Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Poverená osoba: Zuzana Brčáková
Aktualizácia: 02.09.2018 18:02:16
Počet záznamov: 1368
Počet platných záznamov: 700
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijný odbor

Obsahuje všetky študijné odbory
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

« 1 2 3 4 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód (UIPŠ2) Kód (CRŠ 1) Názov Anglický názov Kód skupiny Kód podskupiny Financovanie Kód stupňa štúdia Dĺžka štúdia Kód oblasti výskumu Dĺžka štúdia (externe) Platné od Platné do
401232 1201800 1201T00 Geológia Geology 4 401 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 9.2 16.12.2002
901073 1116900 1116V00 Geometria a topológia Geometry and Topology 9 901 19 3 4 24. 5 16.12.2002
502342 3608800 3608T00 Geotechnika Geotechnics 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 11. 01.12.2002
502343 3608900 3608V00 Geotechnika Geotechnics 5 502 19 3 11. 16.12.2002
701093 5110900 5110V00 Gynekológia a pôrodníctvo Obstetrics and Gynecology 7 701 18 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 18. 5 16.12.2002
201071 7110700 7110R00 História History 2 201 10 1 3 3. 16.12.2002
201072 7110800 7110T00 História History 2 201 10 2 2 3. 01.12.2002
201073 7110900 7110V00 História History 2 201 20 3 3 3. 16.12.2002
902101 6292700 6292R00 Hospodárska informatika Business Informatics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
902102 6292800 6292T00 Hospodárska informatika Business Informatics 9 902 4 2 2 16. 16.12.2002
902103 6292900 6292V00 Hospodárska informatika Business Informatics 9 902 19 3 3 16. 5 16.12.2002
602033 4108900 4108V00 Hospodárska úprava lesov Forest Management 6 602 19 3 3 19. 16.12.2002
304053 6805900 6805V00 304053 Hospodárske právo a finančné právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
202031 8211700 8211R00 Hudobné umenie Music Art 2 202 2 1 3 až 4 4. 4 až 5 07.11.2013
202032 8211800 8211T00 Hudobné umenie Music Art 2 202 2 2 2 4. 3 07.11.2013
202033 8211900 8211V00 Hudobné umenie Music Art 2 202 20 3 3 4. 4 07.11.2013
401373 1302900 1302V00 Humánna geografia Human Geography 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
502391 2235700 2235R00 Hutníctvo Metallurgy 5 502 16 1 3 11. 4 17.03.2017
502392 2235800 2235T00 Hutníctvo Metallurgy 5 502 16 2 2 11. 3 17.03.2017
502393 2235900 2235V00 Hutníctvo Metallurgy 5 502 19 3 4 11. 5 17.03.2017
401253 1202900 1202V00 Hydrogeológia Hydrogeology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
401243 3943900 3943V00 Hydrológia Hydrology 4 401 19 3 9.2 16.12.2002
604022 4109800 4109T00 Hydromeliorácie Soil and Water Conservation 6 604 4 2 2 5. 3 20.10.2014
604023 4109900 4109V00 Hydromeliorácie Soil and Water Conservation 6 604 19 3 najmenej 3 najviac 4 5. najmenej 4 najviac 5 20.10.2014
701063 5107900 5107V00 Hygiena Hygiene 7 701 18 3 18. 16.12.2002
603113 4345900 4345V00 Hygiena chovu zvierat a životné prostredie Animal hygiene and environment 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
603021 4332700 4332R00 603021 Hygiena potravín 6 603 3 1 20. 16.12.2002
603022 4332800 4332T00 603022 Hygiena potravín 6 603 3 2 20. 16.12.2002
603023 4332900 4332V00 603023 Hygiena potravín 6 603 19 3 20. 16.12.2002
401141 1420700 1420R00 Chémia Chemistry 4 401 4 1 3 12. 16.12.2002
401142 1420800 1420T00 Chémia Chemistry 4 401 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 12. 16.12.2002
