Portál VŠČíselníky

Zdroj: Štatistický úrad SR Kód: 0062
Aktualizácia: 01.01.2000 00:00:00
Počet záznamov: 49
Počet platných záznamov: 49
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Tituly pred menom

Obsahuje tituly pred menom
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód OfficialTitle MediumTitle ShortTitle OfficialTitleEn MediumTitleEn ShortTitleEn Note NoteEn ValidFrom ValidTo
39 abs. v. š. absolvent vysokej školy 29.01.1997
11 akad. arch. akademický architekt, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
12 akad. mal. akademický maliar, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
13 akad. soch. akademický sochár, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
14 arch. architekt, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
15 Bc. bakalár, akademický titul 29.01.1997
911 cudzie št.uzn.tituly udeľ.na vys.šk.univerz.smerov 01.01.2013
921 cudzie štát.uzn.tituly udeľ.na vysokých škol. 01.10.2017
71 doc. docent, vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul, píše sa pred akademický titul 14.05.2012
18 PharmDr. doktor farmácie, akademický titul 29.01.1997
08 PhDr. doktor filozofie, akademický titul 29.01.1997
17 PaedDr. doktor pedagogiky, akademický titul 29.01.1997
03 JUDr. doktor práv, akademický titul 29.01.1997
06 RNDr. doktor prírodných vied, akademický titul 29.01.1997
07 RSDr. doktor sociálno-politických vied, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
10 ThDr. doktor teológie, akademický titul 29.01.1997
05 MVDr. doktor veterinárskeho lekárstva, akademický titul 29.01.1997
04 MUDr. doktor všeobecného lekárstva, akademický titul 29.01.1997
42 MDDr. doktor zubného lekárstva, akademický titul 28.01.2004
40 Dr. doktor, akademicko-vedecký titul priznaný podľa doterajších predpisov 25.11.1997
02 Ing. arch. inžinier architekt, akademický titul 29.01.1997
01 Ing. inžinier, akademický titul 29.01.1997
45 BSc. Joint Bachelor Degree in Animal Science 01.01.2011
19 ThLic. licenciát teológie, titul po absolvovaní prvej ucelenej časti doktorandského štúdia 25.11.1997
09 PhMr. magister farmácie, titul priznaný podľa iných predpisov ako zák. č. 131/2002 Z. z. 29.01.1997
41 Mgr. art. magister umenia, akademický titul 03.04.1998
16 Mgr. magister, akademický titul 29.01.1997
998 MSc. Master of Science 13.05.2015
72 prof. profesor, vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul, píše sa pred akademický titul 14.05.2012
20 prom. biol. promovaný biológ, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
35 prom. chem. promovaný chemik, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
22 prom. ek. promovaný ekonóm, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
34 prom. pharm. promovaný farmaceut, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
23 prom. filol. promovaný filológ, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
24 prom. fil. promovaný filozof, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
25 prom. fyz. promovaný fyzik, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
36 prom. geog. promovaný geograf, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
26 prom. geol. promovaný geológ, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
27 prom. hist. promovaný historik, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
38 prom. knih. promovaný knihovník, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
21 prom. logop. promovaný logopéd, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 25.11.1997
28 prom. mat. promovaný matematik, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
29 prom. nov. promovaný novinár, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
30 prom. ped. promovaný pedagóg, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
32 prom. práv. promovaný právnik, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
31 prom. psych. promovaný psychológ, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
37 prom. vet. promovaný veterinársky lekár, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
33 prom. zub. promovaný zubár, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
999 titul zahraničnej vysokej školy 01.10.2017