Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Poverená osoba: Zuzana Brčáková
Aktualizácia: 19.07.2018 07:55:54
Počet záznamov: 1368
Počet platných záznamov: 700
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijný odbor

Obsahuje všetky študijné odbory
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

« 1 2 3 4 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód (UIPŠ2) Kód (CRŠ 1) Názov Anglický názov Kód skupiny Kód podskupiny Financovanie Kód stupňa štúdia Dĺžka štúdia Kód oblasti výskumu Dĺžka štúdia (externe) Platné od Platné do
802013 3702900 Dopravné služby Transport Services 8 802 19 3 3 alebo 4 roky 22. 4 alebo 5 rokov 13.04.2015
401203 1407900 Jadrová chémia Nuclear chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
602083 4193900 Ekosystémové služby lesov Forest ecosystem services 6 602 19 3 3 4 23.05.2014
401213 2838900 Teoretická a počítačová chémia Theoretical and Computational Chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
803073 9211900 Občianska bezpečnosť Civil Security 8 803 19 3 3 23. 25.05.2004
401223 1410900 Biochémia Biochemistry 4 401 19 3 3 12. 5 01.12.2002
202053 8204900 Filmové umenie a multimédiá Film Art and Multimedia 2 202 20 3 3 4. 4 alebo 5 07.11.2013
804013 9871900 Manažment vojenských systémov 8 804 19 3 3 23. 16.12.2002
402043 1503900 Genetika Genetics 4 402 19 3 3 13. 5 05.08.2014
401243 3943900 Hydrológia Hydrology 4 401 19 3 9.2 16.12.2002
401403 1311900 Geoinformatika Geoinformatics 4 401 19 3 4 9.2 5 01.07.2013
401253 1202900 Hydrogeológia Hydrogeology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
401263 1203900 Inžinierska geológia Engineering Geology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
804023 9874900 Ekonomika a manažment obranných zdrojov 8 804 19 3 23. 16.12.2002
401273 1214900 Ložisková geológia Economic Geology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
804053 9604900 Operačné a bojové použitie ozbrojených síl Operational and combat use of armed forces of the Slovak republic 8 804 19 3 23. 16.12.2002
402163 5175900 402163 Neurovedy 4 402 19 3 13. 16.12.2002
202033 8211900 Hudobné umenie Music Art 2 202 20 3 3 4. 4 07.11.2013
401283 1205900 Geochémia Geochemistry 4 401 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 9.2 5 16.12.2002
804073 9110900 Vojenská logistika 8 804 19 3 23. 16.12.2002
401293 1207900 Mineralógia Mineralogy 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
401303 1211900 Aplikovaná geofyzika Applied Geophysics 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
401313 1220900 Paleontológia Paleontology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
805013 3968900 Logistika Logistics 8 805 19 3 3 17. 5 01.10.2011
401323 1225900 Petrológia Petrology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
901023 1101900 Matematická logika a základy matematiky Mathematical Logic and Foundations of Mathematics 9 901 19 3 3-5 24. 16.12.2002
604023 4109900 Hydromeliorácie Soil and Water Conservation 6 604 19 3 najmenej 3 najviac 4 5. najmenej 4 najviac 5 20.10.2014
401333 1226900 Tektonika Tectonics 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
901033 1102900 Algebra a teória čísel Algebra and Number Theory 9 901 19 3 3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili druhostupňové št 24. 01.12.2002
401343 1525900 Pedológia Soil Science 4 401 19 3 3 9.2 5 01.12.2002
901043 1104900 Matematická analýza Mathematical Analysis 9 901 19 3 3 24. 5 16.12.2002
901053 1107900 Numerická analýza a vedecko-technické výpočty Numerical Analysis and Scientific Computing 9 901 19 3 3 24. 5 16.12.2002
501053 3644900 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering 5 501 19 3 minimálne 3 maximálne 4 5. 5 20.10.2014
901063 1111900 Diskrétna matematika Discrete Mathematics 9 901 19 3 3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili druhostupňové št 24. 16.12.2002
