000 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 16 magister bezpečnosť a obrana štátu 0 09.11.2012 18.10.2012
9601T01 1 denná 804042 Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012-15697/46856:3-071 31.08.2015
100379 2 2. 0 2.00 NIE
100965 6813900 727000000 Paneurópska vysoká škola 53 doktor (philosophiae doctor) obchodné a finančné právo 0 01.12.2014
6813V00 727010000 Fakulta práva 2 externá 304103 Obchodné a finančné právo 2014-16224/52706:5-15A0 14 - slovenský jazyk
22 - český jazyk
3 3. 4.00 NIE
12456 1507900 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) botanika 0 05.11.2015 30.10.2015
1507V00 701040000 Prírodovedecká fakulta 1 denná 402063 Botanika 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14 - slovenský jazyk
3 3. 4.00 NIE
100662 7137700 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 15 bakalár klasická archeológia 0 21.08.2013 30.10.2015
7137R00 701030000 Filozofická fakulta 1 denná 201261 Klasická archeológia 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
1 1. 0 3.00 NIE
17599 6703700 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 15 bakalár politológia 0 05.11.2015 30.10.2015
6703R00 701030000 Filozofická fakulta 1 denná 301061 Politológia 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1 - anglický jazyk
14 - slovenský jazyk
1 1. 3.00 NIE
101207 6230700 703000000 Ekonomická univerzita v Bratislave 15 bakalár národné hospodárstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6230R00 703030000 Národohospodárska fakulta 2 externá 303011 Národné hospodárstvo 2015-18841/47376:3-15A0 31.08.2020 9 - nemecký jazyk
14 - slovenský jazyk
1 1. 4.00 NIE
12701 4139900 705000000 Technická univerzita vo Zvolene 53 doktor (philosophiae doctor) lesnícka fytológia 0 12.11.2015 30.10.2015
4139V00 705010000 Lesnícka fakulta 1 denná 602043 Lesnícka fytológia 2015-18770/47307:2-15A0 14 - slovenský jazyk
3 3. 3.00 NIE
101676 8204710 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 15 bakalár strunové a dychové nástroje 0 10.11.2015 30.10.2015
8204R10 707020000 Hudobná a tanečná fakulta 1 denná 202031 Hudobné umenie 2015-18758/47240:2-15A0 9 - nemecký jazyk
1 1. 3.00 NIE
105083 1612900 709000000 Technická univerzita v Košiciach 53 doktor (philosophiae doctor) environmentálne inžinierstvo 0 13.11.2015 30.10.2015
1612V00 709060000 Stavebná fakulta 1 denná 403023 Environmentálne inžinierstvo 2015-18817/47331:2-15A0 1 - anglický jazyk
3 3. 4.00 NIE
104696 2329833 709000000 Technická univerzita v Košiciach 01 inžinier počítačové navrhovanie technologických zariadení 0 13.11.2015 30.10.2015
2329T33 709080000 Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove 2 externá 502502 Výrobná technika 2015-18817/47332:3-15A0 31.08.2019 14 - slovenský jazyk
2 2. 3.00 NIE
21419 2645700 710000000 Žilinská univerzita v Žiline 15 bakalár priemyselné inžinierstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
2645R00 710030000 Strojnícka fakulta 1 denná 502521 Priemyselné inžinierstvo 2015-18768/47288:2-15A0 14 - slovenský jazyk
1 1. 3.00 NIE
16858 7522800 714000000 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 16 magister andragogika 0 12.11.2015 30.10.2015
7522T00 714010000 Pedagogická fakulta 1 denná 101092 Andragogika 2015-18820/47344:2-15A0 14 - slovenský jazyk
2 2. 2.00 NIE
100845 6703800 714000000 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 16 magister politológia 0 12.11.2015 30.10.2015
6703T00 714060000 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 1 denná 301062 Politológia 2015-18820/47344:2-15A0 1 - anglický jazyk
14 - slovenský jazyk
2 2. 2.00 NIE
23799 7886800 714000000 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 16 magister učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) 1 12.11.2015 30.10.2015
7886T00 714010000 Pedagogická fakulta 1 denná 101032 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov 2015-18820/48279:14-15A0 14 - slovenský jazyk
2 2. 2.00 NIE
23112 7827700 716000000 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 15 bakalár učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 11.11.2015 30.10.2015
7827R00 716030000 Filozofická fakulta 1 denná 101011 Učiteľstvo akademických predmetov 2015-18831/48276:14-15A0 13 - ruský jazyk
14 - slovenský jazyk
1 1. 3.00 NIE
102046 6707903 717000000 Prešovská univerzita v Prešove 53 doktor (philosophiae doctor) politológia 0 18.11.2015 30.10.2015
6707V03 717020000 Filozofická fakulta 2 externá 301083 Teória politiky 2015-18761/46608:2-15A0 31.08.2021 1 - anglický jazyk
3 3. 5.00 NIE
107077 6709704 720000000 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 15 bakalár manažment verejnej správy 0 13.11.2015 30.10.2015
6709R04 720040000 Fakulta sociálnych vied 1 denná 301071 Verejná politika a verejná správa 2015-18753/47187:2-15A0 31.08.2019 14 - slovenský jazyk
1 1. 3.00 NIE
106972 5602800 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 16 magister ošetrovateľstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
5602T00 2 externá 704012 Ošetrovateľstvo 2015-18762/46562:2-15A0 31.08.2019 14 - slovenský jazyk
724003200 Prešov 2 2. 3.00 NIE
113524 723000000 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 15 bakalár fyzioterapia 0 12.07.2016 21.06.2016
5611R00 723040000 Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 2 externá 704071 Fyzioterapia 2016-15562/20754:1-15A0 31.08.2020 14 - slovenský jazyk
1 1. 4.00 NIE
16579 2621807 702000000 Slovenská technická univerzita v Bratislave 01 inžinier robotika 0 14.09.2009 30.04.2016
2621T07 702030000 Fakulta elektrotechniky a informatiky 2 externá 502142 Automatizácia ex offo 30.04.2016
2 2. 0 2.00 NIE
105276 1160845 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 16 magister environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia 0 19.05.2017 10.05.2017
1160T45 701090000 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 1 denná 401012 Fyzika 2017-7372/19841:2-15A0 1 - anglický jazyk
2 2. 2.00 NIE
103635 710000000 Žilinská univerzita v Žiline 01 inžinier plánovanie dopravnej infraštruktúry 0 13.04.2018 26.03.2018
