Portál VŠČíselníky

Zdroj: -
Aktualizácia: 14.12.2016 19:22:38
Počet záznamov: 63
Počet platných záznamov: 63
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

ŠP - Predmet

predmety
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Id Kód Názov Financovanie
19 19 psychológia 7
18 18 pedagogika 7
73 73 telesná výchova 7
1 1 biológia 12
95 95 praktická príprava 12
97 97 technická výchova 12
98 98 technika 12
99 99 technické predmety 12
4 4 fyzika 12
7 7 chémia 12
6 6 geológia 12
5 5 geografia 12
3 3 environmentalistika 12
2 2 ekológia 12
27 27 ruský jazyk a literatúra 13
29 29 španielsky jazyk a literatúra 13
30 30 taliansky jazyk a literatúra 13
33 33 latinský jazyk 13
31 31 ukrajinský jazyk a literatúra 13
32 32 rusínsky jazyk a literatúra 13
26 26 nemecký jazyk a literatúra 13
25 25 maďarský jazyk a literatúra 13
24 24 latinský jazyk a literatúra 13
23 23 francúzsky jazyk a literatúra 13
22 22 anglický jazyk a literatúra 13
8 8 informatika 14
9 9 matematika 14
10 10 deskriptívna geometria 14
96 96 praktická príprava v ekonomických predmetoch 15
94 94 ekonomické predmety 15
901 901 slovenský jazyk a slovenská literatúra na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín 15
93 93 odborné ekonomické predmety 15
72 72 náboženská výchova ECAV 15
71 71 náboženská výchova (katolícka) 15
70 70 náboženská výchova 15
69 69 katechetika evanjelikálnych cirkví 15
68 68 katechetika 15
40 40 sociálna práca 15
28 28 slovenský jazyk a literatúra 15
20 20 výchova k občianstvu 15
17 17 občianska výchova 15
16 16 náuka o spoločnosti 15
15 15 filozofia 15
14 14 dejepis 15
13 13 história 15
64 64 estetika 15
65 65 estetická výchova 15
66 66 etická výchova 15
100 100 hudba 17
89 89 spev 17
88 88 cirkevná hudba 17
87 87 hra na klávesovom nástroji/na klávesové nástroje 17
86 86 výtvarné umenie 17
67 67 hudobná výchova 17
74 74 výtvarná edukácia 17
75 75 výtvarná výchova 17
76 76 animácia výtvarného umenia 17
80 80 hudobné umenie 17
81 81 hudobno-dramatické umenie 17
82 82 pedagogika hudobno-dramatického umenia 17
83 83 pedagogika hudobného umenia 17
85 85 pedagogika výtvarného umenia 17
84 84 školské hudobné súbory 17