Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Poverená osoba: Zuzana Brčáková
Aktualizácia: 19.07.2018 07:55:54
Počet záznamov: 1368
Počet platných záznamov: 700
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijný odbor

Obsahuje všetky študijné odbory
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

« 1 2 3 4 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód (UIPŠ2) Kód (CRŠ 1) Názov Anglický názov Kód skupiny Kód podskupiny Financovanie Kód stupňa štúdia Dĺžka štúdia Kód oblasti výskumu Dĺžka štúdia (externe) Platné od Platné do
602043 4139900 Lesnícka fytológia Forest Phytology 6 602 19 3 3 19. 16.12.2002
302023 7201900 Teória a dejiny žurnalistiky Theory and History of Journalism 3 302 20 3 3 2. 16.12.2002
602053 4138900 Ochrana lesa Forest Protection 6 602 19 3 3 19. 16.12.2002
302031 7218700 Masmediálne štúdiá Media Studies 3 302 7 1 3 2. 4 16.12.2002
602061 4168700 Poľovníctvo Wildlife Management 6 602 5 1 3 19. 16.12.2002
302032 7218800 Masmediálne štúdiá Media Studies 3 302 7 2 2 2. 3 16.12.2002
602062 4168800 Poľovníctvo Wildlife Management 6 602 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
302033 7218900 Masmediálne štúdiá Media Studies 3 302 20 3 3 2. 5 16.12.2002
602063 4168900 Poľovníctvo Wildlife Management 6 602 19 3 19. 16.12.2002
302041 7212700 Knižnično-informačné štúdiá Library and Information Studies 3 302 7 1 3 2. 16.12.2002
603033 4309900 Veterinárna morfológia a fyziológia Veterinary morphology and physiology 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
302042 7212800 Knižnično-informačné štúdiá Library and Information Studies 3 302 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 2. 16.12.2002
603043 4314900 Vnútorné choroby zvierat Internal diseases of animals 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
601163 4197900 601163 Ochrana rastlín 6 601 19 3 19. 16.12.2002
302043 7212900 Knižnično-informačné štúdiá Library and Information Studies 3 302 20 3 3 2. 16.12.2002
603053 4321900 Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia Veterinary surgery, orthopaedics and radiology 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
303253 6249900 303253 Ekonometria a operačný výskum 3 303 20 3 8. 16.12.2002
303011 6230700 Národné hospodárstvo National Economy 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
603063 4305900 Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia Veterinary obstetrics and gynaecology 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
304011 6835700 304011 Právo 3 304 11 1 7. 16.12.2002
303012 6230800 Národné hospodárstvo National Economy 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
603073 4322900 Infekčné a parazitárne choroby zvierat Infectious and parasitic diseases of animals 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
304012 6835800 304012 Právo 3 304 11 2 7. 16.12.2002
303023 6205900 Dejiny národného hospodárstva The History of the National Economy 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
603081 4347700 Kynológia Kynology 6 603 3 1 3 20. 16.12.2002
304023 6831900 304023 Teória a dejiny štátu a práva 3 304 20 3 7. 16.12.2002
303033 6201900 Ekonomická teória Economics 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
603093 4323900 Súdne a verejné veterinárske lekárstvo Forensic and public veterinary medicine 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
304033 6803900 304033 Ústavné právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
303043 6711900 Prognostika Forecasting 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
603103 4341900 Výživa zvierat a dietetika Animal nutrition and dietetics 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
304043 6804900 304043 Správne právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
603113 4345900 Hygiena chovu zvierat a životné prostredie Animal hygiene and environment 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