401363 1301900 Fyzická geografia a geoekológia Physical Geography and Geoecology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
901073 1116900 Geometria a topológia Geometry and Topology 9 901 19 3 4 24. 5 16.12.2002
304123 6821900 Kánonické právo Canon law 3 304 20 3 3 7. 07.11.2013
401373 1302900 Humánna geografia Human Geography 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
901083 1117900 Teória vyučovania matematiky Education of Mathematics 9 901 20 3 4 1. 5 16.12.2002
703073 5216900 Klinická farmácia Clinical Pharmacy 7 703 19 3 4 5 12.12.2013
401383 1303900 Regionálna geografia Regional geography 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
702013 5166900 702013 Zubné lekárstvo 7 702 18 3 18. 05.09.2005
901103 6211900 Štatistika Statistics 9 901 19 3 3 (pre uchádzačov zo vzdialenejších odborov 4 roky 24. 5 16.12.2002
502453 3339900 Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov Construction and Processes of Wood Products Manufacturing 5 502 19 3 3 5 12.05.2014
402023 1545900 Molekulárna cytológia Molecular Cytology 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
901113 1106900 Pravdepodobnosť a matematická štatistika Probability and Mathematical Statistics 9 901 19 3 3 (pre uchádzačov zo vzdialenejších odborov 4 roky 24. 5 16.12.2002
402033 1502900 Molekulárna biológia Molecular Biology 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
402053 1506900 Zoológia Zoology 4 402 19 3 3-4 13. 5 16.12.2002
803043 9265900 Kriminalistika a kriminológia Criminalistic and Criminology 8 803 20 3 3 23. 4 20.12.2013
402063 1507900 Botanika Botany 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
902013 2508900 Informatika Informatics 9 902 19 3 3 16. 16.12.2002
402073 1510900 Mikrobiológia Microbiology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
902023 1180900 Teoretická informatika 9 902 19 3 3 16. 16.12.2002
402083 1516900 Antropológia Antropology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
902033 1181900 Teória vyučovania informatiky Theory of Informatics Education 9 902 20 3 3 1. 16.12.2002
602073 4192900 Lesnícke technológie Forest Technology 6 602 19 3 3 4 23.05.2014
402093 1505900 Fyziológia rastlín Plant Physiology 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
402103 1517900 Fyziológia živočíchov Animal Physiology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
703053 5203900 703053 Galenická farmácia 7 703 19 3 18. 05.09.2005
402113 3952900 Bionika a biomechanika Bionics and Biomechanics 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
902043 2523900 Počítačové inžinierstvo Computer Engineering 9 902 19 3 16. 16.12.2002
201143 6163900 201143 Evanjelická teológia 2 201 20 3 2. 16.12.2002
303183 6225900 Medzinárodné podnikanie International Business 3 303 20 3 3 8. 4 27.11.2013
402123 1526900 Etológia Ethology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
304083 6809900 Medzinárodné právo 3 304 20 3 7. 14.06.2016
402133 1511900 Virológia Virology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
402143 1512900 Parazitológia Parasitology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
902053 2535900 Softvérové inžinierstvo Software Engineering 9 902 19 3 16. 16.12.2002
201153 6164900 201153 Pravoslávna teológia 2 201 20 3 2. 16.12.2002
402153 1515900 Imunológia Immunology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
201373 8112900 Muzikológia Musicology 2 201 20 3 4 2. najviac 5 29.04.2014
902063 2533900 Informačné systémy Information Systems 9 902 19 3 16. 01.12.2002
403013 1626900 Ochrana a využívanie krajiny 4 403 19 3 3 10. 5 16.12.2002
804043 9601900 Národná a medzinárodná bezpečnosť National and International Security 8 804 19 3 3 23. 5 11.07.2011
902073 2647900 Kybernetika Cybernetics 9 902 19 3 16. 16.12.2002
403023 1612900 Environmentálne inžinierstvo Environmental Engineering 4 403 19 3 10. 16.12.2002