3644T25 710020000 Stavebná fakulta 2 externá 501052 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 2018/4183:16-15A0 14 - slovenský jazyk
2 2. 3.00 NIE
102457 704000000 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 01 inžinier technika pre biosystémy (2014) 0 18.06.2018 28.05.2018
4112T11 704030000 Technická fakulta 1 denná 502462 Poľnohospodárska a lesnícka technika 2018/6569:7-15A0 31.08.2020 14 - slovenský jazyk
2 2. 2.00 NIE
101612 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 16 magister audiovizuálne štúdiá 0 10.09.2018 14.08.2018
8116T03 707030000 Filmová a televízna fakulta 1 denná 201202 Dejiny a teória filmového umenia a multimédií 2018/10524:26-15A0 14 - slovenský jazyk
2 2. 2.00 NIE
103690 710000000 Žilinská univerzita v Žiline 15 bakalár biomedicínske inžinierstvo 0 18.09.2018 14.08.2018
2664R00 710040000 Elektrotechnická fakulta 1 denná 502471 Biomedicínske inžinierstvo 2018/10524:29-15A0 1 - anglický jazyk
1 1. 3.00 NIE
11522 2940714 702000000 Slovenská technická univerzita v Bratislave 15 bakalár výživa - kozmetika - ochrana zdravia 0 28.07.2008
2940R14 702010000 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 2 externá 31.08.2011
13047 1 1. 3.00 NIE
17800 1536802 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 16 magister botanika 0 05.11.2015 30.10.2015
1536T02 701040000 Prírodovedecká fakulta 1 denná 402012 Biológia 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14 - slovenský jazyk
2 2. 2.00 NIE
16676 2305700 702000000 Slovenská technická univerzita v Bratislave 15 bakalár výrobné technológie 0 09.11.2015 30.10.2015
2305R00 702060000 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave 1 denná 502511 Výrobné technológie 2015-18811/46628:3-15A0 1 - anglický jazyk
14 - slovenský jazyk
1 1. 3.00 NIE
101208 6230700 703000000 Ekonomická univerzita v Bratislave 15 bakalár národné hospodárstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6230R00 703030000 Národohospodárska fakulta 2 externá 303011 Národné hospodárstvo 2015-18841/47376:3-15A0 31.08.2020 1 - anglický jazyk
14 - slovenský jazyk
1 1. 4.00 NIE
11263 8211714 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 15 bakalár strunové a dychové nástroje 0 10.11.2015 30.10.2015
8211R14 707020000 Hudobná a tanečná fakulta 1 denná 202031 Hudobné umenie 2015-18758/47240:2-15A0 14 - slovenský jazyk
1 1. 3.00 NIE
4154 1612900 709000000 Technická univerzita v Košiciach 53 doktor (philosophiae doctor) environmentálne inžinierstvo 0 13.11.2015 30.10.2015
1612V00 709060000 Stavebná fakulta 1 denná 403023 Environmentálne inžinierstvo 2015-18817/47331:2-15A0 14 - slovenský jazyk
3 3. 4.00 NIE
104697 2329833 709000000 Technická univerzita v Košiciach 01 inžinier počítačové navrhovanie technologických zariadení 0 13.11.2015 30.10.2015
2329T33 709080000 Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove 1 denná 502502 Výrobná technika 2015-18817/47332:3-15A0 31.08.2018 14 - slovenský jazyk
2 2. 2.00 NIE
21160 2118705 709000000 Technická univerzita v Košiciach 15 bakalár využívanie alternatívnych zdrojov energie 0 13.11.2015 30.10.2015
2118R05 709010000 Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 1 denná 502381 Získavanie a spracovanie zemských zdrojov 2015-18817/47331:2-15A0 14 - slovenský jazyk
1 1. 3.00 NIE
21514 3772719 710000000 Žilinská univerzita v Žiline 15 bakalár profesionálny pilot 0 12.11.2015 30.10.2015
3772R19 710050000 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 1 denná 502591 Doprava 2015-18768/47288:2-15A0 1 - anglický jazyk
14 - slovenský jazyk
1 1. 3.00 NIE
11589 6107800 711000000 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 16 magister filozofia 0 13.11.2015 30.10.2015
6107T00 711050000 Filozofická fakulta 1 denná 201012 Filozofia 2015-18815-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14 - slovenský jazyk
2 2. 2.00 NIE
16881 7522700 714000000 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 15 bakalár andragogika 0 12.11.2015 30.10.2015
7522R00 714010000 Pedagogická fakulta 1 denná 101091 Andragogika 2015-18820/47344:2-15A0 14 - slovenský jazyk
1 1. 3.00 NIE
100846 6703800 714000000 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 16 magister politológia 0 12.11.2015 30.10.2015
6703T00 714060000 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 2 externá 301062 Politológia 2015-18820/47344:2-15A0 1 - anglický jazyk
14 - slovenský jazyk
2 2. 3.00 NIE
23871 7886700 714000000 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 15 bakalár učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) 1 12.11.2015 30.10.2015
7886R00 714010000 Pedagogická fakulta 1 denná 101031 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov 2015-18820/48279:14-15A0 14 - slovenský jazyk
1 1. 3.00 NIE
106181 7130800 716000000 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 16 magister muzeológia 0 11.11.2015 30.10.2015
7130T00 716030000 Filozofická fakulta 2 externá 201242 Muzeológia 2015-18831/47355:3-15A0 31.08.2019 14 - slovenský jazyk
2 2. 3.00 NIE
102047 6707903 717000000 Prešovská univerzita v Prešove 53 doktor (philosophiae doctor) politológia 0 18.11.2015 30.10.2015
6707V03 717020000 Filozofická fakulta 2 externá 301083 Teória politiky 2015-18761/46608:2-15A0 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
3 3. 5.00 NIE
100204 7407709 717000000 Prešovská univerzita v Prešove 15 bakalár učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo 0 28.05.2012 30.10.2015
7407R09 717080000 Fakulta športu 1 denná 101031 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov 2015-18761/46626:13-15A0 18.11.2015
1 1. 801021 Šport 3.00 NIE
107067 7218902 720000000 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 53 doktor (philosophiae doctor) marketingová komunikácia 0 13.11.2015 30.10.2015
7218V02 720010000 Fakulta masmediálnej komunikácie 2 externá 302033 Masmediálne štúdiá 2015-18753/47187:2-15A0 31.08.2020 14 - slovenský jazyk
3 3. 4.00 NIE
106977 5602700 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 15 bakalár ošetrovateľstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
5602P00 2 externá 704011 Ošetrovateľstvo 2015-18762/46562:2-15A0 31.08.2020 14 - slovenský jazyk
724003300 Nové Zámky 1 1. 4.00 NIE