304053 6805900 304053 Hospodárske právo a finančné právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
701033 5102900 Normálna a patologická fyziológia 7 701 18 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 18. 5 16.12.2002
304063 6806900 304063 Pracovné právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
701043 5105900 Vnútorné choroby Internal Medicine 7 701 18 3 18. 16.12.2002
304073 6808900 304073 Trestné právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
303061 6271700 Financie, bankovníctvo a investovanie Finance, Banking and Investment 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
701053 5106900 Epidemiológia Epidemiology 7 701 18 3 3 18. 5 16.12.2002
303062 6271800 Financie, bankovníctvo a investovanie Finance, Banking and Investment 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
701063 5107900 Hygiena Hygiene 7 701 18 3 18. 16.12.2002
304093 6810900 304093 Rímske právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
303073 6235900 Financie Finance 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
701073 5108900 Chirurgia 7 701 18 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 18. 5 16.12.2002
304103 6813900 304103 Obchodné a finančné právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
303081 6216700 Poisťovníctvo Insurance 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
701093 5110900 Gynekológia a pôrodníctvo Obstetrics and Gynecology 7 701 18 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 18. 5 16.12.2002
304113 6817900 304113 Občianske právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
603011 4320700 603011 Všeobecné veterinárske lekárstvo 6 603 3 1 20. 16.12.2002
303082 6216800 Poisťovníctvo Insurance 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
701103 5111900 Pediatria Pediatrics 7 701 18 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 18. 5 16.12.2002
603012 4320800 603012 Všeobecné veterinárske lekárstvo 6 603 3 2 20. 16.12.2002
303083 6216900 Poisťovníctvo Insurance 3 303 20 3 8. 16.12.2002
701113 5112900 Neurológia Neurology 7 701 18 3 18. 16.12.2002
603021 4332700 603021 Hygiena potravín 6 603 3 1 20. 16.12.2002
303091 6262700 Obchodné podnikanie Business and Trade 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
701133 5114900 Dermatovenerológia 7 701 18 3 5 18. 5 16.12.2002
603022 4332800 603022 Hygiena potravín 6 603 3 2 20. 16.12.2002
303102 6280800 Obchod a marketing Sales and Marketing 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
701143 5116900 Oftalmológia 7 701 18 3 5 18. 16.12.2002
603023 4332900 603023 Hygiena potravín 6 603 19 3 20. 16.12.2002
303103 6280900 Obchod a marketing Sales and Marketing 3 303 20 3 8. 16.12.2002
303113 6203900 Odvetvové a prierezové ekonomiky Sectoral and Branch Economics 3 303 20 3 18 mesiacov 8. 36 mesiacov 16.12.2002
701163 5119900 Otorinolaryngológia 7 701 18 3 najviac 4 roky 18. najviac 5 rokov 16.12.2002
303121 6209700 Účtovníctvo Accounting 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
701173 5121900 Telovýchovné lekárstvo Sports Medicine 7 701 18 3 18. 16.12.2002
303122 6209800 Účtovníctvo Accounting 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
303123 6209900 Účtovníctvo Accounting 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
701193 5145900 Nukleárna medicína 7 701 18 3 18. 16.12.2002
502592 3772800 Doprava Transport 5 502 4 2 1 - 3 22. 2 - 4 16.12.2002
303131 6276700 Finančný manažment Financial Management 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
701203 5149900 Anesteziológia a resuscitácia Anaesthesiology and Intensive Care Medicine 7 701 18 3 najviac 5 rokov 18. najviac 5 rokov 16.12.2002
303132 6276800 Finančný manažment Financial Management 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