704033 5616900 704033 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7 704 19 3 18. 05.09.2005
803013 9245900 Ochrana osôb a majetku Security protection of persons and property 8 803 19 3 3 23. 5 16.06.2016
902083 2541900 Umelá inteligencia 9 902 19 3 3-4 16. 16.12.2002
403033 1615900 Environmentálny manažment Environmental Management 4 403 19 3 10. 16.12.2002
201223 8145900 201223 Teória tanca 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201303 7368900 Orientálne jazyky a kultúry Oriental languages and Cultures 2 201 20 3 3 alebo 4 akademické roky 2. 5 01.06.2014
902093 2511900 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 902 19 3 16. 16.12.2002
403053 1624900 Synekológia Synecology 4 403 19 3 10. 01.12.2002
902103 6292900 Hospodárska informatika Business Informatics 9 902 19 3 3 16. 5 16.12.2002
802023 3704900 Poštové služby Postal Services 8 802 19 3 3 alebo 4 roky 22. 4 alebo 5 rokov 13.04.2015
501023 3514900 Priestorové plánovanie Spatial Planning 5 501 19 3 3 5. 5 16.12.2002
902113 2503900 Kognitívna veda 9 902 19 3 3 alebo 4 roky 16. 01.10.2011
502603 3768900 Poštové technológie Postal Technology 5 502 19 3 3 alebo 4 roky 22. 4 alebo 5 rokov 13.04.2015
501033 3636900 Geodézia a kartografia Geodesy and Cartography 5 501 19 3 5. 16.12.2002
201123 6171900 Teológia Theology 2 201 20 3 2. 15.12.2005
701123 5113900 Psychiatria Psychiatry 7 701 18 3 4 18. 5 01.07.2013
501043 3631900 Pozemné stavby Architectural Engineering 5 501 19 3 3 5. 5 16.12.2002
303243 6258900 Kvantitatívne metódy v ekonómii Quantitative Methods in Economics 3 303 20 3 8. 01.10.2011
502083 3659900 Stavebníctvo Civil Engineering 5 502 19 3 najmenej 3 najviac 4 5. najmenej 4 najviac 5 20.10.2014
201273 7304900 201273 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 20 3 2. 16.12.2002
403043 1622900 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 4 403 19 3 10. 16.12.2002
202023 8212900 Tanečné umenie Dance Art 2 202 20 3 3 4. 4 18.06.2014
502393 2235900 Hutníctvo Metallurgy 5 502 19 3 4 11. 5 17.03.2017
301073 6709900 Verejná politika a verejná správa Public Policy and Public Administration 3 301 20 3 3 6. 5 05.10.2011
502033 2302900 Dopravné stroje a zariadenia Transport and Handlig Machines 5 502 19 3 14. 16.12.2002
201173 8109V00 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry History and Theory of Fine Arts and Architecture 2 201 20 3 3 alebo 4 2. 4 alebo 5 19.07.2018
604013 3660900 Vodné hospodárstvo Water Resources Management 6 604 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 5. najmenej 4 a najviac 5 rokov 20.10.2014
502043 2353900 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá Motor vehicles, railway vehicles, ships and aircrafts 5 502 19 3 3 14. 5 16.12.2002
701083 5109900 Röntgenológia a rádiológia 7 701 18 3 4 5 11.07.2011
502053 2301900 Časti a mechanizmy strojov Design of machines and machine elements 5 502 19 3 14. 16.12.2002
502123 2649900 502123 Elektrotechnológie a materiály 5 502 19 3 15. 16.12.2002
201183 8109V00 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry Theory and History of Fine Art and Architecture 2 201 20 3 3 alebo 4 2. 4 alebo 5 18.07.2018
501063 3629900 Vodné stavby Hydraulic Engineering 5 501 19 3 najmenej 3 najviac 4 5. najmenej 4 najviac 5 20.10.2014
502063 2304900 Energetické stroje a zariadenia Power Engineering 5 502 19 3 3 a najviac 4 14. 5 16.12.2002
502073 2307900 Strojárske technológie a materiály Mechanical Engineering Technology and Materials 5 502 19 3 3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili druhostupňové št 14. 5 16.12.2002
803033 9201900 803033 Teória policajných vied 8 803 20 3 23. 16.12.2002
804063 9109900 Vojenské spojovacie a informačné systémy 8 804 19 3 3 23. 5 11.07.2011
502103 2602900 Teoretická elektrotechnika Teoretical Electromagnetic Engineering 5 502 19 3 15. 16.12.2002
301163 7763900 Sociálne služby a poradenstvo Social Services and Consulting 3 301 20 3 najmenej 3 najviac 4 roky 6. najviac 5 rokov 18.07.2017
