Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Poverená osoba: Zuzana Brčáková
Aktualizácia: 19.07.2018 07:55:54
Počet záznamov: 1368
Počet platných záznamov: 700
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijný odbor

Obsahuje všetky študijné odbory
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

« 1 2 3 4 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód (UIPŠ2) Kód (CRŠ 1) Názov Anglický názov Kód skupiny Kód podskupiny Financovanie Kód stupňa štúdia Dĺžka štúdia Kód oblasti výskumu Dĺžka štúdia (externe) Platné od Platné do
401113 1156900 Chemická fyzika Chemical Physics 4 401 19 3 3 9.1 5 01.12.2002
401123 1157900 Biofyzika Biophysics 4 401 19 3 minimálne 3 roky a najviac 4 roky 9.1 5 01.12.2002
401223 1410900 Biochémia Biochemistry 4 401 19 3 3 12. 5 01.12.2002
901033 1102900 Algebra a teória čísel Algebra and Number Theory 9 901 19 3 3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili druhostupňové št 24. 01.12.2002
401343 1525900 Pedológia Soil Science 4 401 19 3 3 9.2 5 01.12.2002
402073 1510900 Mikrobiológia Microbiology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
402083 1516900 Antropológia Antropology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
402103 1517900 Fyziológia živočíchov Animal Physiology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
402113 3952900 Bionika a biomechanika Bionics and Biomechanics 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
402123 1526900 Etológia Ethology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
902051 2535700 Softvérové inžinierstvo Software Engineering 9 902 4 1 3 16. 01.12.2002
201151 6164700 201151 Pravoslávna teológia 2 201 10 1 2. 01.12.2002
402133 1511900 Virológia Virology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
402143 1512900 Parazitológia Parasitology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
402153 1515900 Imunológia Immunology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
902061 2533700 Informačné systémy Information Systems 9 902 4 1 3 16. 01.12.2002
902063 2533900 Informačné systémy Information Systems 9 902 19 3 16. 01.12.2002
403053 1624900 Synekológia Synecology 4 403 19 3 10. 01.12.2002
502113 2632900 Silnoprúdová elektrotechnika 5 502 19 3 15. 01.12.2002
101073 7524900 Liečebná pedagogika Curative education 1 101 20 3 1. 01.12.2002
502342 3608800 Geotechnika Geotechnics 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 11. 01.12.2002
201072 7110800 História History 2 201 10 2 2 3. 01.12.2002
301113 7721900 Pedagogická, poradenská a školská psychológia 3 301 20 3 6. 01.12.2002
502413 2203900 Fyzikálna metalurgia Physical Metallurgy 5 502 19 3 3 11. 01.12.2002
201163 6741900 Religionistika 2 201 20 3 3 2. 01.12.2002
201243 7130900 Muzeológia Museology 2 201 20 3 3. 01.12.2002
201251 7103700 Archeológia Archaeology 2 201 10 1 3 3. 01.12.2002
201281 7362700 Slovanské jazyky a literatúry Slavic Languages and Literature 2 201 9 1 3 2. 01.12.2002
502531 3973700 Meranie Measurement 5 502 4 1 3 17. 01.12.2002
201282 7362800 Slovanské jazyky a literatúry Slavic Languages and Literature 2 201 9 2 2 2. 01.12.2002
201283 7362900 Slovanské jazyky a literatúry Slavic Languages and Literature 2 201 20 3 3 2. 01.12.2002
201291 7366700 Neslovanské jazyky a literatúry Non-slavic languages and literatures 2 201 9 1 3 2. 01.12.2002
201292 7366800 Neslovanské jazyky a literatúry Non-slavic languages and literatures 2 201 9 2 2 2. 01.12.2002
201293 7366900 Neslovanské jazyky a literatúry Non-slavic languages and literatures 2 201 20 3 2. 01.12.2002
303051 6218700 Verejná správa a regionálny rozvoj Public Administration and Regional Development 3 303 9 1 3 8. 01.12.2002
303052 6218800 Verejná správa a regionálny rozvoj Public Administration and Regional Development 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 01.12.2002
303053 6218900 Verejná správa a regionálny rozvoj Public Administration and Regional Development 3 303 20 3 8. 01.12.2002
701153 1514900 Onkológia 7 701 18 3 18. 01.12.2002
701183 5122900 Toxikológia Toxicology 7 701 18 3 18. 01.12.2002
303231 6252700 Verejná ekonomika a služby Public Economics and services 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303232 6252800 Verejná ekonomika a služby Public Economics and services 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
303233 6252900 Verejná ekonomika a služby Public Economics and services 3 303 20 3 3 -5 8. 16.12.2002
401011 1160700 Fyzika Physics 4 401 4 1 3 9.1 16.12.2002
401012 1160800 Fyzika Physics 4 401 4 2 2 9.1 16.12.2002
401023 1121900 Všeobecná fyzika a matematická fyzika General physics and mathematical physics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
401033 1122900 Fyzika kondenzovaných látok a akustika Physics of Condensed Matter and Acoustics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
401043 1123900 Kvantová elektronika a optika Quantum Electronics and Optics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