11048 3948818 702000000 Slovenská technická univerzita v Bratislave 01 inžinier spracovanie a aplikácia nekovov 0 08.02.2012 30.04.2016
3948T18 702060000 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave 2 externá 502262 Materiály ex offo 30.04.2016
2 2. 0 2.50 NIE
105277 1160845 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 16 magister environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia 0 19.05.2017 10.05.2017
1160T45 701090000 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 1 denná 401012 Fyzika 2017-7372/19841:2-15A0 1 - anglický jazyk
14 - slovenský jazyk
2 2. 2.00 NIE
103636 710000000 Žilinská univerzita v Žiline 01 inžinier plánovanie dopravnej infraštruktúry 0 13.04.2018 26.03.2018
3644T25 710020000 Stavebná fakulta 1 denná 501052 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 2018/4183:16-15A0 14 - slovenský jazyk
2 2. 2.00 NIE
102456 704000000 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 01 inžinier technika pre biosystémy (2014) 0 18.06.2018 28.05.2018
4112T11 704030000 Technická fakulta 2 externá 502462 Poľnohospodárska a lesnícka technika 2018/6569:7-15A0 31.08.2020 14 - slovenský jazyk
2 2. 0 3.00 NIE
101592 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 16 magister divadelné štúdiá 0 10.09.2018 14.08.2018
8126T05 707010000 Divadelná fakulta 1 denná 201192 dejiny a teória divadelného umenia 2018/10524:26-15A0 14 - slovenský jazyk
2 2. 2.00 NIE
21550 710000000 Žilinská univerzita v Žiline 15 bakalár biomedicínske inžinierstvo 0 18.09.2018 14.08.2018
2664R00 710040000 Elektrotechnická fakulta 1 denná 502471 Biomedicínske inžinierstvo 2018/10524:29-15A0 14 - slovenský jazyk
1 1. 3.00 NIE
4099 9113803 712000000 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 01 inžinier zbraňové systémy zbrane a ich časti 0 10.03.2010 10.03.2010
9113T03 1 denná 804032 Výzbroj a technika ozbrojených síl CD-2009-35178/36670-1:071
20509 2 2. 0 1.00 NIE
4611 2822800 719000000 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 01 inžinier chemické technológie 0 09.11.2009 09.11.2009
2822T00 1 denná 502182 Chemické technológie 31.08.2012
19998 2 2. 2.00 NIE
11523 2940714 702000000 Slovenská technická univerzita v Bratislave 15 bakalár výživa - kozmetika - ochrana zdravia 0 28.07.2008
2940R14 702010000 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 1 denná 502241 Potravinárstvo 31.08.2011
13046 1 1. 3.00 NIE
30185 9211705 726000000 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 15 bakalár komunálna bezpečnosť 0 16.12.2011 29.11.2011
9211R05 1 denná 803071 Občianska bezpečnosť 2011-19423/47609:2-071 31.08.2015
30185 1 1. 0 3.00 NIE
100381 9874802 712000000 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 01 inžinier manažment obranných zdrojov 0 09.11.2012 18.10.2012
9874T02 1 denná 804022 Ekonomika a manažment obranných zdrojov 2012-15697/46856:3-071 31.08.2015
100381 2 2. 0 2.00 NIE
100465 7332803 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 16 magister bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 05.11.2015 30.10.2015 3 - bulharský jazyk
7332T03 701030000 Filozofická fakulta 1 denná 201352 Prekladateľstvo a tlmočníctvo 2015-18766-15A0, príloha č. 10 31.08.2018 3 - bulharský jazyk
14 - slovenský jazyk
2 2. 2.00 NIE
101401 6230700 703000000 Ekonomická univerzita v Bratislave 15 bakalár národné hospodárstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6230R00 703030000 Národohospodárska fakulta 1 denná 303011 Národné hospodárstvo 2015-18841/47380:4-15A0 31.08.2020 1 - anglický jazyk
1 1. 0 3.00 NIE
12696 4109902 705000000 Technická univerzita vo Zvolene 53 doktor (philosophiae doctor) lesnícke meliorácie 0 13.07.2009 30.10.2015
4109V02 705010000 Lesnícka fakulta 1 denná 604023 Hydromeliorácie 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
3 3. 0 3.00 NIE
101680 8204810 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 41 magister umenia strunové a dychové nástroje 0 10.11.2015 30.10.2015
8204T10 707020000 Hudobná a tanečná fakulta 1 denná 202032 Hudobné umenie 2015-18758/47240:2-15A0 9 - nemecký jazyk
2 2. 2.00 NIE
21029 1612704 709000000 Technická univerzita v Košiciach 15 bakalár environmentálne inžinierstvo stavieb 0 19.11.2009 30.10.2015
1612R04 709060000 Stavebná fakulta 1 denná 403021 Environmentálne inžinierstvo 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
1 1. 501051 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 3.00 NIE
17491 6107700 711000000 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 15 bakalár filozofia 0 13.11.2015 30.10.2015
6107R00 711050000 Filozofická fakulta 1 denná 201011 Filozofia 2015-18815-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14 - slovenský jazyk
1 1. 3.00 NIE
102876 7522800 714000000 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 16 magister andragogika (2014) 0 12.11.2015 30.10.2015
7522T00 714010000 Pedagogická fakulta 2 externá 101092 Andragogika 2015-18820/47345:3-15A0 31.08.2019 14 - slovenský jazyk
2 2. 3.00 NIE
103200 6703800 714000000 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 16 magister politológia 0 12.11.2015 30.10.2015
6703T00 714060000 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 2 externá 301062 Politológia 2015-18820/47344:2-15A0 1 - anglický jazyk
2 2. 3.00 NIE
103142 6252706 714000000 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 15 bakalár verejná ekonomika a manažment 0 12.11.2015 30.10.2015
6252R06 714020000 Ekonomická fakulta 1 denná 303231 Verejná ekonomika a služby 2015-18820/47345:3-15A0 31.08.2019 14 - slovenský jazyk
1 1. 3.00 NIE
106226 8105911 716000000 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 53 doktor (philosophiae doctor) národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev 0 11.11.2015 30.10.2015
8105V11 716030000 Filozofická fakulta 2 externá 201233 Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr 2015-18831/47355:3-15A0 31.08.2020 1 - anglický jazyk
14 - slovenský jazyk
3 3. 4.00 NIE
102048 6707903 717000000 Prešovská univerzita v Prešove 53 doktor (philosophiae doctor) politológia 0 18.11.2015 30.10.2015