502223 2901900 2901V00 502223 Chémia a technológia poživatín 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502233 2895900 2895V00 Chémia a technológia životného prostredia Environmental Chemistry and Technology 5 502 19 3 3 12. 5 16.12.2002
401113 1156900 1156V00 Chemická fyzika Chemical Physics 4 401 19 3 3 9.1 5 01.12.2002
502171 2831700 2831R00 Chemické inžinierstvo Chemical Engineering 5 502 4 1 3 12. 16.12.2002
502172 2831800 2831T00 Chemické inžinierstvo Chemical Engineering 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 12. 16.12.2002
502173 2831900 2831V00 Chemické inžinierstvo Chemical Engineering 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502181 2822700 2822R00 Chemické technológie Chemical Technology 5 502 16 1 3 12. 16.12.2002
502182 2822800 2822T00 Chemické technológie Chemical Technology 5 502 16 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 12. 16.12.2002
701073 5108900 5108V00 Chirurgia 7 701 18 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 18. 5 16.12.2002
402153 1515900 1515V00 Imunológia Immunology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
603073 4322900 4322V00 Infekčné a parazitárne choroby zvierat Infectious and parasitic diseases of animals 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
902061 2533700 2533R00 Informačné systémy Information Systems 9 902 4 1 3 16. 01.12.2002
902062 2533800 2533T00 Informačné systémy Information Systems 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
902063 2533900 2533V00 Informačné systémy Information Systems 9 902 19 3 16. 01.12.2002
902011 2508700 2508R00 Informatika Informatics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
902012 2508800 2508T00 Informatika Informatics 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
902013 2508900 2508V00 Informatika Informatics 9 902 19 3 3 16. 16.12.2002
401263 1203900 1203V00 Inžinierska geológia Engineering Geology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
501051 3644700 3644R00 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering 5 501 6 1 3 5. 4 20.10.2014
501052 3644800 3644T00 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering 5 501 6 2 2 5. 3 20.10.2014
501053 3644900 3644V00 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering 5 501 19 3 minimálne 3 maximálne 4 5. 5 20.10.2014
401053 1124900 1124V00 Jadrová a subjadrová fyzika Nuclear and Subnuclear Physics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
502313 3925900 3925V00 Jadrová energetika Nuclear Power Engineering 5 502 19 3 3-4 15. 3-5 16.12.2002
401203 1407900 1407V00 Jadrová chémia Nuclear chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
201343 7319900 7319V00 Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín Linguistics of Language Groups 2 201 20 3 3 2. 5 16.12.2002
304122 6821800 6821T00 Kánonické právo Canon law 3 304 11 2 2 7. 07.11.2013
304123 6821900 6821V00 Kánonické právo Canon law 3 304 20 3 3 7. 07.11.2013
201131 6161700 6161R00 Katolícka teológia Catholic Theology 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
201132 6161800 6161T00 Katolícka teológia Catholic Theology 2 201 10 2 3 2. 16.12.2002
201133 6161900 6161V00 Katolícka teológia Catholic Theology 2 201 20 3 3 2. 5 16.12.2002
201261 7137700 7137R00 Klasická archeológia Classical Archaeology 2 201 10 1 3 3. 16.12.2002
201262 7137800 7137T00 Klasická archeológia Classical Archaeology 2 201 10 2 2 3. 16.12.2002
201263 7137900 7137V00 Klasická archeológia Classical Archaeology 2 201 20 3 3. 16.12.2002
201311 7343700 7343R00 Klasické jazyky Classical Philologie 2 201 9 1 3 2. 16.12.2002