401053 1124900 Jadrová a subjadrová fyzika Nuclear and Subnuclear Physics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
401063 1125900 Fyzika plazmy Plasma Physics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
801011 6314700 Cestovný ruch Tourism 8 801 9 1 3 8. 16.12.2002
401073 1140900 Astronómia Astronomy 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
801012 6314800 Cestovný ruch Tourism 8 801 9 2 2 8. 16.12.2002
401083 1141900 Astrofyzika Astrophysics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
801013 6314900 Cestovný ruch Tourism 8 801 20 3 3 8. 16.12.2002
401093 1145900 Geofyzika Geophysics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
801021 7407700 Šport Sport Sciences 8 801 7 1 3 21. 16.12.2002
401103 1155900 Meteorológia a klimatológia Meteorology and Climatology 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
801022 7407800 Šport Sport Sciences 8 801 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 21. 16.12.2002
801033 7403900 Športová edukológia Sport Edukology 8 801 20 3 3 21. 5 16.12.2002
801043 7404900 Športová humanistika Sport Humanistics 8 801 20 3 3 21. 5 16.12.2002
401393 1307900 401393 Politická geografia 4 401 19 3 9.2 16.12.2002
401133 1165900 Teória vyučovania fyziky Physics Education 4 401 19 3 3 1. 5 16.12.2002
801053 7402900 Športová kinantropológia Sport Kinanthropology 8 801 20 3 21. 16.12.2002
401141 1420700 Chémia Chemistry 4 401 4 1 3 12. 16.12.2002
803051 3965700 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Safety and Health 8 803 4 1 3 17. 16.12.2002
401142 1420800 Chémia Chemistry 4 401 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 12. 16.12.2002
803052 3965800 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Safety and Health 8 803 4 2 2 17. 16.12.2002
401153 1401900 Anorganická chémia Inorganic Chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
803053 3965900 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Safety and Health 8 803 19 3 17. 16.12.2002
401163 1402900 Organická chémia Organic Chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
803061 9241700 Záchranné služby Rescue Service 8 803 4 1 3 23. 16.12.2002
401173 1403900 Analytická chémia Analytical Chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
803062 9241800 Záchranné služby Rescue Service 8 803 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 23. 16.12.2002
401183 1404900 Fyzikálna chémia Physical Chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
803063 9241900 Záchranné služby Rescue Service 8 803 19 3 3 23. 16.12.2002
401193 1405900 Makromolekulová chémia Macromolecular chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
803071 9211700 Občianska bezpečnosť Civil Security 8 803 4 1 3 23. 16.12.2002
401203 1407900 Jadrová chémia Nuclear chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
803072 9211800 Občianska bezpečnosť Civil Security 8 803 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 23. 16.12.2002
401213 2838900 Teoretická a počítačová chémia Theoretical and Computational Chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
804011 9871700 Manažment vojenských systémov 8 804 4 1 3 23. 16.12.2002
401231 1201700 Geológia Geology 4 401 4 1 3 9.2 16.12.2002
804012 9871800 Manažment vojenských systémov 8 804 4 2 2 23. 16.12.2002
401232 1201800 Geológia Geology 4 401 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 9.2 16.12.2002
804013 9871900 Manažment vojenských systémov 8 804 19 3 3 23. 16.12.2002
401243 3943900 Hydrológia Hydrology 4 401 19 3 9.2 16.12.2002
804021 9874700 Ekonomika a manažment obranných zdrojov 8 804 4 1 3-4 23. 16.12.2002
401253 1202900 Hydrogeológia Hydrogeology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
804022 9874800 Ekonomika a manažment obranných zdrojov 8 804 4 2 1-2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové š 23. 16.12.2002
401263 1203900 Inžinierska geológia Engineering Geology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
804023 9874900 Ekonomika a manažment obranných zdrojov 8 804 19 3 23. 16.12.2002
401273 1214900 Ložisková geológia Economic Geology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
804053 9604900 Operačné a bojové použitie ozbrojených síl Operational and combat use of armed forces of the Slovak republic 8 804 19 3 23. 16.12.2002
402163 5175900 402163 Neurovedy 4 402 19 3 13. 16.12.2002
401283 1205900 Geochémia Geochemistry 4 401 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 9.2 5 16.12.2002
804073 9110900 Vojenská logistika 8 804 19 3 23. 16.12.2002
401293 1207900 Mineralógia Mineralogy 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
401303 1211900 Aplikovaná geofyzika Applied Geophysics 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
401313 1220900 Paleontológia Paleontology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
401323 1225900 Petrológia Petrology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
901023 1101900 Matematická logika a základy matematiky Mathematical Logic and Foundations of Mathematics 9 901 19 3 3-5 24. 16.12.2002