6707V03 717020000 Filozofická fakulta 1 denná 301083 Teória politiky 2015-18761/46608:2-15A0 31.08.2020 1 - anglický jazyk
3 3. 4.00 NIE
11878 7218902 720000000 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 53 doktor (philosophiae doctor) marketingová komunikácia 0 13.11.2015 30.10.2015
7218V02 720010000 Fakulta masmediálnej komunikácie 1 denná 302033 Masmediálne štúdiá 2015-18753/47185:3-15A0 14 - slovenský jazyk
3 3. 3.00 NIE
106978 5602900 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) ošetrovateľstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
5602V00 2 externá 704013 Ošetrovateľstvo 2015-18762/46562:2-15A0 31.08.2020 14 - slovenský jazyk
3 3. 4.00 NIE
4266 5108900 723000000 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) chirurgia 0 12.07.2016 21.06.2016
5108V00 723030000 Lekárska fakulta 2 externá 701073 Chirurgia 2016-15562/20758:2-15A0 14 - slovenský jazyk
3 3. 5.00 NIE
11041 3948918 702000000 Slovenská technická univerzita v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) spracovanie a aplikácia nekovov 0 08.02.2012 30.04.2016
3948V18 702060000 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave 2 externá 502263 Materiály ex offo 30.04.2016
3 3. 0 5.00 NIE
102268 7658873 717000000 Prešovská univerzita v Prešove 16 magister učiteľstvo telesnej výchovy 0 22.10.2009 30.11.2016
7658T73 717080000 Fakulta športu 1 denná 101032 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov 2016-25503/49101:1-15A0 20.12.2016 1 - anglický jazyk
2 2. 0 2.00 NIE
177758 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 15 bakalár filozofia - sociológia 0 19.05.2017 10.05.2017
701030000 Filozofická fakulta 1 denná 201011 Filozofia 2017-7372/19842:3-15A0 31.08.2020 14 - slovenský jazyk
1 1. 301011 sociológia 0 3.00 NIE
103634 710000000 Žilinská univerzita v Žiline 01 inžinier pozemné staviteľstvo 0 13.04.2018 26.03.2018
3631T09 710020000 Stavebná fakulta 1 denná 501042 Pozemné stavby 2018/4183:16-15A0 14 - slovenský jazyk
2 2. 2.00 NIE
183383 709000000 Technická univerzita v Košiciach 15 bakalár aplikovaná elektrotechnika 0 18.06.2018 28.05.2018
709040000 Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 denná 502091 Elektrotechnika 2018/6569:11-15A0 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
1 1. 3.00 NIE
100778 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 54 doktor umenia (artis doctor) tanečné umenie 0 10.09.2018 14.08.2018
8212V00 707020000 Hudobná a tanečná fakulta 1 denná 202023 Tanečné umenie 2018/10524:26-15A0 14 - slovenský jazyk
3 3. 3.00 NIE
21195 710000000 Žilinská univerzita v Žiline 53 doktor (philosophiae doctor) ekonomika dopravy, spojov a služieb 0 18.09.2018 14.08.2018
6203V04 710050000 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 1 denná 303113 Odvetvové a prierezové ekonomiky 2018/10524:29-15A0 31.08.2020 1 - anglický jazyk
14 - slovenský jazyk
3 3. 0 3.00 NIE
100864 7634825 731000000 Vysoká škola DTI 16 magister učiteľstvo ekonomických predmetov 0 29.05.2014 16.05.2014
7634T25 1 denná 101022 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy 2014-7938/23404:4-15A0 31.08.2016
100864 2 2. 2.00 NIE
23569 7332703 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 15 bakalár bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 05.11.2015 30.10.2015 3 - bulharský jazyk
7332R03 701030000 Filozofická fakulta 1 denná 201351 Prekladateľstvo a tlmočníctvo 2015-18766-15A0, príloha č. 10 31.08.2018 3 - bulharský jazyk
14 - slovenský jazyk
1 1. 3.00 NIE
9894 7104900 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) pomocné vedy historické 0 05.11.2015 30.10.2015
7104V00 701030000 Filozofická fakulta 1 denná 201113 Pomocné vedy historické 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14 - slovenský jazyk
3 3. 4.00 NIE
104243 2305736 702000000 Slovenská technická univerzita v Bratislave 15 bakalár výrobné technológie a výrobný manažment 0 09.11.2015 30.10.2015
2305R36 702060000 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave 1 denná 502511 Výrobné technológie 2015-18811/46627:2-15A0 31.08.2019 14 - slovenský jazyk
1 1. 3.00 NIE
107212 6230700 703000000 Ekonomická univerzita v Bratislave 15 bakalár národné hospodárstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6230R00 703030000 Národohospodárska fakulta 1 denná 303011 Národné hospodárstvo 2015-18841/47380:4-15A0 31.08.2020 5 - francúzsky jazyk
14 - slovenský jazyk
1 1. 0 3.00 NIE
102549 4173802 704000000 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 01 inžinier manažment rastlinnej výroby 0 11.11.2015 30.10.2015
4173T02 704010000 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 2 externá 601052 Rastlinná produkcia 2015-18737/46401:2-15A0 31.08.2019 14 - slovenský jazyk
2 2. 3.00 NIE
11257 8211814 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 41 magister umenia strunové a dychové nástroje 0 10.11.2015 30.10.2015
8211T14 707020000 Hudobná a tanečná fakulta 1 denná 202032 Hudobné umenie 2015-18758/47240:2-15A0 14 - slovenský jazyk
2 2. 2.00 NIE
103525 2621903 710000000 Žilinská univerzita v Žiline 53 doktor (philosophiae doctor) riadenie procesov 0 12.11.2015 30.10.2015
2621V03 710040000 Elektrotechnická fakulta 2 externá 502143 Automatizácia 2015-18768/47299:3-15A0 31.08.2020 1 - anglický jazyk
3 3. 4.00 NIE
103002 7522900 714000000 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 53 doktor (philosophiae doctor) andragogika (2014) 0 12.11.2015 30.10.2015
7522V00 714010000 Pedagogická fakulta 2 externá 101093 Andragogika 2015-18820/47345:3-15A0 31.08.2020 14 - slovenský jazyk
3 3. 4.00 NIE
103177 6703700 714000000 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 15 bakalár politológia (2014) 0 12.11.2015 30.10.2015
6703R00 714060000 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 2 externá 301061 Politológia 2015-18820/47345:3-15A0 31.08.2020 1 - anglický jazyk
1 1. 4.00 NIE
103143 6252706 714000000 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 15 bakalár verejná ekonomika a manažment (2014) 0 12.11.2015 30.10.2015
6252R06 714020000 Ekonomická fakulta 2 externá 303231 Verejná ekonomika a služby 2015-18820/47345:3-15A0 31.08.2020 14 - slovenský jazyk
1 1. 4.00 NIE