201312 7343800 7343T00 Klasické jazyky Classical Philologie 2 201 9 2 2 2. 16.12.2002
201313 7343900 7343V00 Klasické jazyky Classical Philologie 2 201 20 3 2. 16.12.2002
701253 5168900 5168V00 Klinická biochémia Clinical biochemistry 7 701 18 3 4 18. 16.12.2002
703073 5216900 5216V00 Klinická farmácia Clinical Pharmacy 7 703 19 3 4 5 12.12.2013
701263 5127900 5127V00 Klinická farmakológia Clinical Pharmacology 7 701 18 3 18. 01.09.2005
301123 7705900 7705V00 301123 Klinická psychológia 3 301 20 3 6. 16.12.2002
302041 7212700 7212R00 Knižnično-informačné štúdiá Library and Information Studies 3 302 7 1 3 2. 16.12.2002
302042 7212800 7212T00 Knižnično-informačné štúdiá Library and Information Studies 3 302 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 2. 16.12.2002
302043 7212900 7212V00 Knižnično-informačné štúdiá Library and Information Studies 3 302 20 3 3 2. 16.12.2002
902112 2503800 2503T00 Kognitívna veda 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 01.10.2011
902113 2503900 2503V00 Kognitívna veda 9 902 19 3 3 alebo 4 roky 16. 01.10.2011
502451 3339700 3339R00 Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov Construction and Processes of Wood Products Manufacturing 5 502 4 1 3 4 12.05.2014
502452 3339800 3339T00 Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov Construction and Processes of Wood Products Manufacturing 5 502 4 2 2 (v prípadoch konverzných ŠP až 3 roky) 3 12.05.2014
502453 3339900 3339V00 Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov Construction and Processes of Wood Products Manufacturing 5 502 19 3 3 5 12.05.2014
601111 4127700 4127R00 Krajinárstvo Landscaping 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
601112 4127800 4127T00 Krajinárstvo Landscaping 6 601 5 2 2 19. 16.12.2002
601113 4127900 4127V00 Krajinárstvo Landscaping 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
601171 4121700 4121R00 Krajinná a záhradná architektúra Landscape and Garden Architecture 6 601 5 1 3 19. 25.05.2004
601172 4121800 4121T00 Krajinná a záhradná architektúra Landscape and Garden Architecture 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 25.05.2004
601173 4121900 4121V00 Krajinná a záhradná architektúra Landscape and Garden Architecture 6 601 19 3 3 19. 5 25.05.2004
803041 9265700 9265R00 Kriminalistika a kriminológia Criminalistic and Criminology 8 803 4 1 3 23. 4 20.12.2013
803042 9265800 9265T00 Kriminalistika a kriminológia Criminalistic and Criminology 8 803 4 2 2 23. 3 20.12.2013
803043 9265900 9265V00 Kriminalistika a kriminológia Criminalistic and Criminology 8 803 20 3 3 23. 4 20.12.2013
301021 8136700 8136R00 Kulturológia Cultural studies 3 301 10 1 3 6. 16.12.2002
301022 8136800 8136T00 Kulturológia Cultural studies 3 301 10 2 2 6. 16.12.2002
301023 8136900 8136V00 Kulturológia Cultural studies 3 301 20 3 6. 01.05.2011
502571 2386700 2386R00 Kvalita produkcie 5 502 4 1 3 17. 16.12.2002
502572 2386800 2386T00 Kvalita produkcie 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 17. 16.12.2002
502573 2386900 2386V00 Kvalita produkcie 5 502 19 3 17. 16.12.2002
303241 6258700 6258R00 Kvantitatívne metódy v ekonómii Quantitative Methods in Economics 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303242 6258800 6258T00 Kvantitatívne metódy v ekonómii Quantitative Methods in Economics 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
303243 6258900 6258V00 Kvantitatívne metódy v ekonómii Quantitative Methods in Economics 3 303 20 3 8. 01.10.2011
