Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Poverená osoba: Zuzana Brčáková
Aktualizácia: 19.07.2018 07:55:54
Počet záznamov: 1368
Počet platných záznamov: 700
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijný odbor

Obsahuje všetky študijné odbory
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

« 1 2 3 4 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód (UIPŠ2) Kód (CRŠ 1) Názov Anglický názov Kód skupiny Kód podskupiny Financovanie Kód stupňa štúdia Dĺžka štúdia Kód oblasti výskumu Dĺžka štúdia (externe) Platné od Platné do
501073 3901900 Aplikovaná mechanika Applied Mechanics 5 501 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 5. najmenej 4 a najviac 5 rokov 06.08.2014
401023 1121900 Všeobecná fyzika a matematická fyzika General physics and mathematical physics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
401033 1122900 Fyzika kondenzovaných látok a akustika Physics of Condensed Matter and Acoustics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
704073 5611900 Fyzioterapia Physiotherapy 7 704 19 3 18. 05.09.2005
401043 1123900 Kvantová elektronika a optika Quantum Electronics and Optics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
501013 3507900 Architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design 5 501 19 3 3 5. 4 07.05.2014
401053 1124900 Jadrová a subjadrová fyzika Nuclear and Subnuclear Physics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
401063 1125900 Fyzika plazmy Plasma Physics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
401073 1140900 Astronómia Astronomy 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
803023 9216900 Bezpečnostné verejno-správne služby Security and Public and Administration Services 8 803 19 3 3 23. 5 16.06.2016
401083 1141900 Astrofyzika Astrophysics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
401093 1145900 Geofyzika Geophysics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
401103 1155900 Meteorológia a klimatológia Meteorology and Climatology 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
502473 2664900 Biomedicínske inžinierstvo Biomedical Engineering 5 502 19 3 4 17. 5 25.11.2013
401113 1156900 Chemická fyzika Chemical Physics 4 401 19 3 3 9.1 5 01.12.2002
401123 1157900 Biofyzika Biophysics 4 401 19 3 minimálne 3 roky a najviac 4 roky 9.1 5 01.12.2002
401393 1307900 401393 Politická geografia 4 401 19 3 9.2 16.12.2002
401133 1165900 Teória vyučovania fyziky Physics Education 4 401 19 3 3 1. 5 16.12.2002
401153 1401900 Anorganická chémia Inorganic Chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
803053 3965900 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Safety and Health 8 803 19 3 17. 16.12.2002
401163 1402900 Organická chémia Organic Chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
401173 1403900 Analytická chémia Analytical Chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
401183 1404900 Fyzikálna chémia Physical Chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
803063 9241900 Záchranné služby Rescue Service 8 803 19 3 3 23. 16.12.2002
401193 1405900 Makromolekulová chémia Macromolecular chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
802013 3702900 Dopravné služby Transport Services 8 802 19 3 3 alebo 4 roky 22. 4 alebo 5 rokov 13.04.2015
401203 1407900 Jadrová chémia Nuclear chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
602083 4193900 Ekosystémové služby lesov Forest ecosystem services 6 602 19 3 3 4 23.05.2014
401213 2838900 Teoretická a počítačová chémia Theoretical and Computational Chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
803073 9211900 Občianska bezpečnosť Civil Security 8 803 19 3 3 23. 25.05.2004
401223 1410900 Biochémia Biochemistry 4 401 19 3 3 12. 5 01.12.2002
804013 9871900 Manažment vojenských systémov 8 804 19 3 3 23. 16.12.2002
402043 1503900 Genetika Genetics 4 402 19 3 3 13. 5 05.08.2014
401243 3943900 Hydrológia Hydrology 4 401 19 3 9.2 16.12.2002
401403 1311900 Geoinformatika Geoinformatics 4 401 19 3 4 9.2 5 01.07.2013
401253 1202900 Hydrogeológia Hydrogeology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