401333 1226900 Tektonika Tectonics 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
901043 1104900 Matematická analýza Mathematical Analysis 9 901 19 3 3 24. 5 16.12.2002
401351 1316700 Geografia Geography 4 401 9 1 3 9.2 16.12.2002
901053 1107900 Numerická analýza a vedecko-technické výpočty Numerical Analysis and Scientific Computing 9 901 19 3 3 24. 5 16.12.2002
401352 1316800 Geografia Geography 4 401 9 2 2 9.2 16.12.2002
901063 1111900 Diskrétna matematika Discrete Mathematics 9 901 19 3 3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili druhostupňové št 24. 16.12.2002
401363 1301900 Fyzická geografia a geoekológia Physical Geography and Geoecology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
901073 1116900 Geometria a topológia Geometry and Topology 9 901 19 3 4 24. 5 16.12.2002
401373 1302900 Humánna geografia Human Geography 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
901083 1117900 Teória vyučovania matematiky Education of Mathematics 9 901 20 3 4 1. 5 16.12.2002
401383 1303900 Regionálna geografia Regional geography 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
901101 6211700 Štatistika Statistics 9 901 8 1 3 24. 16.12.2002
402011 1536700 Biológia Biology 4 402 4 1 3 13. 16.12.2002
901102 6211800 Štatistika Statistics 9 901 8 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 24. 16.12.2002
402012 1536800 Biológia Biology 4 402 4 2 2 13. 16.12.2002
901103 6211900 Štatistika Statistics 9 901 19 3 3 (pre uchádzačov zo vzdialenejších odborov 4 roky 24. 5 16.12.2002
402023 1545900 Molekulárna cytológia Molecular Cytology 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
901113 1106900 Pravdepodobnosť a matematická štatistika Probability and Mathematical Statistics 9 901 19 3 3 (pre uchádzačov zo vzdialenejších odborov 4 roky 24. 5 16.12.2002
402033 1502900 Molekulárna biológia Molecular Biology 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
902011 2508700 Informatika Informatics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
402053 1506900 Zoológia Zoology 4 402 19 3 3-4 13. 5 16.12.2002
902012 2508800 Informatika Informatics 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
402063 1507900 Botanika Botany 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
902013 2508900 Informatika Informatics 9 902 19 3 3 16. 16.12.2002
902023 1180900 Teoretická informatika 9 902 19 3 3 16. 16.12.2002
902033 1181900 Teória vyučovania informatiky Theory of Informatics Education 9 902 20 3 3 1. 16.12.2002
402093 1505900 Fyziológia rastlín Plant Physiology 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
902041 2523700 Počítačové inžinierstvo Computer Engineering 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
201141 6163700 201141 Evanjelická teológia 2 201 10 1 2. 16.12.2002
902042 2523800 Počítačové inžinierstvo Computer Engineering 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
201142 6163800 201142 Evanjelická teológia 2 201 10 2 2. 16.12.2002
902043 2523900 Počítačové inžinierstvo Computer Engineering 9 902 19 3 16. 16.12.2002
201143 6163900 201143 Evanjelická teológia 2 201 20 3 2. 16.12.2002
902052 2535800 Softvérové inžinierstvo Software Engineering 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
201152 6164800 201152 Pravoslávna teológia 2 201 10 2 2. 16.12.2002
902053 2535900 Softvérové inžinierstvo Software Engineering 9 902 19 3 16. 16.12.2002
201153 6164900 201153 Pravoslávna teológia 2 201 20 3 2. 16.12.2002
403011 1626700 Ochrana a využívanie krajiny 4 403 4 1 3 10. 3 16.12.2002
902062 2533800 Informačné systémy Information Systems 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
403012 1626800 Ochrana a využívanie krajiny 4 403 4 2 2 10. 2 16.12.2002
403013 1626900 Ochrana a využívanie krajiny 4 403 19 3 3 10. 5 16.12.2002
902071 2647700 Kybernetika Cybernetics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
403021 1612700 Environmentálne inžinierstvo Environmental Engineering 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
902072 2647800 Kybernetika Cybernetics 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
403022 1612800 Environmentálne inžinierstvo Environmental Engineering 4 403 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 10. 16.12.2002
902073 2647900 Kybernetika Cybernetics 9 902 19 3 16. 16.12.2002
403023 1612900 Environmentálne inžinierstvo Environmental Engineering 4 403 19 3 10. 16.12.2002
902082 2541800 Umelá inteligencia 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
403031 1615700 Environmentálny manažment Environmental Management 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
902083 2541900 Umelá inteligencia 9 902 19 3 3-4 16. 16.12.2002
403032 1615800 Environmentálny manažment Environmental Management 4 403 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 10. 16.12.2002
902091 2511700 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
403033 1615900 Environmentálny manažment Environmental Management 4 403 19 3 10. 16.12.2002