401043 1123900 1123V00 Kvantová elektronika a optika Quantum Electronics and Optics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
902071 2647700 2647R00 Kybernetika Cybernetics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
902072 2647800 2647T00 Kybernetika Cybernetics 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
902073 2647900 2647V00 Kybernetika Cybernetics 9 902 19 3 16. 16.12.2002
603081 4347700 4347R00 Kynológia Kynology 6 603 3 1 3 20. 16.12.2002
704031 5616700 5616R00 704031 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7 704 4 1 18. 05.09.2005
704032 5616800 5616T00 704032 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7 704 4 2 18. 05.09.2005
704033 5616900 5616V00 704033 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7 704 19 3 18. 05.09.2005
703063 5208900 5208V00 Lekárenstvo - sociálna farmácia Social pharmacy – Retail Pharmacy 7 703 19 3 18. 05.09.2005
701273 5128900 5128V00 Lekárska biofyzika Medical Biophysics 7 701 19 3 4 18. 5 01.10.2011
701283 5169900 5169V00 Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia Medical, Clinical and Pharmaceutical Biochemistry 7 701 19 3 4 18. 5 01.10.2011
701413 5174900 5174V00 Lekárske neurovedy Medical Neurosciences 7 701 18 3 4 18. 5 19.07.2018
602043 4139900 4139V00 Lesnícka fytológia Forest Phytology 6 602 19 3 3 19. 16.12.2002
602071 4192700 4192R00 Lesnícke technológie Forest Technology 6 602 5 1 3 4 23.05.2014
602072 4192800 4192T00 Lesnícke technológie Forest Technology 6 602 5 2 2 (v prípadoch konverzných ŠP až 3 roky) 3 23.05.2014
602073 4192900 4192V00 Lesnícke technológie Forest Technology 6 602 19 3 3 4 23.05.2014
602011 4219700 4219R00 Lesníctvo Forestry 6 602 5 1 3 19. 16.12.2002
602012 4219800 4219T00 Lesníctvo Forestry 6 602 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
502611 2385700 2385R00 Letecké a kozmické inžinierstvo AEROSPACE ENGINEERING 5 502 4 1 3 5. 4 23.11.2017
502612 2385800 2385T00 Letecké a kozmické inžinierstvo AEROSPACE ENGINEERING 5 502 6 2 2 5. 3 14.08.2017
502613 2385900 2385V00 Letecké a kozmické inžinierstvo AEROSPACE ENGINEERING 5 502 19 3 3 5. 4 14.08.2017
101071 7524700 7524R00 Liečebná pedagogika Curative education 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
101072 7524800 7524T00 Liečebná pedagogika Curative education 1 101 7 2 2 (pre uchádzačov z príbuzných študijných odborov 1. 16.12.2002
101073 7524900 7524V00 Liečebná pedagogika Curative education 1 101 20 3 1. 01.12.2002
201363 8102900 8102V00 Literárna veda Literary Science 2 201 20 3 2. 01.10.2011
201043 6103900 6103V00 Logika a metodológia vedy Logic and Methodology of Science 2 201 20 3 2. 16.12.2002
805011 3968700 3968R00 Logistika Logistics 8 805 4 1 3 17. 3 01.10.2011
805012 3968800 3968T00 Logistika Logistics 8 805 4 2 2 17. 2 01.10.2011
805013 3968900 3968V00 Logistika Logistics 8 805 19 3 3 17. 5 01.10.2011
101081 7520700 7520R00 101081 Logopédia 1 101 7 1 1. 01.09.2005
101082 7520800 7520T00 101082 Logopédia 1 101 7 2 1. 05.09.2005
101083 7520900 7520V00 101083 Logopédia 1 101 20 3 1. 05.09.2005
401273 1214900 1214V00 Ložisková geológia Economic Geology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
303141 6279700 6279R00 Ľudské zdroje a personálny manažment Human recources and personal management 3 303 9 1 najmenej 3 a najviac 4 akademické roky 8. najmenej 4 a najviac 5 akademických rokov 17.10.2017
303142 6279800 6279T00 Ľudské zdroje a personálny manažment Human recources and personal management 3 303 9 2 najmenej 2 a najviac 3 akademické roky 8. najmenej 3 a najviac 4 akademické roky 12.05.2016