401263 1203900 Inžinierska geológia Engineering Geology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
804023 9874900 Ekonomika a manažment obranných zdrojov 8 804 19 3 23. 16.12.2002
401273 1214900 Ložisková geológia Economic Geology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
804053 9604900 Operačné a bojové použitie ozbrojených síl Operational and combat use of armed forces of the Slovak republic 8 804 19 3 23. 16.12.2002
402163 5175900 402163 Neurovedy 4 402 19 3 13. 16.12.2002
401283 1205900 Geochémia Geochemistry 4 401 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 9.2 5 16.12.2002
804073 9110900 Vojenská logistika 8 804 19 3 23. 16.12.2002
401293 1207900 Mineralógia Mineralogy 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
401303 1211900 Aplikovaná geofyzika Applied Geophysics 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
401313 1220900 Paleontológia Paleontology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
805013 3968900 Logistika Logistics 8 805 19 3 3 17. 5 01.10.2011
401323 1225900 Petrológia Petrology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
901023 1101900 Matematická logika a základy matematiky Mathematical Logic and Foundations of Mathematics 9 901 19 3 3-5 24. 16.12.2002
604023 4109900 Hydromeliorácie Soil and Water Conservation 6 604 19 3 najmenej 3 najviac 4 5. najmenej 4 najviac 5 20.10.2014
401333 1226900 Tektonika Tectonics 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
901033 1102900 Algebra a teória čísel Algebra and Number Theory 9 901 19 3 3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili druhostupňové št 24. 01.12.2002
401343 1525900 Pedológia Soil Science 4 401 19 3 3 9.2 5 01.12.2002
901043 1104900 Matematická analýza Mathematical Analysis 9 901 19 3 3 24. 5 16.12.2002
901053 1107900 Numerická analýza a vedecko-technické výpočty Numerical Analysis and Scientific Computing 9 901 19 3 3 24. 5 16.12.2002
501053 3644900 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering 5 501 19 3 minimálne 3 maximálne 4 5. 5 20.10.2014
901063 1111900 Diskrétna matematika Discrete Mathematics 9 901 19 3 3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili druhostupňové št 24. 16.12.2002
401363 1301900 Fyzická geografia a geoekológia Physical Geography and Geoecology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
901073 1116900 Geometria a topológia Geometry and Topology 9 901 19 3 4 24. 5 16.12.2002
401373 1302900 Humánna geografia Human Geography 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
703073 5216900 Klinická farmácia Clinical Pharmacy 7 703 19 3 4 5 12.12.2013
401383 1303900 Regionálna geografia Regional geography 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
901103 6211900 Štatistika Statistics 9 901 19 3 3 (pre uchádzačov zo vzdialenejších odborov 4 roky 24. 5 16.12.2002
502453 3339900 Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov Construction and Processes of Wood Products Manufacturing 5 502 19 3 3 5 12.05.2014
402023 1545900 Molekulárna cytológia Molecular Cytology 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
901113 1106900 Pravdepodobnosť a matematická štatistika Probability and Mathematical Statistics 9 901 19 3 3 (pre uchádzačov zo vzdialenejších odborov 4 roky 24. 5 16.12.2002
402033 1502900 Molekulárna biológia Molecular Biology 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
402053 1506900 Zoológia Zoology 4 402 19 3 3-4 13. 5 16.12.2002
402063 1507900 Botanika Botany 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
902013 2508900 Informatika Informatics 9 902 19 3 3 16. 16.12.2002
402073 1510900 Mikrobiológia Microbiology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
902023 1180900 Teoretická informatika 9 902 19 3 3 16. 16.12.2002
402083 1516900 Antropológia Antropology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
602073 4192900 Lesnícke technológie Forest Technology 6 602 19 3 3 4 23.05.2014
402093 1505900 Fyziológia rastlín Plant Physiology 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
402103 1517900 Fyziológia živočíchov Animal Physiology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
703053 5203900 703053 Galenická farmácia 7 703 19 3 18. 05.09.2005