701213 5159900 Patologická anatómia a súdne lekárstvo Pathology and Forensic Medicine 7 701 18 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 18. 5 16.12.2002
303133 6276900 Finančný manažment Financial Management 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
701223 5136900 Ortopédia 7 701 18 3 18. 16.12.2002
303151 6289700 Manažment Management 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
701233 5132900 Urológia 7 701 18 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 18. najviac 5 rokov 16.12.2002
303152 6289800 Manažment Management 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
701243 5157900 Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia Physical Medicine and Rehabilitation 7 701 18 3 najviac 5 rokov 18. najviac 5 rokov 16.12.2002
303153 6289900 Manažment Management 3 303 20 3 8. 16.12.2002
701253 5168900 Klinická biochémia Clinical biochemistry 7 701 18 3 4 18. 16.12.2002
303161 6284700 Ekonomika a manažment podniku 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303162 6284800 Ekonomika a manažment podniku 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
303163 6284900 Ekonomika a manažment podniku 3 303 20 3 8. 16.12.2002
303171 6221700 Medzinárodné ekonomické vzťahy International Economic Relations 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
701012 5141800 701012 Všeobecné lekárstvo 7 701 1 2 18. 16.12.2002
303172 6221800 Medzinárodné ekonomické vzťahy International Economic Relations 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
701023 5153900 701023 Anatómia, histológia a embryológia 7 701 18 3 18. 16.12.2002
303173 6221900 Medzinárodné ekonomické vzťahy International Economic Relations 3 303 20 3 8. 16.12.2002
303193 6204900 Svetová ekonomika World Economy 3 303 20 3 8. 16.12.2002
303201 6259700 Odvetvové ekonomiky a manažment Sub – sector economics and management 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303202 6259800 Odvetvové ekonomiky a manažment Sub – sector economics and management 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
303203 6259900 Odvetvové ekonomiky a manažment Sub – sector economics and management 3 303 20 3 8. 16.12.2002
303213 6208900 Ekonomika a riadenie podnikov Economics and Management of Enterprises 3 303 20 3 36 mesiacov 8. 60 mesiacov 16.12.2002
303223 6290900 Podnikový manažment Business Management 3 303 20 3 8. 16.12.2002
803073 9211900 Občianska bezpečnosť Civil Security 8 803 19 3 3 23. 25.05.2004
101031 7658700 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Training for teachers of arts and trainings subjects 1 101 1 3 1. 25.05.2004
101032 7658800 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Training for teachers of arts and trainings subjects 1 101 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 25.05.2004
601123 4188900 Výživa Nutrition 6 601 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 19. 5 25.05.2004
601171 4121700 Krajinná a záhradná architektúra Landscape and Garden Architecture 6 601 5 1 3 19. 25.05.2004
601172 4121800 Krajinná a záhradná architektúra Landscape and Garden Architecture 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 25.05.2004
601173 4121900 Krajinná a záhradná architektúra Landscape and Garden Architecture 6 601 19 3 3 19. 5 25.05.2004
601133 4170900 Spracovanie poľnohospodárskych produktov Processing of Agricultural Products 6 601 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 19. 5 22.03.2005
101091 7522700 Andragogika Andragogy 1 101 7 1 3 1. 15.04.2005
101081 7520700 101081 Logopédia 1 101 7 1 1. 01.09.2005
701263 5127900 Klinická farmakológia Clinical Pharmacology 7 701 18 3 18. 01.09.2005
704023 5607900 Verejné zdravotníctvo Public Health 7 704 19 3 18. 05.09.2005
704041 5609700 Pôrodná asistencia Midwifery 7 704 1 1 3 18. 4 05.09.2005
704042 5609800 Pôrodná asistencia Midwifery 7 704 1 2 2 18. 2 05.09.2005
