Portál VŠČíselníky

Zdroj: Štatistický úrad SR Kód: 0063
Aktualizácia: 01.01.2000 00:00:00
Počet záznamov: 10
Počet platných záznamov: 10
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Tituly za menom

Obsahuje tituly za menom
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód OfficialTitle MediumTitle ShortTitle OfficialTitleEn MediumTitleEn ShortTitleEn Note NoteEn ValidFrom ValidTo
921 cudzie štát.uzn.tituly udeľ.na vysokých škol. 01.10.2017
81 DiS diplomovaný špecialista; absolventský diplom vyššieho odborného vzdelávania; titul sa uvádza za priezviskom, pre zdravotnícke odbory vzdelania podľa zák. č. 245/2008 01.09.2008
53 PhD. doktor (philosophiae doctor), akademický titul za menom 10.05.1999
54 ArtD. doktor umenia (artis doctor), akademický titul za menom 09.11.2000
52 DrSc. doktor vied (doctor scientarium), vedecká hodnosť udeľovaná podľa doterajších predpisov 01.01.1997
51 CSc. kandidát vied, vedecká hodnosť priznaná podľa predchádzajúcich predpisov 01.01.1997
82 DiS.art Pôvodný význam bol: diplomovaný umelec; absolventský diplom vyššieho odborného vzdelávania; titul sa uvádza za priezviskom podľa zák. č. 245/2008. Od 1.9.2015 bol novelou zákona č. 245/2008 zavedený nový význam: diplomovaný špecialista umenia; absolventský diplom vyššieho odborného vzdelávania; titul sa uvádza za priezviskom. 01.09.2008
999 titul zahraničnej vysokej školy 01.10.2017