402113 3952900 Bionika a biomechanika Bionics and Biomechanics 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
902043 2523900 Počítačové inžinierstvo Computer Engineering 9 902 19 3 16. 16.12.2002
402123 1526900 Etológia Ethology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
402133 1511900 Virológia Virology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
402143 1512900 Parazitológia Parasitology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
902053 2535900 Softvérové inžinierstvo Software Engineering 9 902 19 3 16. 16.12.2002
402153 1515900 Imunológia Immunology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
902063 2533900 Informačné systémy Information Systems 9 902 19 3 16. 01.12.2002
403013 1626900 Ochrana a využívanie krajiny 4 403 19 3 3 10. 5 16.12.2002
804043 9601900 Národná a medzinárodná bezpečnosť National and International Security 8 804 19 3 3 23. 5 11.07.2011
902073 2647900 Kybernetika Cybernetics 9 902 19 3 16. 16.12.2002
403023 1612900 Environmentálne inžinierstvo Environmental Engineering 4 403 19 3 10. 16.12.2002
704033 5616900 704033 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7 704 19 3 18. 05.09.2005
803013 9245900 Ochrana osôb a majetku Security protection of persons and property 8 803 19 3 3 23. 5 16.06.2016
902083 2541900 Umelá inteligencia 9 902 19 3 3-4 16. 16.12.2002
403033 1615900 Environmentálny manažment Environmental Management 4 403 19 3 10. 16.12.2002
902093 2511900 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 902 19 3 16. 16.12.2002
403053 1624900 Synekológia Synecology 4 403 19 3 10. 01.12.2002
902103 6292900 Hospodárska informatika Business Informatics 9 902 19 3 3 16. 5 16.12.2002
802023 3704900 Poštové služby Postal Services 8 802 19 3 3 alebo 4 roky 22. 4 alebo 5 rokov 13.04.2015
501023 3514900 Priestorové plánovanie Spatial Planning 5 501 19 3 3 5. 5 16.12.2002
902113 2503900 Kognitívna veda 9 902 19 3 3 alebo 4 roky 16. 01.10.2011
502603 3768900 Poštové technológie Postal Technology 5 502 19 3 3 alebo 4 roky 22. 4 alebo 5 rokov 13.04.2015
501033 3636900 Geodézia a kartografia Geodesy and Cartography 5 501 19 3 5. 16.12.2002
501043 3631900 Pozemné stavby Architectural Engineering 5 501 19 3 3 5. 5 16.12.2002
502083 3659900 Stavebníctvo Civil Engineering 5 502 19 3 najmenej 3 najviac 4 5. najmenej 4 najviac 5 20.10.2014
403043 1622900 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 4 403 19 3 10. 16.12.2002
502393 2235900 Hutníctvo Metallurgy 5 502 19 3 4 11. 5 17.03.2017
502033 2302900 Dopravné stroje a zariadenia Transport and Handlig Machines 5 502 19 3 14. 16.12.2002
502043 2353900 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá Motor vehicles, railway vehicles, ships and aircrafts 5 502 19 3 3 14. 5 16.12.2002
502053 2301900 Časti a mechanizmy strojov Design of machines and machine elements 5 502 19 3 14. 16.12.2002
502123 2649900 502123 Elektrotechnológie a materiály 5 502 19 3 15. 16.12.2002
501063 3629900 Vodné stavby Hydraulic Engineering 5 501 19 3 najmenej 3 najviac 4 5. najmenej 4 najviac 5 20.10.2014
502063 2304900 Energetické stroje a zariadenia Power Engineering 5 502 19 3 3 a najviac 4 14. 5 16.12.2002
502073 2307900 Strojárske technológie a materiály Mechanical Engineering Technology and Materials 5 502 19 3 3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili druhostupňové št 14. 5 16.12.2002
804063 9109900 Vojenské spojovacie a informačné systémy 8 804 19 3 3 23. 5 11.07.2011
502103 2602900 Teoretická elektrotechnika Teoretical Electromagnetic Engineering 5 502 19 3 15. 16.12.2002
502113 2632900 Silnoprúdová elektrotechnika 5 502 19 3 15. 01.12.2002
502503 2329900 Výrobná technika Production Engineering 5 502 19 3 14. 06.08.2014
502613 2385V00 Letecké a kozmické inžinierstvo AEROSPACE ENGINEERING 5 502 19 3 3 5. 4 14.08.2017
502133 2613900 Elektronika Electronics 5 502 19 3 15. 16.12.2002
804033 9113900 Výzbroj a technika ozbrojených síl Military Technology and Armament 8 804 19 3 3 23. 5 11.07.2011
502143 2621900 Automatizácia Automation 5 502 19 3 16. 16.12.2002
502153 2627900 Telekomunikácie Telecommunications 5 502 19 3 3 najviac 4 roky 16. 5 16.12.2002