704071 5611700 Fyzioterapia Physiotherapy 7 704 17 1 3 18. 3 05.09.2005
704072 5611800 Fyzioterapia Physiotherapy 7 704 17 2 2 18. 2 05.09.2005
704073 5611900 Fyzioterapia Physiotherapy 7 704 19 3 18. 05.09.2005
704081 5621700 Rádiologická technika Radiology Technology 7 704 4 1 3 18. 3 05.09.2005
704091 5626700 Dentálna hygiena Dental Hygiene 7 704 17 1 3 18. 3 05.09.2005
101082 7520800 101082 Logopédia 1 101 7 2 1. 05.09.2005
101083 7520900 101083 Logopédia 1 101 20 3 1. 05.09.2005
702012 5166800 702012 Zubné lekárstvo 7 702 1 2 18. 05.09.2005
702013 5166900 702013 Zubné lekárstvo 7 702 18 3 18. 05.09.2005
703012 5214800 703012 Farmácia 7 703 1 2 18. 05.09.2005
703053 5203900 703053 Galenická farmácia 7 703 19 3 18. 05.09.2005
704031 5616700 704031 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7 704 4 1 18. 05.09.2005
704032 5616800 704032 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7 704 4 2 18. 05.09.2005
704033 5616900 704033 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7 704 19 3 18. 05.09.2005
704061 5605700 704061 Urgentná zdravotná starostlivosť 7 704 17 1 18. 05.09.2005
704101 5613700 704101 Fyziologická a klinická výživa 7 704 17 1 18. 05.09.2005
703014 5214800 Farmácia Pharmacy 7 703 4 5 18. 05.09.2005
702014 5166700 702014 Zubné lekárstvo 7 702 4 05.09.2005
703033 5201900 Farmaceutická chémia Pharmaceutical Chemistry 7 703 19 3 18. 05.09.2005
703043 5202900 Farmakognózia Pharmacognosy 7 703 19 3 18. 05.09.2005
703063 5208900 Lekárenstvo - sociálna farmácia Social pharmacy – Retail Pharmacy 7 703 19 3 18. 05.09.2005
704011 5602700 Ošetrovateľstvo Nursing 7 704 17 1 3 18. 4 05.09.2005
704012 5602800 Ošetrovateľstvo Nursing 7 704 17 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 18. 05.09.2005
704013 5602900 Ošetrovateľstvo Nursing 7 704 19 3 18. 05.09.2005
704021 5607700 Verejné zdravotníctvo Public Health 7 704 4 1 3 18. 4 05.09.2005
704022 5607800 Verejné zdravotníctvo Public Health 7 704 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 18. 05.09.2005
201123 6171900 Teológia Theology 2 201 20 3 2. 15.12.2005
704111 5628700 Zubná technika 7 704 1 1 18. 24.01.2006
301023 8136900 Kulturológia Cultural studies 3 301 20 3 6. 01.05.2011
804041 9601700 Národná a medzinárodná bezpečnosť National and International Security 8 804 9 1 3 23. 11.07.2011
804042 9601800 Národná a medzinárodná bezpečnosť National and International Security 8 804 9 2 2 (ukončenie prvostupňového štúdia v niektorom vzd 23. 11.07.2011
804043 9601900 Národná a medzinárodná bezpečnosť National and International Security 8 804 19 3 3 23. 5 11.07.2011
701083 5109900 Röntgenológia a rádiológia 7 701 18 3 4 5 11.07.2011
804061 9109700 Vojenské spojovacie a informačné systémy 8 804 4 1 3 23. 11.07.2011
804062 9109800 Vojenské spojovacie a informačné systémy 8 804 4 2 2 (ukončenie prvostupňového štúdia v niektorom vzd 23. 11.07.2011
804063 9109900 Vojenské spojovacie a informačné systémy 8 804 19 3 3 23. 5 11.07.2011
804031 9113700 Výzbroj a technika ozbrojených síl Military Technology and Armament 8 804 4 1 3 23. 11.07.2011
804032 9113800 Výzbroj a technika ozbrojených síl Military Technology and Armament 8 804 4 2 2 (ukončenie prvostupňového štúdia v niektorom vzd 23. 11.07.2011
804033 9113900 Výzbroj a technika ozbrojených síl Military Technology and Armament 8 804 19 3 3 23. 5 11.07.2011
805011 3968700 Logistika Logistics 8 805 4 1 3 17. 3 01.10.2011
805012 3968800 Logistika Logistics 8 805 4 2 2 17. 2 01.10.2011
805013 3968900 Logistika Logistics 8 805 19 3 3 17. 5 01.10.2011
902112 2503800 Kognitívna veda 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 01.10.2011
902113 2503900 Kognitívna veda 9 902 19 3 3 alebo 4 roky 16. 01.10.2011
303243 6258900 Kvantitatívne metódy v ekonómii Quantitative Methods in Economics 3 303 20 3 8. 01.10.2011
502371 2133700 Mineralurgia Mineralurgy 5 502 4 1 3 11. 01.10.2011