12357 8105911 716000000 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 53 doktor (philosophiae doctor) národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev 0 11.11.2015 30.10.2015
8105V11 716030000 Filozofická fakulta 1 denná 201233 Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr 2015-18831/47353:2-15A0 1 - anglický jazyk
14 - slovenský jazyk
3 3. 3.00 NIE
23136 7827800 716000000 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 16 magister učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 11.11.2015 30.10.2015
7827T00 716030000 Filozofická fakulta 1 denná 101012 Učiteľstvo akademických predmetov 2015-18831/48276:14-15A0 13 - ruský jazyk
14 - slovenský jazyk
2 2. 2.00 NIE
102049 6707903 717000000 Prešovská univerzita v Prešove 53 doktor (philosophiae doctor) politológia 0 18.11.2015 30.10.2015
6707V03 717020000 Filozofická fakulta 1 denná 301083 Teória politiky 2015-18761/46608:2-15A0 31.08.2020 14 - slovenský jazyk
3 3. 4.00 NIE
102340 7831800 717000000 Prešovská univerzita v Prešove 16 magister učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 18.11.2015 30.10.2015
7831T00 717020000 Filozofická fakulta 1 denná 101012 Učiteľstvo akademických predmetov 2015-18761/46624:11-15A0 31.08.2020 14 - slovenský jazyk
18 - ukrajinský jazyk
2 2. 2.00 NIE
107070 7218802 720000000 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 16 magister marketingová komunikácia 0 13.11.2015 30.10.2015
7218T02 720010000 Fakulta masmediálnej komunikácie 2 externá 302032 Masmediálne štúdiá 2015-18753/47187:2-15A0 31.08.2019 14 - slovenský jazyk
2 2. 3.00 NIE
17143 7357705 722000000 Katolícka univerzita v Ružomberku 15 bakalár nemecký jazyk a kultúra 0 13.12.2009 30.10.2015
7357R05 722010000 Filozofická fakulta 1 denná 201321 Cudzie jazyky a kultúry 2015-18826/46459:14-15A0 09.11.2015
1 1. 0 3.00 NIE
113531 723000000 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) chirurgia 0 12.07.2016 21.06.2016
5108V00 723030000 Lekárska fakulta 2 externá 701073 Chirurgia 2016-15562/20758:2-15A0 1 - anglický jazyk
3 3. 5.00 NIE
24704 3629808 702000000 Slovenská technická univerzita v Bratislave 01 inžinier stavby na ochranu územia 0 08.11.2012 30.04.2016
3629T08 702040000 Stavebná fakulta 2 externá 501062 Vodné stavby ex offo 30.04.2016
2 2. 0 3.00 NIE
102269 7658773 717000000 Prešovská univerzita v Prešove 15 bakalár učiteľstvo telesnej výchovy 0 22.10.2009 30.11.2016
7658R73 717080000 Fakulta športu 1 denná 101031 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov 2016-25503/49101:1-15A0 20.12.2016 1 - anglický jazyk
1 1. 0 3.00 NIE
100901 5602700 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 15 bakalár ošetrovateľstvo 0 19.05.2017 10.05.2017
5602R00 1 denná 704011 Ošetrovateľstvo 2017-7372/20191:16-15A0 14 - slovenský jazyk
724000600 Skalica 1 1. 3.00 NIE
101614 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 41 magister umenia produkcia audiovizuálneho umenia 0 18.04.2018 26.03.2018
8204T23 707030000 Filmová a televízna fakulta 1 denná 202052 Filmové umenie a multimédiá 2018/4183:13-15A0 14 - slovenský jazyk
2 2. 2.00 NIE
183384 709000000 Technická univerzita v Košiciach 15 bakalár aplikovaná elektrotechnika 0 18.06.2018 28.05.2018
709040000 Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 denná 502091 Elektrotechnika 2018/6569:11-15A0 31.08.2021 1 - anglický jazyk
1 1. 3.00 NIE
103805 722000000 Katolícka univerzita v Ružomberku 16 magister filozofia - história 0 07.09.2018 14.08.2018
6107T17 722010000 Filozofická fakulta 1 denná 201012 Filozofia 2018/10524:8-15A0 1 - anglický jazyk
14 - slovenský jazyk
2 2. 201072 História 0 2.00 NIE
4060 710000000 Žilinská univerzita v Žiline 53 doktor (philosophiae doctor) elektrotechnológie a materiály 0 18.09.2018 14.08.2018
2649V00 710040000 Elektrotechnická fakulta 1 denná 502123 Elektrotechnológie a materiály 2018/10524:29-15A0 14 - slovenský jazyk
3 3. 3.00 NIE
4101 2523703 712000000 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 15 bakalár počítačové systémy, siete a služby 0 10.03.2010 02.01.2010
2523R03 1 denná 902041 Počítačové inžinierstvo CD-2009-35178/36670-1:071
20508 1 1. 4.00 NIE
100383 9109800 712000000 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 01 inžinier vojenské spojovacie a informačné systémy 0 09.11.2012 18.10.2012
9109T00 1 denná 804062 Vojenské spojovacie a informačné systémy 2012-15697/46856:3-071 31.08.2015
100383 2 2. 0 2.00 NIE
9906 7368803 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 16 magister čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia 0 17.07.2012 30.10.2015
7368T03 701030000 Filozofická fakulta 1 denná 201302 Orientálne jazyky a kultúry 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
2 2. 0 2.00 NIE
17628 7343700 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 15 bakalár klasické jazyky 0 05.11.2015 30.10.2015
7343R00 701030000 Filozofická fakulta 1 denná 201311 Klasické jazyky 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14 - slovenský jazyk
1 1. 3.00 NIE
12595 7104900 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) pomocné vedy historické 0 05.11.2015 30.10.2015
7104V00 701030000 Filozofická fakulta 2 externá 201113 Pomocné vedy historické 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14 - slovenský jazyk
3 3. 5.00 NIE
24952 7865700 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 15 bakalár učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii) 1 17.09.2009 30.10.2015
7865R00 701030000 Filozofická fakulta 1 denná 101031 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov 2015-18766-15A0, príloha č. 12 05.11.2015
1 1. 3.00 NIE
104604 2387901 702000000 Slovenská technická univerzita v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) mechatronické systémy 0 09.11.2015 30.10.2015
2387V01 702030000 Fakulta elektrotechniky a informatiky 2 externá 502163 Mechatronika 2015-18811/46628:3-15A0 1 - anglický jazyk
3 3. 4.00 NIE
107213 6230700 703000000 Ekonomická univerzita v Bratislave 15 bakalár národné hospodárstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6230R00 703030000 Národohospodárska fakulta 1 denná 303011 Národné hospodárstvo 2015-18841/47380:4-15A0 31.08.2020 13 - ruský jazyk