502113 2632900 Silnoprúdová elektrotechnika 5 502 19 3 15. 01.12.2002
502503 2329900 Výrobná technika Production Engineering 5 502 19 3 14. 06.08.2014
502613 2385V00 Letecké a kozmické inžinierstvo AEROSPACE ENGINEERING 5 502 19 3 3 5. 4 14.08.2017
502133 2613900 Elektronika Electronics 5 502 19 3 15. 16.12.2002
804033 9113900 Výzbroj a technika ozbrojených síl Military Technology and Armament 8 804 19 3 3 23. 5 11.07.2011
701413 5174V00 Lekárske neurovedy Medical Neurosciences 7 701 18 3 4 18. 5 19.07.2018
502143 2621900 Automatizácia Automation 5 502 19 3 16. 16.12.2002
502153 2627900 Telekomunikácie Telecommunications 5 502 19 3 3 najviac 4 roky 16. 5 16.12.2002
502163 2387900 Mechatronika Mechatronics 5 502 19 3 16. 16.12.2002
101043 7501900 Pedagogika Pedagogy 1 101 20 3 3 1. 16.12.2002
502223 2901900 502223 Chémia a technológia poživatín 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502173 2831900 Chemické inžinierstvo Chemical Engineering 5 502 19 3 12. 16.12.2002
101053 7536900 Predškolská a elementárna pedagogika Pre-school and Elemenatry School Education 1 101 20 3 1. 16.12.2002
502193 2802900 Anorganická technológia a materiály Inorganic Technology and Materials 5 502 19 3 12. 16.12.2002
101063 7518900 Špeciálna pedagogika Special Education 1 101 20 3 1. 16.12.2002
502203 2804900 Organická technológia a technológia palív Organic Technology and Technology of fuels 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502213 2811900 Technológia makromolekulových látok Technology of Macromolecular Materials 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502233 2895900 Chémia a technológia životného prostredia Environmental Chemistry and Technology 5 502 19 3 3 12. 5 16.12.2002
101073 7524900 Liečebná pedagogika Curative education 1 101 20 3 1. 01.12.2002
502253 2908900 Biotechnológie Biotechnology 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502283 3914900 502283 Nekovové materiály a stavebné hmoty 5 502 19 3 5. 16.12.2002
101093 7522900 Andragogika Andragogy 1 101 20 3 1. 16.12.2002
101103 7553900 Odborová didaktika 1 101 20 3 3 1. 5 16.12.2002
502263 3948900 Materiály Materials 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502273 3904900 Medzné stavy materiálov Treshold State of Materials 5 502 19 3 11. 16.12.2002
201023 6101900 Systematická filozofia Systematic Philosophy 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201033 6102900 Dejiny filozofie History of Philosophy 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201043 6103900 Logika a metodológia vedy Logic and Methodology of Science 2 201 20 3 2. 16.12.2002
502293 3921900 Energetika Energy Engineering 5 502 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 14. 5 16.12.2002
502303 2634900 Elektroenergetika Electrical Power Engineering 5 502 19 3 3-4 15. 3-5 16.12.2002
901093 1114900 901093 Aplikovaná matematika 9 901 19 3 24. 16.12.2002
502313 3925900 Jadrová energetika Nuclear Power Engineering 5 502 19 3 3-4 15. 3-5 16.12.2002
201053 6131900 Etika Ethics 2 201 20 3 2. 16.12.2002
301033 7106900 301033 Etnológia Ethnology 3 301 20 3 4 3. 5 16.12.2002
502323 2153900 Baníctvo Mining 5 502 19 3 11. 16.12.2002
201063 8119900 Estetika Aesthetics 2 201 20 3 2. 16.12.2002
502333 2102900 Banské meračstvo a geodézia Mine Surveying and Geodesy 5 502 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 11. najviac 5 rokov 16.12.2002
502343 3608900 Geotechnika Geotechnics 5 502 19 3 11. 16.12.2002
201073 7110900 História History 2 201 20 3 3 3. 16.12.2002
201083 7101900 Všeobecné dejiny General History 2 201 20 3 3 3. 16.12.2002
201093 7102900 Slovenské dejiny National History 2 201 20 3 3 3. 16.12.2002
502353 2121900 Banská geológia a geologický prieskum Mining Geology and Geological Prospection 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502363 2106900 Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie Mining mechanization, transport and deep hole 5 502 19 3 3 11. 5 16.12.2002