201363 8102900 Literárna veda Literary Science 2 201 20 3 2. 01.10.2011
701273 5128900 Lekárska biofyzika Medical Biophysics 7 701 19 3 4 18. 5 01.10.2011
701283 5169900 Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia Medical, Clinical and Pharmaceutical Biochemistry 7 701 19 3 4 18. 5 01.10.2011
301071 6709700 Verejná politika a verejná správa Public Policy and Public Administration 3 301 10 1 3 6. 05.10.2011
301072 6709800 Verejná politika a verejná správa Public Policy and Public Administration 3 301 10 2 2 (ukončenie prvostupňového štúdia v niektorom vzd 6. 05.10.2011
301073 6709900 Verejná politika a verejná správa Public Policy and Public Administration 3 301 20 3 3 6. 5 05.10.2011
001011 pripravovaný (technický ŠO) 0 001 1 01.01.2012
001012 pripravovaný (technický ŠO) 0 001 2 01.01.2012
001013 pripravovaný (technický ŠO) 0 001 3 01.01.2012
001021 fungujúci (technický ŠO) 0 001 1 01.01.2012
001022 fungujúci (technický ŠO) 0 001 2 01.01.2012
001023 fungujúci (technický ŠO) 0 001 3 01.01.2012
704051 5631700 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky Medical and diagnostical devices 7 704 4 1 3 18. 01.09.2012
301161 7763700 Sociálne služby a poradenstvo 3 301 10 1 6. 01.09.2012
301162 7763800 Sociálne služby a poradenstvo 3 301 10 2 6. 01.09.2012
301163 7763900 Sociálne služby a poradenstvo 3 301 20 3 6. 01.09.2012
301141 7761700 Sociálna práca Social work science 3 301 10 1 3 6. 01.09.2012
301142 7761800 Sociálna práca Social work science 3 301 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 6. 01.09.2012
301143 7761900 Sociálna práca Social work science 3 301 20 3 6. 01.09.2012
301151 7765700 Sociálna antropológia Social Anthropology 3 301 10 1 3 6. 01.09.2012
301152 7765800 Sociálna antropológia Social Anthropology 3 301 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 6. 01.09.2012
301153 7765900 Sociálna antropológia Social Anthropology 3 301 20 3 3 6. 5 01.09.2012
703023 5212900 Farmakológia Pharmacology 7 703 19 3 18. 01.09.2012
201201 8116700 Dejiny a teória filmového umenia a multimédií Film Studies 2 201 10 1 3 2. 4 11.01.2013
201202 8116800 Dejiny a teória filmového umenia a multimédií Film Studies 2 201 10 2 2 2. 3 11.01.2013
201203 8116900 Dejiny a teória filmového umenia a multimédií Film Studies 2 201 20 3 3 2. 5 11.01.2013
201191 8126700 Dejiny a teória divadelného umenia History and Theory of Performing Arts 2 201 10 1 3 2. 4 14.01.2013
201192 8126800 Dejiny a teória divadelného umenia History and Theory of Performing Arts 2 201 10 2 2 2. 3 14.01.2013
201193 8126900 Dejiny a teória divadelného umenia History and Theory of Performing Arts 2 201 20 3 3 2. 5 14.01.2013
401403 1311900 Geoinformatika Geoinformatics 4 401 19 3 4 9.2 5 01.07.2013
701123 5113900 Psychiatria Psychiatry 7 701 18 3 4 18. 5 01.07.2013
202051 8204700 Filmové umenie a multimédiá Film Art and Multimedia 2 202 2 1 3 4. 4 07.11.2013
202052 8204800 Filmové umenie a multimédiá Film Art and Multimedia 2 202 2 2 2 4. 3 07.11.2013
202053 8204900 Filmové umenie a multimédiá Film Art and Multimedia 2 202 20 3 3 4. 4 alebo 5 07.11.2013
202031 8211700 Hudobné umenie Music Art 2 202 2 1 3 až 4 4. 4 až 5 07.11.2013
202032 8211800 Hudobné umenie Music Art 2 202 2 2 2 4. 3 07.11.2013
202033 8211900 Hudobné umenie Music Art 2 202 20 3 3 4. 4 07.11.2013
304122 6821800 Kánonické právo Canon law 3 304 11 2 2 7. 07.11.2013
304123 6821900 Kánonické právo Canon law 3 304 20 3 3 7. 07.11.2013
202071 8215700 Architektonická tvorba Architectural Design 2 202 2 1 3 alebo 4 roky 4. 25.11.2013
202072 8215800 Architektonická tvorba Architectural Design 2 202 2 2 2 alebo 3 roky 4. 25.11.2013
202073 8215900 Architektonická tvorba Architectural Design 2 202 20 3 3 roky 4. 4 alebo 5 rokov 25.11.2013
502471 2664700 Biomedicínske inžinierstvo Biomedical Engineering 5 502 4 1 3 17. 4 25.11.2013
« 1 2 3 4 »