902092 2511800 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
201223 8145900 201223 Teória tanca 2 201 20 3 2. 16.12.2002
403051 1624700 Synekológia Synecology 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
902093 2511900 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 902 19 3 16. 16.12.2002
403052 1624800 Synekológia Synecology 4 403 4 2 2 10. 16.12.2002
902101 6292700 Hospodárska informatika Business Informatics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
902102 6292800 Hospodárska informatika Business Informatics 9 902 4 2 2 16. 16.12.2002
501021 3514700 Priestorové plánovanie Spatial Planning 5 501 6 1 3 5. 16.12.2002
902103 6292900 Hospodárska informatika Business Informatics 9 902 19 3 3 16. 5 16.12.2002
501022 3514800 Priestorové plánovanie Spatial Planning 5 501 6 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 5. 16.12.2002
501023 3514900 Priestorové plánovanie Spatial Planning 5 501 19 3 3 5. 5 16.12.2002
501031 3636700 Geodézia a kartografia Geodesy and Cartography 5 501 6 1 3-4 5. 16.12.2002
201121 6171700 Teológia Theology 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
501032 3636800 Geodézia a kartografia Geodesy and Cartography 5 501 6 2 2 5. 16.12.2002
201122 6171800 Teológia Theology 2 201 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 2. 16.12.2002
501033 3636900 Geodézia a kartografia Geodesy and Cartography 5 501 19 3 5. 16.12.2002
501041 3631700 Pozemné stavby Architectural Engineering 5 501 6 1 4 5. 16.12.2002
303241 6258700 Kvantitatívne metódy v ekonómii Quantitative Methods in Economics 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
501042 3631800 Pozemné stavby Architectural Engineering 5 501 6 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 5. 16.12.2002
303242 6258800 Kvantitatívne metódy v ekonómii Quantitative Methods in Economics 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
201271 7304700 201271 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 10 1 2. 16.12.2002
501043 3631900 Pozemné stavby Architectural Engineering 5 501 19 3 3 5. 5 16.12.2002
201272 7304800 201272 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 10 2 2. 16.12.2002
502011 2381700 Strojárstvo Mechanical Engineering 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
403041 1622700 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
201273 7304900 201273 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 20 3 2. 16.12.2002
502012 2381800 Strojárstvo Mechanical Engineering 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 16.12.2002
403042 1622800 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 4 403 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 10. 16.12.2002
502021 2355700 Údržba strojov a zariadení Maitenance Machine and Equipments 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
403043 1622900 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 4 403 19 3 10. 16.12.2002
502022 2355800 Údržba strojov a zariadení Maitenance Machine and Equipments 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 16.12.2002
502031 2302700 Dopravné stroje a zariadenia Transport and Handlig Machines 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
502032 2302800 Dopravné stroje a zariadenia Transport and Handlig Machines 5 502 4 2 2 alebo 3 14. 16.12.2002
502033 2302900 Dopravné stroje a zariadenia Transport and Handlig Machines 5 502 19 3 14. 16.12.2002
502041 2353700 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá Motor vehicles, railway vehicles, ships and aircrafts 5 502 4 1 3 14. 3,5 16.12.2002
502042 2353800 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá Motor vehicles, railway vehicles, ships and aircrafts 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 2,5 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové š 16.12.2002
502043 2353900 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá Motor vehicles, railway vehicles, ships and aircrafts 5 502 19 3 3 14. 5 16.12.2002
502053 2301900 Časti a mechanizmy strojov Design of machines and machine elements 5 502 19 3 14. 16.12.2002
502123 2649900 502123 Elektrotechnológie a materiály 5 502 19 3 15. 16.12.2002
502061 2304700 Energetické stroje a zariadenia Power Engineering 5 502 4 1 3 a najviac 4 roky 14. 16.12.2002
502062 2304800 Energetické stroje a zariadenia Power Engineering 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 2,5 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové š 16.12.2002
502063 2304900 Energetické stroje a zariadenia Power Engineering 5 502 19 3 3 a najviac 4 14. 5 16.12.2002
502073 2307900 Strojárske technológie a materiály Mechanical Engineering Technology and Materials 5 502 19 3 3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili druhostupňové št 14. 5 16.12.2002
502091 2675700 Elektrotechnika Electrical Engineering 5 502 4 1 3-4 15. 16.12.2002
803033 9201900 803033 Teória policajných vied 8 803 20 3 23. 16.12.2002
502092 2675800 Elektrotechnika Electrical Engineering 5 502 4 2 1-3 15. 16.12.2002
« 1 2 3 4 »