303143 6279900 6279V00 Ľudské zdroje a personálny manažment Human recources and personal management 3 303 3 3 alebo 4 akademické roky 8. 4 alebo 5 akademických rokov 12.05.2016
401193 1405900 1405V00 Makromolekulová chémia Macromolecular chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
303151 6289700 6289R00 Manažment Management 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303152 6289800 6289T00 Manažment Management 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
303153 6289900 6289V00 Manažment Management 3 303 20 3 8. 16.12.2002
804011 9871700 9871R00 Manažment vojenských systémov 8 804 4 1 3 23. 16.12.2002
804012 9871800 9871T00 Manažment vojenských systémov 8 804 4 2 2 23. 16.12.2002
804013 9871900 9871V00 Manažment vojenských systémov 8 804 19 3 3 23. 16.12.2002
302031 7218700 7218R00 Masmediálne štúdiá Media Studies 3 302 7 1 3 2. 4 16.12.2002
302032 7218800 7218T00 Masmediálne štúdiá Media Studies 3 302 7 2 2 2. 3 16.12.2002
302033 7218900 7218V00 Masmediálne štúdiá Media Studies 3 302 20 3 3 2. 5 16.12.2002
901043 1104900 1104V00 Matematická analýza Mathematical Analysis 9 901 19 3 3 24. 5 16.12.2002
901023 1101900 1101V00 Matematická logika a základy matematiky Mathematical Logic and Foundations of Mathematics 9 901 19 3 3-5 24. 16.12.2002
901011 1113700 1113R00 901011 Matematika 9 901 8 1 24. 16.12.2002
901012 1113800 1113T00 901012 Matematika 9 901 8 2 24. 16.12.2002
502261 3948700 3948R00 Materiály Materials 5 502 4 1 3 11. 16.12.2002
502262 3948800 3948T00 Materiály Materials 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 11. 16.12.2002
502263 3948900 3948V00 Materiály Materials 5 502 19 3 11. 16.12.2002
303171 6221700 6221R00 Medzinárodné ekonomické vzťahy International Economic Relations 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303172 6221800 6221T00 Medzinárodné ekonomické vzťahy International Economic Relations 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
303173 6221900 6221V00 Medzinárodné ekonomické vzťahy International Economic Relations 3 303 20 3 8. 16.12.2002
303181 6225700 6225R00 Medzinárodné podnikanie International Business 3 303 9 1 3 8. 4 27.11.2013
303182 6225800 6225T00 Medzinárodné podnikanie International Business 3 303 9 2 2 8. 3 27.11.2013
303183 6225900 6225V00 Medzinárodné podnikanie International Business 3 303 20 3 3 8. 4 27.11.2013
304083 6809900 6809V00 Medzinárodné právo 3 304 20 3 7. 14.06.2016
301051 6721700 6721R00 Medzinárodné vzťahy International relations 3 301 10 1 3 7. 16.12.2002
301052 6721800 6721T00 Medzinárodné vzťahy International relations 3 301 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí absolvovali bakalárske št 7. 16.12.2002
301053 6721900 6721V00 Medzinárodné vzťahy International relations 3 301 20 3 7. 16.12.2002
502273 3904900 3904V00 Medzné stavy materiálov Treshold State of Materials 5 502 19 3 11. 16.12.2002
601143 4111900 4111V00 Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby Mechanisation of Agriculture and Forest Production 6 601 19 3 3 14. 16.12.2002
502161 2387700 2387R00 Mechatronika Mechatronics 5 502 4 1 3 16. 16.12.2002
502162 2387800 2387T00 Mechatronika Mechatronics 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
502163 2387900 2387V00 Mechatronika Mechatronics 5 502 19 3 16. 16.12.2002
502543 3971900 3971V00 Meracia technika Instrumentation 5 502 19 3 3 17. 5 16.12.2002
502531 3973700 3973R00 Meranie Measurement 5 502 4 1 3 17. 01.12.2002