14 - slovenský jazyk
1 1. 0 3.00 NIE
16379 4173802 704000000 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 01 inžinier manažment rastlinnej výroby 0 11.11.2015 30.10.2015
4173T02 704010000 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 1 denná 601052 Rastlinná produkcia 2015-18737/46404:3-15A0 14 - slovenský jazyk
2 2. 2.00 NIE
104142 4192900 705000000 Technická univerzita vo Zvolene 53 doktor (philosophiae doctor) lesnícke technológie 0 12.11.2015 30.10.2015
4192V00 705010000 Lesnícka fakulta 2 externá 602073 Lesnícke technológie 2015-18770/47309:3-15A0 31.08.2020 14 - slovenský jazyk
3 3. 4.00 NIE
101665 8211914 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 54 doktor umenia (artis doctor) strunové a dychové nástroje 0 10.11.2015 30.10.2015
8211V14 707020000 Hudobná a tanečná fakulta 2 externá 202033 Hudobné umenie 2015-18758/47244:3-15A0-15A0 31.08.2020 1 - anglický jazyk
3 3. 4.00 NIE
20998 1615809 709000000 Technická univerzita v Košiciach 01 inžinier environmentálne manažérstvo 0 19.11.2009 30.10.2015
1615T09 709030000 Strojnícka fakulta 1 denná 403032 Environmentálny manažment 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
2 2. 0 2.00 NIE
4149 3631717 709000000 Technická univerzita v Košiciach 15 bakalár pozemné stavby - budovy a prostredie 0 11.08.2011 30.10.2015
3631R17 709060000 Stavebná fakulta 1 denná 501041 Pozemné stavby 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
1 1. 0 4.00 NIE
105038 2153707 709000000 Technická univerzita v Košiciach 15 bakalár záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 0 13.11.2015 30.10.2015
2153R07 709010000 Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 2 externá 502321 Baníctvo 2015-18817/47332:3-15A0 31.08.2020 14 - slovenský jazyk
1 1. 4.00 NIE
103526 2621903 710000000 Žilinská univerzita v Žiline 53 doktor (philosophiae doctor) riadenie procesov 0 12.11.2015 30.10.2015
2621V03 710040000 Elektrotechnická fakulta 2 externá 502143 Automatizácia 2015-18768/47299:3-15A0 31.08.2020 14 - slovenský jazyk
3 3. 4.00 NIE
17453 1160700 711000000 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 15 bakalár fyzika 0 13.11.2015 30.10.2015
1160R00 711020000 Prírodovedecká fakulta 1 denná 401011 Fyzika 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14 - slovenský jazyk
1 1. 3.00 NIE
102864 7522700 714000000 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 15 bakalár andragogika (2014) 0 12.11.2015 30.10.2015
7522R00 714010000 Pedagogická fakulta 2 externá 101091 Andragogika 2015-18820/47345:3-15A0 31.08.2020 14 - slovenský jazyk
1 1. 4.00 NIE
103179 6703900 714000000 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 53 doktor (philosophiae doctor) politológia (2014) 0 12.11.2015 30.10.2015
6703V00 714060000 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 1 denná 301063 Politológia 2015-18820/47345:3-15A0 31.08.2019 1 - anglický jazyk
3 3. 3.00 NIE
103151 6252911 714000000 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 53 doktor (philosophiae doctor) verejná ekonomika a politika 0 12.11.2015 30.10.2015
6252V11 714020000 Ekonomická fakulta 2 externá 303233 Verejná ekonomika a služby 2015-18820/47345:3-15A0 31.08.2020 14 - slovenský jazyk
3 3. 4.00 NIE
106258 7828800 716000000 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 16 magister učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 11.11.2015 30.10.2015
7828T00 716030000 Filozofická fakulta 2 externá 101012 Učiteľstvo akademických predmetov 2015-18831/48278:15-15A0 31.08.2019 14 - slovenský jazyk
2 2. 3.00 NIE
102283 6703800 717000000 Prešovská univerzita v Prešove 16 magister politológia 0 18.11.2015 30.10.2015
6703T00 717020000 Filozofická fakulta 1 denná 301062 Politológia 2015-18761/46623:10-15A0 31.08.2019 1 - anglický jazyk
2 2. 2.00 NIE
23008 7831800 717000000 Prešovská univerzita v Prešove 16 magister učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 18.11.2015 30.10.2015
7831T00 717020000 Filozofická fakulta 1 denná 101012 Učiteľstvo akademických predmetov 2015-18761/46624:11-15A0 31.08.2020 1 - anglický jazyk
18 - ukrajinský jazyk
2 2. 2.00 NIE
107071 7218802 720000000 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 16 magister marketingová komunikácia 0 13.11.2015 30.10.2015
7218T02 720010000 Fakulta masmediálnej komunikácie 1 denná 302032 Masmediálne štúdiá 2015-18753/47187:2-15A0 31.08.2018 14 - slovenský jazyk
2 2. 2.00 NIE
17159 5602700 722000000 Katolícka univerzita v Ružomberku 15 bakalár ošetrovateľstvo 0 09.11.2015 30.10.2015
5602R00 722040000 Fakulta zdravotníctva 1 denná 704011 Ošetrovateľstvo 2015-18826/46422:3-15A0 14 - slovenský jazyk
1 1. 3.00 NIE
113512 723000000 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) chirurgia 0 12.07.2016 21.06.2016
5108V00 723030000 Lekárska fakulta 1 denná 701073 Chirurgia 2016-15562/20754:1-15A0 31.08.2020 1 - anglický jazyk
3 3. 4.00 NIE
100067 3659727 702000000 Slovenská technická univerzita v Bratislave 15 bakalár stavby na tvorbu a ochranu prostredia 0 08.02.2012 30.04.2016
3659R27 702040000 Stavebná fakulta 2 externá 502081 Stavebníctvo ex offo 30.04.2016
1 1. 604011 Vodné hospodárstvo 0 4.00 NIE
102339 7820800 717000000 Prešovská univerzita v Prešove 16 magister učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 06.03.2015 30.11.2016
7820T00 717020000 Filozofická fakulta 1 denná 101012 Učiteľstvo akademických predmetov 2016-25503/49101:1-15A0 20.12.2016 1 - anglický jazyk
2 2. 0 2.00 NIE
177759 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 15 bakalár pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie 0 19.05.2017 10.05.2017
701050000 Pedagogická fakulta 2 externá 101061 Špeciálna pedagogika 2017-7372/19842:3-15A0 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
22 - český jazyk
1 1. 4.00 NIE
16787 713000000 Trnavská univerzita v Trnave 16 magister psychológia 0 13.04.2018 26.03.2018
7701T00 713010000 Filozofická fakulta 1 denná 301092 Psychológia 2018/4183:5-15A0 14 - slovenský jazyk
2 2. 2.00 NIE
136216 709000000 Technická univerzita v Košiciach 15 bakalár Automotive Production Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