502163 2387900 Mechatronika Mechatronics 5 502 19 3 16. 16.12.2002
502223 2901900 502223 Chémia a technológia poživatín 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502173 2831900 Chemické inžinierstvo Chemical Engineering 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502193 2802900 Anorganická technológia a materiály Inorganic Technology and Materials 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502203 2804900 Organická technológia a technológia palív Organic Technology and Technology of fuels 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502213 2811900 Technológia makromolekulových látok Technology of Macromolecular Materials 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502233 2895900 Chémia a technológia životného prostredia Environmental Chemistry and Technology 5 502 19 3 3 12. 5 16.12.2002
502253 2908900 Biotechnológie Biotechnology 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502283 3914900 502283 Nekovové materiály a stavebné hmoty 5 502 19 3 5. 16.12.2002
502263 3948900 Materiály Materials 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502273 3904900 Medzné stavy materiálov Treshold State of Materials 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502293 3921900 Energetika Energy Engineering 5 502 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 14. 5 16.12.2002
502303 2634900 Elektroenergetika Electrical Power Engineering 5 502 19 3 3-4 15. 3-5 16.12.2002
901093 1114900 901093 Aplikovaná matematika 9 901 19 3 24. 16.12.2002
502313 3925900 Jadrová energetika Nuclear Power Engineering 5 502 19 3 3-4 15. 3-5 16.12.2002
502323 2153900 Baníctvo Mining 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502333 2102900 Banské meračstvo a geodézia Mine Surveying and Geodesy 5 502 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 11. najviac 5 rokov 16.12.2002
502343 3608900 Geotechnika Geotechnics 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502353 2121900 Banská geológia a geologický prieskum Mining Geology and Geological Prospection 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502363 2106900 Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie Mining mechanization, transport and deep hole 5 502 19 3 3 11. 5 16.12.2002
502373 2133900 Mineralurgia Mineralurgy 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502383 2118900 Získavanie a spracovanie zemských zdrojov Recovering and processing of earth resources 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502413 2203900 Fyzikálna metalurgia Physical Metallurgy 5 502 19 3 3 11. 01.12.2002
502433 3301900 Technológia spracovania dreva Technology of Wood Processing 5 502 19 3 3 17. 5 16.12.2002
502443 3338900 Štruktúra a vlastnosti dreva Wood Structure and Properties 5 502 19 3 3 17. 16.12.2002
502483 3940900 Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering 5 502 19 3 15. 16.12.2002
502493 2354900 Procesná technika 5 502 19 3 3 14. 16.12.2002
502523 2645900 Priemyselné inžinierstvo Industrial Engineering 5 502 19 3 3 14. 5 16.12.2002
502543 3971900 Meracia technika Instrumentation 5 502 19 3 3 17. 5 16.12.2002
502553 3975900 Metrológia Metrology 5 502 19 3 17. 16.12.2002
502563 2352900 Bezpečnosť technických systémov 5 502 19 3 17. 16.12.2002
502573 2386900 Kvalita produkcie 5 502 19 3 17. 16.12.2002
502583 3981900 Súdne inžinierstvo Forensic Engineering 5 502 19 3 3 17. 5 16.12.2002
601033 4133900 Všeobecná živočíšna produkcia Animal production 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
601043 4183900 Špeciálna živočíšna produkcia Special Animal Production 6 601 19 3 3 19. 4 16.12.2002
601063 4132900 Všeobecná rastlinná produkcia Crop Production 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
601073 4177900 Špeciálna rastlinná produkcia Special Crop Production 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
601083 4103900 Agrochémia a výživa rastlín Agrochemisty and plant nutrition 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
601093 4131900 Fyziológia plodín a drevín Plant and Tree Physiology 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