502532 3973800 3973T00 Meranie Measurement 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 17. 16.12.2002
401103 1155900 1155V00 Meteorológia a klimatológia Meteorology and Climatology 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
502553 3975900 3975V00 Metrológia Metrology 5 502 19 3 17. 16.12.2002
402073 1510900 1510V00 Mikrobiológia Microbiology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
401293 1207900 1207V00 Mineralógia Mineralogy 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
502371 2133700 2133R00 Mineralurgia Mineralurgy 5 502 4 1 3 11. 01.10.2011
502372 2133800 2133T00 Mineralurgia Mineralurgy 5 502 4 2 2 11. 16.12.2002
502373 2133900 2133V00 Mineralurgia Mineralurgy 5 502 19 3 11. 16.12.2002
402033 1502900 1502V00 Molekulárna biológia Molecular Biology 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
402023 1545900 1545V00 Molekulárna cytológia Molecular Cytology 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
502041 2353700 2353R00 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá Motor vehicles, railway vehicles, ships and aircrafts 5 502 4 1 3 14. 3,5 16.12.2002
502042 2353800 2353T00 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá Motor vehicles, railway vehicles, ships and aircrafts 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 2,5 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové š 16.12.2002
502043 2353900 2353V00 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá Motor vehicles, railway vehicles, ships and aircrafts 5 502 19 3 3 14. 5 16.12.2002
201241 7130700 7130R00 Muzeológia Museology 2 201 10 1 3 3. 16.12.2002
201242 7130800 7130T00 Muzeológia Museology 2 201 10 2 2 3. 16.12.2002
201243 7130900 7130V00 Muzeológia Museology 2 201 20 3 3. 01.12.2002
201371 8112700 8112R00 Muzikológia Musicology 2 201 10 1 3 2. 29.04.2014
201372 8112800 8112T00 Muzikológia Musicology 2 201 10 2 2 2. 29.04.2014
201373 8112900 8112V00 Muzikológia Musicology 2 201 20 3 4 2. najviac 5 29.04.2014
804041 9601700 9601R00 Národná a medzinárodná bezpečnosť National and International Security 8 804 9 1 3 23. 11.07.2011
804042 9601800 9601T00 Národná a medzinárodná bezpečnosť National and International Security 8 804 9 2 2 (ukončenie prvostupňového štúdia v niektorom vzd 23. 11.07.2011
804043 9601900 9601V00 Národná a medzinárodná bezpečnosť National and International Security 8 804 19 3 3 23. 5 11.07.2011
303011 6230700 6230R00 Národné hospodárstvo National Economy 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303012 6230800 6230T00 Národné hospodárstvo National Economy 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
502283 3914900 3914V00 502283 Nekovové materiály a stavebné hmoty 5 502 19 3 5. 16.12.2002
201291 7366700 7366R00 Neslovanské jazyky a literatúry Non-slavic languages and literatures 2 201 9 1 3 2. 01.12.2002
201292 7366800 7366T00 Neslovanské jazyky a literatúry Non-slavic languages and literatures 2 201 9 2 2 2. 01.12.2002
201293 7366900 7366V00 Neslovanské jazyky a literatúry Non-slavic languages and literatures 2 201 20 3 2. 01.12.2002
701113 5112900 5112V00 Neurológia Neurology 7 701 18 3 18. 16.12.2002
402163 5175900 5175V00 402163 Neurovedy 4 402 19 3 13. 16.12.2002
701033 5102900 5102V00 Normálna a patologická fyziológia 7 701 18 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 18. 5 16.12.2002
701193 5145900 5145V00 Nukleárna medicína 7 701 18 3 18. 16.12.2002
901053 1107900 1107V00 Numerická analýza a vedecko-technické výpočty Numerical Analysis and Scientific Computing 9 901 19 3 3 24. 5 16.12.2002
« 1 2 3 4 »