709080000 Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove 2 externá 502511 Výrobné technológie 2018/6569:11-15A0 1 - anglický jazyk
1 1. 4.00 NIE
103758 722000000 Katolícka univerzita v Ružomberku 16 magister fyzioterapia 0 07.09.2018 14.08.2018
5611T00 722040000 Fakulta zdravotníctva 1 denná 704072 Fyzioterapia 2018/10524:8-15A0 14 - slovenský jazyk
2 2. 2.00 NIE
103698 710000000 Žilinská univerzita v Žiline 53 doktor (philosophiae doctor) elektrotechnológie a materiály 0 18.09.2018 14.08.2018
2649V00 710040000 Elektrotechnická fakulta 1 denná 502123 Elektrotechnológie a materiály 2018/10524:29-15A0 1 - anglický jazyk
3 3. 3.00 NIE
4102 6289700 712000000 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 15 bakalár manažment 0 10.03.2010 10.03.2010
6289R00 1 denná 303151 Manažment
20503 1 1. 0 4.00 NIE
17655 7368703 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 15 bakalár čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia 0 17.09.2009 30.10.2015
7368R03 701030000 Filozofická fakulta 1 denná 201301 Orientálne jazyky a kultúry 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
1 1. 4.00 NIE
105437 5216900 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) klinická farmácia 0 05.11.2015 30.10.2015
5216V00 701060000 Farmaceutická fakulta 2 externá 703073 Klinická farmácia 2015-18766-15A0, príloha č. 1 31.08.2021 1 - anglický jazyk
3 3. 5.00 NIE
30126 7332809 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 16 magister portugalský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 05.11.2015 30.10.2015 11 - portugalský jazyk
7332T09 701030000 Filozofická fakulta 1 denná 201352 Prekladateľstvo a tlmočníctvo 2015-18766-15A0, príloha č. 10 31.08.2018 11 - portugalský jazyk
14 - slovenský jazyk
2 2. 2.00 NIE
16667 3631804 702000000 Slovenská technická univerzita v Bratislave 01 inžinier architektonické konštrukcie a projektovanie 0 09.11.2015 30.10.2015
3631T04 702040000 Stavebná fakulta 1 denná 501042 Pozemné stavby 2015-18811/46628:3-15A0 14 - slovenský jazyk
2 2. 2.00 NIE
100862 2387901 702000000 Slovenská technická univerzita v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) mechatronické systémy 0 09.11.2015 30.10.2015
2387V01 702030000 Fakulta elektrotechniky a informatiky 2 externá 502163 Mechatronika 2015-18811/46628:3-15A0 1 - anglický jazyk
14 - slovenský jazyk
3 3. 4.00 NIE
16672 2329704 702000000 Slovenská technická univerzita v Bratislave 15 bakalár výrobné zariadenia a systémy 0 09.11.2015 30.10.2015
2329R04 702060000 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave 1 denná 502501 Výrobná technika 2015-18811/46628:3-15A0 1 - anglický jazyk
14 - slovenský jazyk
1 1. 3.00 NIE
107214 6230700 703000000 Ekonomická univerzita v Bratislave 15 bakalár národné hospodárstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6230R00 703030000 Národohospodárska fakulta 1 denná 303011 Národné hospodárstvo 2015-18841/47380:4-15A0 31.08.2020 9 - nemecký jazyk
14 - slovenský jazyk
1 1. 0 3.00 NIE
102565 4173702 704000000 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 15 bakalár manažment rastlinnej výroby 0 11.11.2015 30.10.2015
4173R02 704010000 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 2 externá 601051 Rastlinná produkcia 2015-18737/46401:2-15A0 31.08.2020 14 - slovenský jazyk
1 1. 4.00 NIE
104143 4192900 705000000 Technická univerzita vo Zvolene 53 doktor (philosophiae doctor) lesnícke technológie 0 12.11.2015 30.10.2015
4192V00 705010000 Lesnícka fakulta 1 denná 602073 Lesnícke technológie 2015-18770/47309:3-15A0 31.08.2019 14 - slovenský jazyk
3 3. 3.00 NIE
101666 8211914 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 54 doktor umenia (artis doctor) strunové a dychové nástroje 0 10.11.2015 30.10.2015
8211V14 707020000 Hudobná a tanečná fakulta 2 externá 202033 Hudobné umenie 2015-18758/47244:3-15A0-15A0 31.08.2020 9 - nemecký jazyk
3 3. 4.00 NIE
20943 2153707 709000000 Technická univerzita v Košiciach 15 bakalár záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 0 13.11.2015 30.10.2015
2153R07 709010000 Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 1 denná 502321 Baníctvo 2015-18817/47331:2-15A0 14 - slovenský jazyk
1 1. 3.00 NIE
4875 1160800 711000000 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 16 magister fyzika 0 03.11.2009 30.10.2015
1160T00 711020000 Prírodovedecká fakulta 1 denná 401012 Fyzika 2015-18815-15A0, príloha č. 8 13.11.2015
2 2. 0 2.00 NIE
103157 7330701 714000000 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 15 bakalár anglický jazyk a kultúra 0 12.11.2015 30.10.2015 1 - anglický jazyk
7330R01 714030000 Filozofická fakulta 2 externá 201351 Prekladateľstvo a tlmočníctvo 2015-18820/47345:3-15A0 31.08.2020 1 - anglický jazyk
14 - slovenský jazyk
1 1. 4.00 NIE
103180 6703900 714000000 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 53 doktor (philosophiae doctor) politológia (2014) 0 12.11.2015 30.10.2015
6703V00 714060000 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 2 externá 301063 Politológia 2015-18820/47345:3-15A0 31.08.2020 1 - anglický jazyk
3 3. 4.00 NIE
103152 6252911 714000000 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 53 doktor (philosophiae doctor) verejná ekonomika a politika 0 12.11.2015 30.10.2015
6252V11 714020000 Ekonomická fakulta 2 externá 303233 Verejná ekonomika a služby 2015-18820/47345:3-15A0 31.08.2020 1 - anglický jazyk
3 3. 4.00 NIE
100720 7357732 716000000 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 15 bakalár nemčina v hospodárskej praxi 0 11.11.2015 30.10.2015
7357R32 716030000 Filozofická fakulta 1 denná 201321 Cudzie jazyky a kultúry 2015-18831/47353:2-15A0 9 - nemecký jazyk
14 - slovenský jazyk
1 1. 3.00 NIE
17279 6703800 717000000 Prešovská univerzita v Prešove 16 magister politológia 0 18.11.2015 30.10.2015
6703T00 717020000 Filozofická fakulta 1 denná 301062 Politológia 2015-18761/46623:10-15A0 31.08.2019 14 - slovenský jazyk
2 2. 2.00 NIE
102354 7831700 717000000 Prešovská univerzita v Prešove 15 bakalár učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 18.11.2015 30.10.2015