201113 7104900 Pomocné vedy historické Auxiliary historical sciences 2 201 20 3 3 3. 4 16.12.2002
502373 2133900 Mineralurgia Mineralurgy 5 502 19 3 11. 16.12.2002
301103 7715900 301103 Všeobecná a experimentálna psychológia 3 301 20 3 6. 16.12.2002
201133 6161900 Katolícka teológia Catholic Theology 2 201 20 3 3 2. 5 16.12.2002
301113 7721900 Pedagogická, poradenská a školská psychológia 3 301 20 3 6. 01.12.2002
502383 2118900 Získavanie a spracovanie zemských zdrojov Recovering and processing of earth resources 5 502 19 3 11. 16.12.2002
301123 7705900 301123 Klinická psychológia 3 301 20 3 6. 16.12.2002
502413 2203900 Fyzikálna metalurgia Physical Metallurgy 5 502 19 3 3 11. 01.12.2002
301133 7718900 301133 Sociálna psychológia a psychológia práce 3 301 20 3 6. 16.12.2002
201163 6741900 Religionistika 2 201 20 3 3 2. 01.12.2002
502433 3301900 Technológia spracovania dreva Technology of Wood Processing 5 502 19 3 3 17. 5 16.12.2002
502443 3338900 Štruktúra a vlastnosti dreva Wood Structure and Properties 5 502 19 3 3 17. 16.12.2002
201213 8122900 Teória hudby Theory of Music 2 201 20 3 3 2. 5 16.12.2002
201233 8105900 Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr Theory and History of National Language Groups 2 201 20 3 2. 16.12.2002
502483 3940900 Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering 5 502 19 3 15. 16.12.2002
201243 7130900 Muzeológia Museology 2 201 20 3 3. 01.12.2002
502493 2354900 Procesná technika 5 502 19 3 3 14. 16.12.2002
201253 7103900 Archeológia Archaeology 2 201 20 3 3. 16.12.2002
201263 7137900 Klasická archeológia Classical Archaeology 2 201 20 3 3. 16.12.2002
502523 2645900 Priemyselné inžinierstvo Industrial Engineering 5 502 19 3 3 14. 5 16.12.2002
201283 7362900 Slovanské jazyky a literatúry Slavic Languages and Literature 2 201 20 3 3 2. 01.12.2002
502543 3971900 Meracia technika Instrumentation 5 502 19 3 3 17. 5 16.12.2002
502553 3975900 Metrológia Metrology 5 502 19 3 17. 16.12.2002
201293 7366900 Neslovanské jazyky a literatúry Non-slavic languages and literatures 2 201 20 3 2. 01.12.2002
502563 2352900 Bezpečnosť technických systémov 5 502 19 3 17. 16.12.2002
201313 7343900 Klasické jazyky Classical Philologie 2 201 20 3 2. 16.12.2002
502573 2386900 Kvalita produkcie 5 502 19 3 17. 16.12.2002
502583 3981900 Súdne inžinierstvo Forensic Engineering 5 502 19 3 3 17. 5 16.12.2002
201323 7357900 Cudzie jazyky a kultúry Foreign languages and cultures 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201333 7301900 Všeobecná jazykoveda General Linguistics 2 201 20 3 3 2. 16.12.2002
201343 7319900 Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín Linguistics of Language Groups 2 201 20 3 3 2. 5 16.12.2002
601033 4133900 Všeobecná živočíšna produkcia Animal production 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
201353 7330900 Prekladateľstvo a tlmočníctvo Translation Studies and Interpretation 2 201 20 3 2. 16.12.2002
601043 4183900 Špeciálna živočíšna produkcia Special Animal Production 6 601 19 3 3 19. 4 16.12.2002
201363 8102900 Literárna veda Literary Science 2 201 20 3 2. 01.10.2011
601063 4132900 Všeobecná rastlinná produkcia Crop Production 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
202013 8216900 Výtvarné umenie Fine Arts 2 202 20 3 3 4. 5 16.12.2002
601073 4177900 Špeciálna rastlinná produkcia Special Crop Production 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
601083 4103900 Agrochémia a výživa rastlín Agrochemisty and plant nutrition 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
601093 4131900 Fyziológia plodín a drevín Plant and Tree Physiology 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
202043 8213900 Divadelné umenie Drama arts 2 202 20 3 3 4. 5 16.12.2002
601103 4142900 Záhradníctvo Horticulture 6 601 19 3 19. 16.12.2002
« 1 2 3 4 »