601103 4142900 Záhradníctvo Horticulture 6 601 19 3 19. 16.12.2002
601113 4127900 Krajinárstvo Landscaping 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
601123 4188900 Výživa Nutrition 6 601 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 19. 5 25.05.2004
601133 4170900 Spracovanie poľnohospodárskych produktov Processing of Agricultural Products 6 601 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 19. 5 22.03.2005
601143 4111900 Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby Mechanisation of Agriculture and Forest Production 6 601 19 3 3 14. 16.12.2002
601153 4137900 Ochrana pôdy Soil Conservation 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
601173 4121900 Krajinná a záhradná architektúra Landscape and Garden Architecture 6 601 19 3 3 19. 5 25.05.2004
602023 4107900 Pestovanie lesa Silviculture 6 602 19 3 3 19. 16.12.2002
602033 4108900 Hospodárska úprava lesov Forest Management 6 602 19 3 3 19. 16.12.2002
602043 4139900 Lesnícka fytológia Forest Phytology 6 602 19 3 3 19. 16.12.2002
602053 4138900 Ochrana lesa Forest Protection 6 602 19 3 3 19. 16.12.2002
602063 4168900 Poľovníctvo Wildlife Management 6 602 19 3 19. 16.12.2002
603033 4309900 Veterinárna morfológia a fyziológia Veterinary morphology and physiology 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
603043 4314900 Vnútorné choroby zvierat Internal diseases of animals 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
601163 4197900 601163 Ochrana rastlín 6 601 19 3 19. 16.12.2002
603053 4321900 Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia Veterinary surgery, orthopaedics and radiology 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
603063 4305900 Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia Veterinary obstetrics and gynaecology 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
603073 4322900 Infekčné a parazitárne choroby zvierat Infectious and parasitic diseases of animals 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
603093 4323900 Súdne a verejné veterinárske lekárstvo Forensic and public veterinary medicine 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
603103 4341900 Výživa zvierat a dietetika Animal nutrition and dietetics 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
603113 4345900 Hygiena chovu zvierat a životné prostredie Animal hygiene and environment 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
603023 4332900 603023 Hygiena potravín 6 603 19 3 20. 16.12.2002
502593 3772900 Doprava Transport 5 502 19 3 3 alebo 4 22. 4 alebo 5 13.04.2015
701273 5128900 Lekárska biofyzika Medical Biophysics 7 701 19 3 4 18. 5 01.10.2011
401413 1229V00 sedimentológia Sedimentology 4 401 19 3 4 5 18.07.2018
701283 5169900 Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia Medical, Clinical and Pharmaceutical Biochemistry 7 701 19 3 4 18. 5 01.10.2011
703023 5212900 Farmakológia Pharmacology 7 703 19 3 18. 01.09.2012
703033 5201900 Farmaceutická chémia Pharmaceutical Chemistry 7 703 19 3 18. 05.09.2005
601183 4135900 Agrobiotechnológie Agrobiotechnology 6 601 19 3 najmenej 3 a najviac 4 akademické roky 19. najmenej 4 a najviac 5 akademických rokov 20.12.2013
703043 5202900 Farmakognózia Pharmacognosy 7 703 19 3 18. 05.09.2005
703063 5208900 Lekárenstvo - sociálna farmácia Social pharmacy – Retail Pharmacy 7 703 19 3 18. 05.09.2005
704013 5602900 Ošetrovateľstvo Nursing 7 704 19 3 18. 05.09.2005
303233 6252900 Verejná ekonomika a služby Public Economics and services 3 303 20 3 3 -5 8. 16.12.2002
202073 8215900 Architektonická tvorba Architectural Design 2 202 20 3 3 roky 4. 4 alebo 5 rokov 25.11.2013
801013 6314900 Cestovný ruch Tourism 8 801 20 3 3 8. 16.12.2002
801033 7403900 Športová edukológia Sport Edukology 8 801 20 3 3 21. 5 16.12.2002
801043 7404900 Športová humanistika Sport Humanistics 8 801 20 3 3 21. 5 16.12.2002
801053 7402900 Športová kinantropológia Sport Kinanthropology 8 801 20 3 21. 16.12.2002
201193 8126900 Dejiny a teória divadelného umenia History and Theory of Performing Arts 2 201 20 3 3 2. 5 14.01.2013
201203 8116900 Dejiny a teória filmového umenia a multimédií Film Studies 2 201 20 3 3 2. 5 11.01.2013
« 1 2 3 4 »