7831R00 717020000 Filozofická fakulta 1 denná 101011 Učiteľstvo akademických predmetov 2015-18761/46624:11-15A0 31.08.2020 14 - slovenský jazyk
18 - ukrajinský jazyk
1 1. 3.00 NIE
113522 723000000 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) chirurgia 0 12.07.2016 21.06.2016
5108V00 723030000 Lekárska fakulta 1 denná 701073 Chirurgia 2016-15562/20754:1-15A0 31.08.2020 14 - slovenský jazyk
3 3. 4.00 NIE
11206 3659718 702000000 Slovenská technická univerzita v Bratislave 15 bakalár stavebné inžinierstvo 0 31.08.2013 30.04.2016
3659R18 702040000 Stavebná fakulta 2 externá 502081 Stavebníctvo ex offo (§ 113af ods. 12) 30.04.2016
1 1. 0 4.00 NIE
102353 7820700 717000000 Prešovská univerzita v Prešove 15 bakalár učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 06.03.2015 30.11.2016
7820R00 717020000 Filozofická fakulta 1 denná 101011 Učiteľstvo akademických predmetov 2016-25503/49101:1-15A0 20.12.2016 1 - anglický jazyk
1 1. 0 3.00 NIE
177760 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 15 bakalár pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie 0 19.05.2017 10.05.2017
701050000 Pedagogická fakulta 1 denná 101061 Špeciálna pedagogika 2017-7372/19842:3-15A0 31.08.2020 14 - slovenský jazyk
22 - český jazyk
1 1. 3.00 NIE
183338 710000000 Žilinská univerzita v Žiline 16 magister sociálna pedagogika 0 13.04.2018 26.03.2018
710070000 Fakulta humanitných vied 2 externá 101042 Pedagogika 2018/4183:16-15A0 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
2 2. 3.00 NIE
136229 709000000 Technická univerzita v Košiciach 01 inžinier Automotive Production Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
2305T48 709080000 Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove 1 denná 502512 Výrobné technológie 2018/6569:11-15A0 1 - anglický jazyk
2 2. 2.00 NIE
183481 722000000 Katolícka univerzita v Ružomberku 15 bakalár ošetrovateľstvo 0 07.09.2018 14.08.2018
722040000 Fakulta zdravotníctva 2 externá 704011 Ošetrovateľstvo 2018/10524:8-15A0 31.08.2022 14 - slovenský jazyk
1 1. 4.00 NIE
103508 710000000 Žilinská univerzita v Žiline 01 inžinier finančný manažment 0 18.09.2018 14.08.2018
6276T00 710050000 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 1 denná 303132 Finančný manažment 2018/10524:29-15A0 1 - anglický jazyk
14 - slovenský jazyk
2 2. 2.00 NIE
4615 8211839 718000000 Akadémia umení v Banskej Bystrici 41 magister umenia orchestrálne nástroje 0 03.11.2009 03.11.2009
8211T39 718010000 Fakulta múzických umení 1 denná 202032 Hudobné umenie 31.08.2012
19993 2 2. 2.00 NIE
100385 9109800 712000000 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 01 inžinier vojenské spojovacie a informačné systémy (konverzný) 0 09.11.2012 18.10.2012
9109T00 1 denná 804062 Vojenské spojovacie a informačné systémy 2012-15697/46856:3-071 31.08.2016
100385 2 2. 0 3.00 NIE
100867 7634810 731000000 Vysoká škola DTI 16 magister učiteľstvo technických predmetov 0 29.05.2014 16.05.2014
7634T10 1 denná 101022 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy 2014-7938/23404:4-15A0 31.08.2016
100867 2 2. 2.00 NIE
100542 6102900 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) dejiny filozofie 0 05.11.2015 30.10.2015
6102V00 701030000 Filozofická fakulta 2 externá 201033 Dejiny filozofie 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14 - slovenský jazyk
3 3. 5.00 NIE
105438 5216900 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) klinická farmácia 0 05.11.2015 30.10.2015
5216V00 701060000 Farmaceutická fakulta 2 externá 703073 Klinická farmácia 2015-18766-15A0, príloha č. 1 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
3 3. 5.00 NIE
24948 7332709 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 15 bakalár portugalský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 05.11.2015 30.10.2015 11 - portugalský jazyk
7332R09 701030000 Filozofická fakulta 1 denná 201351 Prekladateľstvo a tlmočníctvo 2015-18766-15A0, príloha č. 10 31.08.2018 11 - portugalský jazyk
14 - slovenský jazyk
1 1. 3.00 NIE
104265 3507901 702000000 Slovenská technická univerzita v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) architektúra 0 09.11.2015 30.10.2015
3507V01 702050000 Fakulta architektúry 2 externá 501013 Architektúra a urbanizmus 2015-18811/46627:2-15A0 31.08.2020 1 - anglický jazyk
3 3. 4.00 NIE
104605 2387901 702000000 Slovenská technická univerzita v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) mechatronické systémy 0 09.11.2015 30.10.2015
2387V01 702030000 Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 denná 502163 Mechatronika 2015-18811/46628:3-15A0 1 - anglický jazyk
3 3. 3.00 NIE
16431 6230700 703000000 Ekonomická univerzita v Bratislave 15 bakalár národné hospodárstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6230R00 703030000 Národohospodárska fakulta 1 denná 303011 Národné hospodárstvo 2015-18841/47380:4-15A0 31.08.2020 1 - anglický jazyk
14 - slovenský jazyk
1 1. 0 3.00 NIE
16380 4173702 704000000 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 15 bakalár manažment rastlinnej výroby 0 11.11.2015 30.10.2015
4173R02 704010000 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 1 denná 601051 Rastlinná produkcia 2015-18737/46404:3-15A0 14 - slovenský jazyk
1 1. 3.00 NIE
101667 8211914 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 54 doktor umenia (artis doctor) strunové a dychové nástroje 0 10.11.2015 30.10.2015
8211V14 707020000 Hudobná a tanečná fakulta 2 externá 202033 Hudobné umenie 2015-18758/47244:3-15A0-15A0 31.08.2020 14 - slovenský jazyk
3 3. 4.00 NIE
21020 1615709 709000000 Technická univerzita v Košiciach 15 bakalár environmentálne manažérstvo 0 19.11.2009 30.10.2015
1615R09 709030000 Strojnícka fakulta 1 denná 403031 Environmentálny manažment 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
1 1. 0 3.00 NIE
104776 3631708 709000000 Technická univerzita v Košiciach 15 bakalár pozemné stavby a architektúra 0 13.11.2015 30.10.2015
3631R08 709060000 Stavebná fakulta 1 denná 501041 Pozemné stavby 2015-18817/47332:3-15A0 31.08.2020 1 - anglický jazyk
1 1. 4.00 NIE
« 1 2 3 4 12 22 33 43 »
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný